UDI-lokaler på ti tusen kvadratmeter til seks nye asylsøkere i døgnet

Utlendingsdirektoratet (UDI) bygger kraftig opp beredskapen på ankomstsenteret i Råde for å kunne ta i mot en ny asylstrøm. Regningen nærmer seg raskt èn milliard kroner, men det var få asylsøkere i gigantmottaket da TV 2 var på omvisning.

Selskapet Betonmast er i full sving med å isolere vegger og tak når TV 2 besøker ankomstsenter Østfold.

Ventilasjonen skal skiftes ut, 1000 senger skal på plass, og det skal bygges nye kontorer til ansatte i UDI og Politiets Utlendingesenhet (PU). Til sommeren skal de sitte side om side og behandle asylsøknader tettere sammen.

Målet er å få på plass tidligere innvandringsminister Sylvi Listhaugs prestisjeplan fra 2017 om en raskere og bedre «asylflyt», og bygge opp en beredskap i tilfelle det kommer en ny asylstrøm til Norge som i 2015.

– Gjennom å ha dette senteret er vi bedre rigget til å kunne håndtere usikkerhet, men samtidig er dette senteret mye mer. Det er et senter som i samarbeid mellom UDI og politiet skal bli bedre til å tidlig kunne avklare asylsøkernes identitet på en bedre måte enn i dag, og vi skal få til raskere asylsaksbehandling, sier UDI-direktør Frode Forfang til TV 2.

UDI-direktør Frode forfang.
UDI-direktør Frode forfang. Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix

Fire asylsøkere siste døgn

Etter at asylstrømmen stoppet har UDI brukt drøyt 643 millioner kroner til drift og investeringer på Råde. I tillegg kommer det nye regninger fra Bentonmast til UDI på rundt 150 millioner utover vinteren.

UDI inngikk i sommer en avtale om å leie lokalene i 15 år framover til 150 millioner kroner. Dette kommer på toppen av investeringer og drift som oppgitt over.

Den voldsomme satsingen nærmer seg raskt èn milliard kroner, og startet samtidig med at antallet asylsøkere til Norge stupte og la seg på et historisk lavt nivå.

Da TV 2 nylig besøkte ankomstsenteret var det bare fire nyankomne asylsøkere i det 10.000 kvadratmeter store lokalet.

Asylsøkeren kan oppholde seg på ankomstsenteret i opp til ti dager, så da TV 2 kom var det ti lsammen 35 mennesker i teltleiren i den tidligere Smart Club-bygningen, som per i dag har 328 senger.

– Er det nå sånn at dere nesten håper på at det skal komme flere asylsøkere?

– Nei, jeg vil heller si at det vi er opptatt av er at vi skal være rigget til å håndtere det antallet som kommer, og det antallet vil være usikkert, så vi må kunne håndtere ulike scenarier, sier Forfang til TV 2.

Det var ingen barn på lekeområdet for barn utenfor ankomstsenteret da TV 2 var i Råde. Foto: Morten Leander Kristoffersen
Det var ingen barn på lekeområdet for barn utenfor ankomstsenteret da TV 2 var i Råde. Foto: Morten Leander Kristoffersen

Basert på UDIs opplysninger har TV 2 regnet ut at bare driften av ankomstsenteret beløper seg til 124.931 kroner i gjennomsnitt i døgnet.

Forfang forsvarer satsingen selv om det er glissent mellom asylsøkerne.

– I et langtidsperspektiv mener vi dette er lønnsomt. Det er et godt konsept, som vil gi en mer effektiv og kvalitativt bedre asylbehandling, sier UDI-direktøren.

17 årsverk på tomt legesenter

Sykehuset Østfold og kommunelegen i Råde er godt etablert med egne avdelinger på senteret.

Virksomhetsleder Knut Jostein Berglund i UDI forsikrer seg om at det ikke er noen pasienter inne på sykehuset Østfolds avdeling før han slipper inn TV 2. Der er det tre røntgenapparat, et moderne laboratorium og utstyr til å undersøke og behandle asylsøkere.

– Her tar man den obligatoriske tuberkulosetesten. Det gjør man enten med et røntgenbilde eller med en blodprøve, eller begge deler, sier Berglund.

I laboratoriet møter vi to ansatte, men ellers er det tomt i lokalene.

Hos kommunelegen er det like stille under omvisningen. Lederen for kommunelegesenteret Aud Sylvi Hansen tar oss rundt på sin avdeling, som er beredt på alt fra akutte livstruende situasjoner til blodprøver.

– Sårstell utgjør en stor del av behandlingen. Det kan være alt fra diabetessår til trykksår, skrubbsår og gnagsår, sier hun.

– Hvor mange ansatte er dere her?

– Nå er vi 16 til 17 årsverk her, fordelt på flere hoder, opplyser hun.

Driftsoperatøren Hero, kommunehelsetjenesten og Sykehuset Østfold har i dag tilsammen 66 årsverk, pluss UDIs virksomhetsleder. I tillegg kommer vakthold og politi, renhold med mer, som TV 2 ikke har fått tall på.

Til vanlig er det mellom 40 og 50 ansatte samtidig til stede på mottaket i normal arbeidstid, opplyser UDI. Med kvelds- og nattevakter kan det være rundt 75 personer på jobb gjennom døgnet, ifølge Berglund.

Til sommeren skal bemanningen trappes kraftig opp til 150 til 200 personer.

Politiet vil stenge Råde

Med det lave antallet asylsøkere som kommer i dag er det bare å stenge ankomstsenteret i Råde inntil videre, mener hovedverneombudet i Politiets Utlendingsenhet (PU), Snorre Løvaas

Det er kraftig motstand internt mot å flytte stillinger fra PU på Tøyen i Oslo der registreringen og ID-arbeidet gjøres i dag.

– Det er få som vil tvangsflyttes til Råde, da det vil få store konsekvenser for livet til de det gjelder, sier Løvaas.

Ansatte i PU har allerede begynt å søke seg over i andre jobber for å unngå tvangsflytting, samtidig som PU fortsatt kutter stillinger.

– Flytting vil berøre PU ekstremt hardt. Vi ser allerede nå at vi mister mye av fagkompetansen og spisskompetansen vi sitter på. Av de som er igjen, vil vi slite med å ta imot en masseankomst sånn som det ser ut nå, sier Løvaas.

– Hva mener du er løsningen?

– Jeg mener løsningen her er å lage et beredskapssenter som står brakk, og som åpnes ved en eventuell masseankomst, sier hovedverneombudet.

Begge de to store fagforeningene i PU, Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Politiets Fellesforbund støtter dette.

– Jeg mener man burde snakke med fagekspertsen, og se dithen at man faktisk må beholde kompetansen i PU for å kunne gjøre en god jobb ved en eventuell asyltilstrømning, sier leder i NTL i PU, Martin A. Simonsen til TV 2.

UDI er i gang med å bygge opp beredskapen til 1000 sengeplasser på ankomstsenteret i Råde. Foto: Morten Leander Kristoffersen.
UDI er i gang med å bygge opp beredskapen til 1000 sengeplasser på ankomstsenteret i Råde. Foto: Morten Leander Kristoffersen.

Kritisk til samarbeid med UDI

De tillitsvalgte mener det fortsatt er uklart hvordan man skal få til en mer effektiv asylflyt gjennom et tettere samarbeid mellom PU og UDI.

– Det går for eksempel på hvilke soner de forskjellige menneskene skal ha tilgang til, hvilke datasystemer de skal ha tilgang til, og hva de skal ha myndighet til å gjøre og ikke gjøre. Det vil vaske ut rollen politiet har i ankomstfasen, sier Løvaas.

UDI-direktør Forfang sier samlokaliseringen av PU og UDI på Råde uansett kommer til å skje.

– Men det er sterk motstand i PU blant de ansatte, Hvordan påvirker det prosessen med å få dette på plass?

– Jeg er kjent med at det har vært diskusjoner blant de ansatte i PU, men jeg forholder meg til PU som institusjon og organ, og ledelsen i PU stiller seg fullt og helt bak konseptet vi sammen har bygget fram, og satser på at vi skal lykkes med det konseptet.

– Men er det aktuelt å stenge Råde midlertidig hvis det blir perioder der det er få som er der?

– Slutter det å komme asylsøkere helt, så er det klart vi må vurdere hva vi gjør, men det er ingenting som tyder på det. Vi må ta høyde for at det kommer asylsøkere til Norge hele tiden. De siste tre månedene har det kommet cirka 25 per måned. Hvis det fortsetter er det på årsbasis ca 3.000, men det kan også fort bli mye mer.

Under 2000 hittil i år

Etter at Listhaug lanserte Råde som et flaggskip for asylbehandlingen i oktober 2017 har Frps justisministere gitt prosjektet høy prioritet gjennom tildelingsbrev. Stortinget har fulgt opp med bevilgninger til UDI i statsbudsjettet.

Målet til Listhaug var å samle samtlige asylsøkere på ett sted, og å avgjøre åtte av ti søknader på maksimum tre uker gjennom et tett samarbeid mellom UDI og Politiets Utlendingsenhet (PU).

Prosjektet, som også omfatter sykehusavdelingen og legesenteret, samt ulike organisasjoner asylsøkerne møter de første dagene, er kalt «Puma»,

Når byggearbeidene er ferdige skal Råde ha beredskap til å kunne ta imot 30 asylsøkere om dagen. Skulle det komme en ny asylstrøm skal mottaksapparatet ifølge beredskapsplanen kunne registrere opptil 300 asylsøkere om dagen, og få dem videre i løpet av 48 timer.

Ankomstsenteret har vært midlertidig åpnet siden 2015 da 31.000 asylsøkere strømmet til Norge, men UDI har søkt Råde kommune om permanent fra 2020.

Men antallet asylsøkere holder seg lavt for fjerde år på rad. Per 1. november har det kommet 1918 asylsøkere. I fjor var antallet 2655, året før det igjen 3560 og i 2016 kom det 3460 asylsøker til Norge.

Tør ikke ta noen sjanser

Forfang er beredt på at antallet plutselig kan øke dramatisk igjen.

– Det er såpass mye usikkerhet i verden. Sverige får ti ganger så mange asylsøkere som Norge får nå, og vi må være forberedt på at dette svinger, og at vi kan håndtere ulike scenarioer når det gjelder ankomster av asylsøkere. Det er det dette senteret skal være rigget for, sier han.

Han peker på at det har vært en økning i antallet asylsøkere i høst, slik at antallet asylsøkere nå om dagen i gjennomsnitt er åtte. Forfang regner seg fram til at hvis det skulle holde seg, og hver av dem blir boende i 21 dager, så kan belegget neste år komme opp i 200 per døgn.

Da vil i så fall 20 prosent av kapasiteten på 1000 senger være belagt.

– Jeg tør ikke basere meg på at asylankomstene de neste 10-15 årene skal forbli på det lave nivået det er på nå. Vi må ha et system som kan håndtere svingninger, sier han.