Legger seg paddeflat

Norges største helseforetak Helse Sør-Øst legger seg flat etter problemene med nytt røntgenbildesystem. Helseforetaket innrømmer at alt for mye gikk galt.

Helseforetaket Helse Sør-Øst innrømmer store feil rundt innkjøpet av datasystemet for røntgenbilder som regionen hadde planer om å innføre i sykehusene.

– Dette er et prosjekt vi har lært mye av og der mye har gått galt fra start til vi stoppet det, sier direktør for teknologi og e-helse Rune Simensen i Helse Sør-Øst.

Som TV 2 har fortalt har Riksrevisjonen gransket innkjøpet av datasystem for røntgenbilder og kritisert det i svært krasse ordelag. 270 millioner kroner har prosjektet kostet hittil, og nå er det stanset fordi systemet har hatt feil og mangler.

Innrømmer feil

Ansatte ved Sykehuset Innlandet som bruker systemet i dag, har kalt hele prosjektet for offentlig sløseri.

– Det er lett å si seg enig i en sånn uttalelse, sier Simensen i Helse Sør-Øst.

– Men vi mener det fremdeles er en del verdier igjen i dette prosjektet. Men vi tar dette på største alvor og skal lære av dette prosjektet fremover, fortsetter han.

For helseforetaket innrømmer at de ikke hadde oversikt over risikoen ved røntgenbildeprosjektet og at det har fått konsekvenser internt.

– Ja, det er noen mennesker har måttet gå og at vi har tatt mer læring av hvordan vi kjører sånne prosjekter fremover, sier direktøren, som har fått ansvaret for IT-satsningen i foretaket med 78.000 ansatte.

Flere prosjekter sliter

Røntgenprosjektet som er stoppet, er bare ett av ti store IT-prosjekter i regionen. Flere av prosjektene er nedjustert og forsinket. Hittil har det kostet over 3,5 milliarder kroner å få IT-systemene på plass, så sykehusene lettere kan snakke sammen lettere.

– Har dere fått til veldig lite for veldig mye penger?

INNRØMMER DÅRLIG STYRING: Helse Sør-Øst har brukt 270 millioner kroner på et nytt datasystem som er stanset. Bildet viser direktør for teknologi og e-helse, Rune Simensen. Foto: TV 2
INNRØMMER DÅRLIG STYRING: Helse Sør-Øst har brukt 270 millioner kroner på et nytt datasystem som er stanset. Bildet viser direktør for teknologi og e-helse, Rune Simensen. Foto: TV 2

– Vi mener ikke det. Vi mener de fleste av prosjektene har gitt reell nytteverdi for helsearbeidere og innbyggerne våre. Men samtidig er vi ydmyke for at vi har hatt noen prosjekter som har gått ordentlig dårlig, sier Simensen i Helse Sør-Øst.

På plass i løpet av 2020

Nå skal IT-prosjektene gjøres mindre, ha brukeren i fokus og med tettere styring fra toppledelsen, mener Helse Sør-Øst at dataløsningene skal være ute i de 35 sykehusene i regionen i løpet av 2020.

– Vi har dratt det tettere på oss, inn til min ledelse og til direktørene i helseforetakene, og vi mener vi nå har en rigg som gjør oss i stand til å styre dette på en god måte.

– På tide?

– Det kan du si, sier Simensen i Helse Sør-Øst til TV 2.

3,5 mrd på IT-prosjekter som ikke er ferdige: Se hele oversikten her

1. Medikamentell kreftbehandling Løsningen er innført ved Sykehusapotekene, Oslo universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold, Sykehuset Østfold, Vestre Viken helseforetak og Sørlandet sykehus. Innføringen er i henhold til plan og løsningen fungerer godt og støtter lukket legemiddelsløyfe. Det er etablert automatisert tilgangsstyring og integrasjon med DIPS for journalføring. Det gjenstår innføring ved Sykehuset Telemark, Sykehuset Innlandet og Akershus universitetssykehus. Dette skal etter planen gjennomføres i 2019. Påløpte kostnader pr 31.10.2018: 125 MNOK

2. Labdata Innført ved Sykehuset Østfold for fagområdene generell kjemi, patologi og mikrobiologi. Produksjonen ved sykehuset er effektiv, løsningen fungerer godt og brukerne er fornøyde. Planen for innføring er endret, og vi starter med innføring av løsningen for patologi i de resterendeforetakene i regionen. Påløpt pr 31.10.2018 pågående prosjekter (fase 3 og 4): 86 MNOK I tillegg kommer kostnader for avsluttede prosjekter (anskaffelse og utvikling av regional løsning og innføring Sykehuset Østfold): 286 MNOK

3. Radiologi Løsningen (RIS og PACS) er innført ved Sykehuset Innlandet og Vestre Viken helseforetak. PACS-delen av løsningen er innført ved Akershus universitetssykehus. Løsningen er nå avbestilt på bakgrunn av erfaringene fra pilotprosjektet ved Sykehuset Innlandet. Oslo universitetssykehus har fått i oppdrag å anskaffe en radiologiløsning som dekker foretakets behov, samtidig som avtalen skal kunne benyttes av øvrige helseforetak i regionen. I tillegg skal det anskaffes en kommunikasjonsløsning som gjør at radiologisk informasjon kan deles mellom sykehusene i regionen. Påløpt pr 31.10.2018: 289 MNOK

4. Regional økonomi- og logistikkløsning Er innført ved Ahus, SiV, SØ, ST, VV, Sunnaas, SP og RHF. Det gjenstår SI, SS og OUS. Det pågår utredning om Sykehusapotekene skal inngå i løsningen. Helse Sør-Øst RHF besluttet våren 2018 å utvide funksjonaliteten i tråd med behov meldt fra OUS. Påløpt pr 31.10.2018 pågående prosjekt: 595 MNOK I tillegg kommer kostnader til anskaffelse: 43 MNOK

5. Elektronisk kurve- og medikasjonsløsning Løsningen er innført ved OUS, SØ og Ahus. ST starter nå i november og deretter gjenstår SiV, SS, Sun, VV og SI. Gjennomføringen er i tråd med planen. Vi hadde en rammeavtale og det ble gjort avrop på denne for de tre første foretakene (OUS, SØ og Ahus). Det måtte gjennomføres en ny konkurranse for å få avtalemessig grunnlag for å innføre løsningen for de resterende helseforetakene. Ny avtale ble inngått i vår, og Sykehuset Telemark er første helseforetak innenfor den nye avtalen. Påløpte kostnader pr 31.10.2018 pågående prosjekter (fase 2 og 3): 186 MNOK I tillegg kommer kostnader for avsluttede prosjekter (utviklingskostnader regional løsning og innføringen ved OUS, SØ og Ahus): 226 MNOK

6. Interaktiv henvisning og rekvirering Løsningen er innført for SiV, SS, ST, SØ, VV og i full produksjon på over 400 legekontor. Ahus og SI bruker tilsvarende løsning fra DIPS. Litt utdyping av dette punktet: Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR) er innført i tre faser. Fase 1 og fase 2 hadde som oppgave å innføre interaktiv henvisning og rekvirering fra legekontorene mot laboratoriene, radiologi og patologi. Dette kommer i tillegg til ordinære henvisninger. Fase 1 og fase 2 ble gjennomført i tråd med planen og innførte løsningen for de legekontorene som hadde journalløsninger som støttet IHR-løsningen. Dette ble vurdert som så nyttig at det ble besluttet å utvide med en fase 3 som skulle innføre tilsvarende løsning for kommunene. Det ble tidlig i fase 3 avdekket at kommunene i stor grad har journalsystemer som konsumeres via tynnklient. Leverandør av IHR kunne ikke tilby tynnklientløsning innenfor gjeldende kontrakt og fase 3 måtte derfor avsluttes uten å ha nådd målet. Det pågår nå vurdering av veien videre for å tilby denne funksjonaliteten på en god måte også fra tynne klienter på legekontor og fra kommunene. Påløpte kostnader pr 31.10.2018: 93 MNOK

7. DIPS - standardisert elektronisk pasientjournal (PAS/EPJ) Prosjektet Regional EPJ Standardisering er gjennomført i henhold til plan for alle foretak unntatt Sykehuset Østfold, som ønsket å vente. Gjennomføres nå i november ved SØ. Prosjektet har levert standardisert konfigurasjon av PAS/EPJ, innført automatisert tilgangsstyring via IDM-løsning og tatt i bruk det nasjonale Adresseregisteret. Dette danner grunnlag for videre samarbeid og etablering av prosjektet Regional EPJ Journalinnsyn og at pasientene ved innsyn i journal via helsenorge.no ser en lik journalstruktur for Helse Sør-Øst. Helse Sør-Øst RHF har aldri besluttet at all journalinformasjon skulle samles ett sted. I stedet ble det besluttet en trinnvis vei mot målet «en innbygger – en journal». Første etappe var standardiseringsarbeidet som nå er gjennomført i tråd med planen. I august 2018 besluttet Helse Sør-Øst RHF neste etappe, som gir behandler på sykehuset mulighet til å søke opp og lese pasientens journaldokumenter i alle regionens helseforetak. Dette gjøres gjennom prosjektet Regional EPJ Journalinnsyn, der klinikerne får innsyn i alle de ni installasjonene av DIPS i regionen via det standardiserte grensesnittet IHE XDS. Påløpte kostnader pågående prosjekter pr 31.10.2018 (standardisering og journalinnsyn): 369 MNOK I tillegg kommer kostnader til avsluttede prosjekter. Hovedinnholdet i disse prosjektene er lisenser, konsolidering av databaser, innføring ved OUS, innføring av løsninger for endoskopi og hjerteultralyd ved OUS, pleie og omsorgsmeldinger mot alle landets kommuner, innføring ved ST, innføring hos BUP og innføring ved klinikk psykisk helsevern SIV. Summen av disse avsluttede prosjektene er 1.165 MNOK.

8. Ambulansejournal Dette prosjektet har gjennomført en planleggingsfase. Styret for Helse Sør-Øst RHF skal ta stilling til om prosjektet skal gjennomføres og rammene for dette. Påløpt pr 31.10.2018: 4 MNOK

9. Fødejournal Fødejournal er etablert som en standardisert løsning hvor konfigurasjon og oppsett er likt og alle helseforetak har samme versjon. Det er etablert flere integrasjoner med DIPS, både på pasientdemografi og journalnotat, men ikke med Kurve- og medikasjonsløsningen. Når prosjektet for regionalt journalinnsyn er gjennomført vil også disse dokumentene kunne deles via DIPS. Påløpte kostnader avsluttede prosjekter pr 31.10.2018: 66 MNOK

10. IKT-støtte for forskning Det pågår nå arbeid med å etablere en egen forskningsportal som vil gi forskerne effektiv tilgang på dataverktøy, sikre datalagring og gi nye samarbeidsmuligheter. Samtidig vil personvernhensyn bli ivaretatt Påløpt pr 31.10.2018: 27 MNOK.

Kilde : Helse Sør-Øst