Strenge straffer virker bedre enn milde reaksjoner

Venstres Ingvild W. Thorsvik fremstår faktaresistent når hun hevder at strenge straffer ikke virker.

TILSVAR: Per-Willy Amundsen (Frp) svarer på kritikken fra Venstres Ingvild W. Thorsvik. Foto: Goran Jorganovich  / TV 2
TILSVAR: Per-Willy Amundsen (Frp) svarer på kritikken fra Venstres Ingvild W. Thorsvik. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Venstres ivrige justispolitiker har mye på hjertet. Hun angriper Frp for å være «drevet av føleri» og at vi «nører opp under frykten om svenske tilstander». Ikke minst har Frp en «trangsynt overbevisning om at ungdommer responderer best på harde straffer».

Det er flott at Thorsvik har masse engasjement og følelser om temaet som er ungdoms- og gjengkriminalitet. Men hennes standpunkt hadde blitt styrket, dersom hun hadde formulert noen rasjonelle argumenter som var underbygd av objektiv dokumentasjon.

Frp vil ha mye strenger straffer for unge gjerningspersoner som begår alvorlig kriminalitet, som ran, grov vold, drapsforsøk og voldtekt. Hovedgrunnen til det, er at strenge straffer virker langt bedre enn milde reaksjoner.

Ifølge rapporten «Incaceration, recidivism and employment» av Katrine Løken, Manudeep Bhuller og Magne Mogstad, som er blant Norgest fremste på området, er det ingen tvil; Hovedkonklusjonen til forskerne viser at de som blir dømt til norsk fengselsstraff, har vesentlig lavere tilbakefallsprosent og begår langt færre straffbare handlinger, sammenlignet med de som ikke blir dømt til fengselsstraff.

Forskerne dokumenterer altså det motsatte av hva Thorsvik har følt seg fram til, nemlig at steng fengselsstraff fører til lavere risiko for tilbakefall.

Blant de som ikke var i arbeid (over 60 prosent av de domfelte) førte opphold i norske fengsler til hele 43 prosent lavere tilbakefall og hele 18 prosent færre straffbare forhold, 5 år etter domsavsigelse. I tillegg hadde de som ble dømt til fengselsstraff hele 36 prosentpoeng høyere sysselsetting etter soning, enn de som ikke ble dømt til norsk fengselsstraff. Dette skyldes, ifølge de norske forskerne, at de norske fengslene er veldig gode på rusprogrammer, utdanning, arbeidstrening og oppfølging når det gjelder utdanning og arbeid etter fengselsoppholdet.

Når vi har tydelig dokumentasjon på at stenge staffer virker etter hensikten, og langt bedre enn mildere reaksjonsformer, må vi kunne konkludere med at strenge straffer et gode for samfunnet. Ikke minst for den domfelte selv.

Thorsvik og Venstre mener imidlertid at løsningen er å bruke enda mer ressurser på såkalt «forebygging». Thorsvik promoterer et virkemiddel hun ikke har noe belegg for å hevde at virker. For det finnes ikke kvantitativ dokumentasjon på at forebygging har noen effekt.

Det som imidlertid finnes, er en rekke anekdotiske fortellinger om at forebygging er veldig viktig. Disse fortellingene kommer dog fra organisasjoner som jobber med forebygging, og som selvsagt må si at deres arbeid er effektivt, for å rettferdiggjøre eget eksistensgrunnlag og få mer penger av staten. Og fortellingene gjentas av venstresiden som har en ideologisk motstand mot fengselsstraff.

Frp har advart mot at en naiv innvandrings- og integreringspolitikk kan føre til «svenske tilstander» i flere tiår. Vi er, dessverre, på vei til å få rett. Partiene på venstresiden, inkludert Venstre, er medskyldig i å vedta politikk som har importert store grupper mennesker som hverken har noe forutsetning eller ønske om å bli konstruktive medlemmer av vårt samfunn. Disse gruppene er ekstremt overrepresentert i kriminalitetsstatistikkene.

Dermed gir det seg selv, at den mest effektive form for kriminalitetsforebygging, er å stanse innvandring fra ikke-vestlige land. I tillegg vil strengere straffer forebygge mer kriminalitet. Grunnen til det, er at kriminalitet smitter. Dersom de unge kriminelle opplever at de ikke blir tatt, eller at straffene uteblir dersom de blir tatt, vil de ikke oppleve at det er noen reell risiko å bedrive kriminalitet.

Løsningen til Venstre og Thorsvik er å satse enda mer på dyre virkemidler som beviselig ikke har fungert.

I Frp derimot, lener vi oss på objektiv forskning og sunn fornuft, som tilsier at norsk fengselsstraff er den beste måten å hjelpe unge lovbrytere ut av den kriminelle løpebane.