Retten til frihet er urokkelig

Det er på tide at de unge som lider under skam- og æreskultur får treffsikker hjelp.

ÅENER OPP: Abida Raja forteller om tvangsekteskp, vold og negativ sosial kontroll i egen bok. Foto: Agnete Brun
ÅENER OPP: Abida Raja forteller om tvangsekteskp, vold og negativ sosial kontroll i egen bok. Foto: Agnete Brun

Takket være Abida Raja, som med sin bok «Frihetens øyeblikk» denne uka, settes negativ sosialkontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold på dagsordenen igjen.

Baner vei

Friheten til å bestemme over eget liv er grunnleggende i vårt samfunn. Likevel ser vi gjentatte eksempler på hvordan denne friheten innskrenkes. Takk til modige Abida og andre som har turt å stå frem og ta den belastningen dette medfører. Dere baner vei for mange andre som opplever det samme, men ikke tør og ta et oppgjør med den ukulturen de ufrivillig har blitt en del av.

Ut fra min egen livserfaring vet jeg at møtet mellom to kulturer for mange kan arte seg som den reneste kollisjon. Avstanden mellom den kulturen de er en del av hjemme og den de lever i på skolen, arbeidsplassen og ellers i fritiden, kan til tider virke nærmest uoverkommelig.

De unge, som har en annen bakgrunn enn den norske, opplever å bli trukket og presset i flere retninger. De står under et konstant krysspress. Situasjonen blir enda vanskeligere når viktige beslutninger om for eksempel ekteskap skal tas.

De unge opplever at de ikke blir tatt med på råd om spørsmål som er avgjørende for deres fremtidige liv. En av de viktigste grunnene til det er at en kollektiv tenkning, en vi-kultur, hvor mye handler om «hva vil folk si?» dominerer i mange minoritetskulturer. I slike kulturer er alder et tegn på visdom.

Man går til de eldre i familien for å få råd og veiledning. De har størst livserfaring, myndighet og autoritet. Når ekteskap skal inngås er det først og fremst de eldre i familien og foreldre som er involvert. I et «arrangert ekteskap» er det de voksne i familien som finner en passende ektemake til den unge i familien. Det forutsetter at de to som skal inngå ekteskap, gjør det ut fra egne ønsker, og uten press fra andre.

Dersom en av dem, eller begge, inngår ekteskapet på grunn av press fra familien, enten psykisk eller fysisk, er det et «tvangsekteskap». Dette handler rett og slett om grunnleggende menneskerettigheter som frihet til å velge sitt eget liv, og retten til å treffe sine egne valg. Vi er alle først og fremst enkeltindivider som har krav på å bli respektert og sett på som enkeltmennesker med hver våre ønsker og behov.

Vi har et ansvar

Det må jobbes på flere plan, fordi ulike mennesker med ulike behov trenger ulike tilbud. Vi må både jobbe forebyggende og konfliktløsende, og ha et treffsikkert tilbud som gir den enkelte den hjelpen vedkommende trenger.

Solberg-regjeringen lanserte i fjor sommer (16.06.2021) handlingsplanen «Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold 2021- 2024». Det er viktig at den blir fulgt opp på en skikkelig måte.

Over 500 enkeltsaker knyttet til tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, negativ sosial kontroll og æresrelatert vold ble registrert i Norge i 2019. Antallet saker i 2018 var 300. Tallene i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) rapport er nærmere virkeligheten, men fortsatt vet vi for lite om det reelle omfanget.

Dette er problemstillinger som har vært framme i mange år uten at vi har fått bukt med problemene. Årsaken er blant annet at de tiltakene myndighetene har kommet med har ikke vært gode nok. Kunnskapen til de som har stått bak tiltakene har ikke vært optimale.

Flere konkrete grep

Noen konkrete tiltak som jeg mener er viktige for å bekjempe tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, negativ sosial kontroll og æresrelatert vold er følgende:

- Målrettet og systematisk informasjonsformidling på flere språk overfor familier, religiøse ledere og andre sentrale personer innenfor minoritetsmiljøet.

- Mer forskning og kunnskap om hvordan hjelpeapparatet kan samarbeide for å forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap.

- Kompetansebygging og kursing av yrkesgrupper/personell som jobber med ungdom med minoritetsbakgrunn, for å gjøre disse bedre rustet til å takle vanskelige situasjoner.

- Opprette en nøytral meglingsinstans som kan megle mellom ungdommer og deres foreldre.

- Ta aktivt i bruk de lovhjemler som forbyr tvangsekteskap.

- Styrket kompetanse og myndighet hos politiet for å gripe inn i slike saker.

Retten til frihet fra negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold er urokkelig. Det er på tide at de unge som lider under skam- og æreskultur i det norske samfunnet får treffsikker hjelp.

Vi må sammen bekjempe holdninger og handlinger som forhindrer den enkelte muligheten til å leve et fritt og trygt liv!

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no