FRYKTER ALVORLIGE KONSEKVENSER; Økonomien i kriminalomsorgen er så stram at flere roper varsku om konsekvensenei en kronikk på TV2.no Foto: Gorm Kallestad
FRYKTER ALVORLIGE KONSEKVENSER; Økonomien i kriminalomsorgen er så stram at flere roper varsku om konsekvensenei en kronikk på TV2.no Foto: Gorm Kallestad
Hverdagen i norske fengsler:

Preges av frykt for mer vold og flere selvmord

Det får alvorlige konsekvenser hvis ikke regjeringen tar grep nå.

Mange innsatte i norske fengsler har helseutfordringer både psykisk og fysisk. Noen har alvorlige psykiske lidelser og mange står i alvorlige og akutte livskriser.

Haster å finne løsninger

Hverdagen kan preges av alvorlige hendelser, personskade, selvmordsforsøk og selvmord.

Altfor mange innsatte skader hverandre - og altfor mange ansatte skades på jobb.

Trenger du noen å snakke med?

  • Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)Sidetmedord-chat (døgnåpent)
  • Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)SOS-chat (mandag og tirsdag: 18.30-22.30, onsdag 07-01, torsdag og fredag: 18.30-01.30, lørdag og søndag 14.30-01.30)
  • Kors På Halsen: 800 333 21(Telefon og chat er åpen hverdager 14-22)
  • Fastlegen din
  • Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)

Vi ber om et realistisk og livreddende budsjett med forsvarlig bemanning innenfor dagens modell.

Der ligger løsningen i det prekære utfordringsbildet.

Et fengsel består av mange aktører som kommunal helsetjeneste, tannlege, rusbehandling, psykisk helsevern, skole, NAV, Deichmann, prest, imam og en rekke frivillige samarbeidspartnere og fengselets egne ansatte.

Vår erfaring er at dette gjør fengsel til en unik arena for endringsarbeid, rehabilitering, trygghet og omsorg.

Det vil være god samfunnsøkonomi å utnytte dagens modell bedre.

Bemanning redder liv - nå må vi kutte

Sivilombudet har i de senere år rettet alvorlig og massiv kritikk mot soningsforholdene, og særlig omfattende bruk av isolasjon. Kriminalomsorgen har tatt kritikken på alvor.

Fengslene har gjort hva de kan og må nå settes bedre i stand til å ivareta liv og helse.

Vi vet at ressurssituasjonen i Kriminalomsorgen får alvorlige følger for innsatte og ansatte. Det skjer nå.

Etter pålegg utarbeider nå fengslene spareplaner for 2023. Aktuelle spareplaner vil inneholde tiltak som gir mer innlåsing, mindre aktivisering og mer isolasjon som følge av budsjettsituasjonen.

Etter flere år med budsjettnedskjæringer, gjenstår kun virkemidler som vil få direkte betydning for innsatte og ansatte.

Vi er alle tapere av nedskjæringene

Redusert bemanning gir utrygge arbeidsplasser og soningsforhold der mennesker skades fysisk og psykisk.

Uten forsvarlig grunnbemanning og riktig dimensjonert helseavdeling, mister vi effekten av vellykkede tiltak som aktivitetsteam, ressursteam og ungdomsteam.

Aktuelle spareplaner for 2023 vil inneholde tiltak som gir mer innlåsning, mindre aktivisering og mer isolasjon som følge av budsjettsituasjonen.

Vi er alle tapere her.

Det gir grunn til alvorlig bekymring.

I en fersk tilsynsrapport fra Arbeidstilsynets besøk i Oslo fengsel bekreftes stor arbeidsbelastning og alvorlige mangler i opplæring.

Arbeidstilsynet presiserer at rutinene er på plass, men bemanning mangler. Også dette gir grunn til alvorlig bekymring.

Det kan gjøres mer

Etter norsk lov skal ansatte i norske fengsler legge til rette for at innsatte får de tjenester som lovgivningen gir dem krav på, og kriminalomsorgen har en lovbestemt plikt til å forebygge selvmord etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Vi erkjenner at det kan gjøres mer. Det krever ressurser og at bevilgende myndigheter spiller på lag med oss.

Vi møter sårbare innsatte med fortsatt for mange uegnede fengselsbygg og alt for mye isolasjon som følge av bygningsmessige- og bemanningsmessige forhold.

Politikere foreslår nå å etablere en ny tilsynsordning for kriminalomsorgen og utarbeide nye Stortingsmeldinger. Vi støtter dette. Men det løser ikke utfordringsbildet nå.

Kriminalomsorgen skal kartlegge selvmordsfare og utarbeide tiltaksplaner.

Dette er et arbeid som tas på høyeste alvor og prioriteres i en krevende arbeidshverdag. Kartlegging har begrenset verdi dersom vi ikke har ressurser til tiltak.

Det viktigste tiltaket vi har er menneskelig kontakt. Det trumfer alt annet. Det må være nok betjenter på jobb og riktig dimensjonerte helseavdelinger.

Ansatte redder liv gjennom sin tilstedeværelse og sin kompetanse. Det koster, og det koster å la være.

Vi trenger hjelp

Vi har fagkunnskap, forståelse, vilje og vi har motivasjon. Vi har mange suksesshistorier å fortelle og vi hjelper mange i en sårbar livsfase.

Vi møter mennesker i dyp livskrise der minner, tanker og følelser kan bli overveldende. Vi møter livssmerte, håpløshet og håp, det dypeste alvor, humor og varme.

Vi har meningsfulle møter med menneskene som er innsatte her og får innblikk i den jobben mange gjør for å prøve å få til livsendring.

Modellen er egnet til å gjennomføre straff og varetekt på en human og sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Modellen er også egnet til å sikre trygghet for innsatte, ansatte og samfunnet.

Vi har et stort ansvar for tiden også etter løslatelse, som for mange er svært sårbar. Modellen er også egnet til å forebygge selvmord og overdose etter løslatelse.

Modellen forutsetter rett dimensjonering.

Vi trenger hjelp til gjennomføring.

Vi trenger livreddende budsjett

Fengsel kan på sitt beste være en velfungerende samhandling mellom justis- og helsesektoren, og øvrige aktører. Samhandlingen bør utvides til å involvere pårørende og lokalsamfunn.

Nettverk er avgjørende. Ett menneske kan være nok til å forebygge tilbakefall til kriminalitet, forhindre vold, bedre psykisk helse og forebygge selvmord.

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut et forslag om lovendring, for å sikre mer fellesskap og mindre bruk av tvangsmidler.

Vi støtter dette.

Vi aksepterer ikke at vi settes i en situasjon der den europeiske menneskerettighetskonvensjonen brytes

Tiltakene er omfattende og vil kreve bygningsmessige endringer og kraftig økt bemanning. Vi håper fengslene settes i stand til å følge en slik lovendring.

Vi ber kun om et livreddende budsjett nå. Vi forstår at verden og Norge står i en krevende økonomisk situasjon.

Vi ønsker å ta samfunnsansvar. Det gjør vi ved å be om en forsvarlig bemanning.

Vi er en budsjettpost som handler om sårbare mennesker. Vi aksepterer ikke at vi settes i en situasjon der den europeiske menneskerettighetskonvensjonen brytes ved at det ikke gjøres nok for å forebygge selvskading og selvmord.

Vi aksepterer heller ikke at kriminalomsorgen ikke settes bedre i stand til å trygge ansatte og innsatte i norske fengsler.

Et tragisk selvmord i et norsk fengsel har gitt påtrykk fra media og ulike aktører, som Sivilombudet og Norsk institutt for menneskerettigheter og advokater.

Vi har argumentert for en bedre situasjon for innsatte og ansatte i norske fengsler i en årrekke.

Det er god samfunnsøkonomi i å satse på kriminalomsorgen. Det krever politisk klokskap og mot.

Det er utgifter til inntektservervelse. Uten tilstrekkelig menneskelig kontakt, har vi ingen kriminalomsorg.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no