Planene om å endre sykepleierutdanningen må stoppes!

I ytterste konsekvens vil det true pasientsikkerheten.

HELSE: Det holder ikke bare med nok hender i norsk helsetjeneste. Foto: Martin Berg Isaksen
HELSE: Det holder ikke bare med nok hender i norsk helsetjeneste. Foto: Martin Berg Isaksen

Forstår regjeringen hva de gjør når de nå varsler endringer i sykepleierutdanningen? Å senke kravene til sykepleierstudentene kan få alvorlige konsekvenser.

Sykepleiere er helt avgjørende for å skape en faglig sterk helsetjeneste. De er der når vi blir født. De følger oss i oppveksten. De møter oss i psykisk helsevern, i rusomsorgen og på sykehus når sykdom eller ulykke rammer. De sikrer oss kompetent hjelp når vi blir gamle og de lindrer ved livets slutt.

Regjeringen varsler nå endringer i sykepleierutdanningen, fordi de mener utdanningen har blitt for akademisk og for lite praksisnær. Det mener Høyre er uforståelig, kunnskapsløst og alvorlig. Av minst fire grunner. For det første, i en treårig sykepleierbachelor foregår allerede halvparten av utdanningen ute i hele bredden av praksisfeltet. For det andre bidrar teoridelen til at sykepleiere har god faglig kunnskap når de skal ta avgjørende kliniske beslutninger i sitt arbeid. For det tredje er en bachelor med både akademisk og praktisk tyngde, en viktig byggekloss for sykepleiere når de skal oppdatere seg faglig på ny forskning og når de vil gå videre til master og doktorgradsstudier. Og, når sykdomsbyrden øker i befolkningen og sykepleiere skal ta beslutninger i møte med pasienter med stadig mer sammensatte og komplekse sykdommer, er det faglige grunnlaget i utdanningen en avgjørende viktig støtte.

Høyre er helt tydelige på at den økende sykdomsbyrden og den aldrende befolkningen med komplekse behov skal møtes av en faglig sterk helsetjeneste. Nå ser det ut til at regjeringen er villig til å kompromisse med kvalitet og kompetanse. Det fører helsetjenesten i fullstendig feil retning. I ytterste konsekvens vil det true pasientsikkerheten.

Gjennom alle Solberg-regjeringens åtte år satset vi på sykepleierne og det ble tusenvis flere av dem i helsetjenesten. Vi styrket kompetansen gjennom nye masterutdanninger, fordi vi vet at kvalitet i tjenesten handler om kunnskapsrike fagfolk. Vi opprettet egen lederutdanning, fordi vi vet at en faglig sterk tjeneste også fordrer sterk lederkompetanse blant sykepleierne. Vi opprettet ny utdanning i avansert klinisk allmennsykepleie og ga disse sykepleierne spesialistgodkjenning etter gjennomført master, fordi vi vet at kommunene er helt avhengig av sterk og kompetent sykepleierkompetanse. Vi satte også Helsedirektoratet til å utrede spesialistgodkjenning for en lang rekke flere sykepleiere med masterutdanning. Dessverre drar nåværende regjering beina etter seg for å sluttføre dette arbeidet. Høyre vil sikre spesialistgodkjenningen, løfte statusen og sikre flere karrieremuligheter for sykepleiere.

Etter pandemien har vi sett en nedgang i søkningen til sykepleierstudiet. Da vil Høyre advare sterkt mot endringene som regjeringen nå planlegger. Vi vet allerede at de vil fjerne karakterkrav til utdanningen, selv om vi vet at den kunnskapen studentene går inn i studiet med har stor betydning for sluttkompetansen. Nå varsler de at den teoretiske kunnskapen i utdanningen skal få mindre plass. Akkurat som ikke sykepleiere har stort behov for den grunnleggende teoretiske kompetansen når de skal ta viktige valg i møte med pasientenes symptomer og helsetilstand?

Det holder ikke bare med nok hender i norsk helsetjeneste. Pasienter skal bli møtt av en faglig sterk helsetjeneste. Sykepleierne er den største innsatsfaktoren, der de ivaretar kontinuiteten i pasientbehandlingen, har stort faglig ansvar og tar viktige avgjørelser og prioriteringer sammen med og for pasienter hver dag. Derfor varsler Høyre kamp mot regjeringens forslag om å senke kravene og endre utdanningen til sykepleierne. Forstår regjeringen hva de er i ferd med å gjøre?