Er NIFs juridiske avdeling en fare for rettssikkerheten i norsk idrett?

De fleste vil nok stusse over spørsmålet, men er det helt ubegrunnet?

Gunnar Martin Kjenner er ekspert på idrettsjus. Foto: Terje Pedersen / NTB
Gunnar Martin Kjenner er ekspert på idrettsjus. Foto: Terje Pedersen / NTB

I dag fremstår det som uklart hvem juridisk avdeling skal virke for i norsk idrett. Skal avdelingen være et forvaltningsorgan som gir råd til alle i norsk idrett eller ivareta idrettsstyrets og andre organisasjonsledds interesser?

I konkrete saker virker det som avdelingen tar den rollen og posisjonen den selv mener passer.

Dobbeltrolle

Når et medlem henvender seg til den uavhengige påtalenemnda, mottas henvendelsen av påtalenemndas sekretær som er ansatt i NIFs juridiske avdeling. Det er en kritikkverdig dobbeltrolle, spesielt i saker hvor NIF selv er part i saken.

Maktfordelingen

Idrettsstyret fikk etter vedtakelsen av WADA-koden hjemmel til å endre NIFs lov når «særlige hensyn» tilsier det for å holde NIFs lov oppdatert i samsvar med WADA-koden.

Hjemmelen er brukt av NIFs jurister og idrettsstyret langt ut over formålet med regelen, og derved forrykker maktbalansen mellom lovgivende og utøvende idrettsmyndighet, noe som svekker rettssikkerheten i idretten.

Detaljorienterte jurister

NIFs egne jurister står bak et stort antall av de lovforslagene idrettsstyret fremmer på Idrettstinget. De fleste forslagene er av rent språklig karakter og har svært begrenset realitetsbetydning.

Antall lovsaker på enkelte idrettsting har vært så stort at lovsakene har fortrengt mye av tiden som er forbeholdt idrettspolitikk og rettsutviklingen.

Faglige oppdateringer

NIF har lang tradisjon med weekendseminaret i «Lov og dom» i etterkant av hvert idrettsting. Seminarene var viktige for oppdateringer i lovendringer og rettspraksis og ikke minst sosialt for et lite fagmiljø.

Hvorfor disse seminarene ikke arrangeres lenger, er det ikke gitt noen forklaring på. NIFs jurister er ansvarlige for at kunnskapen ikke lenger formidles på en god nok måte og at miljøet forvitrer.

NIFs lovutvalg er usynliggjort

NIFs lovutvalg har mange tiårs praksis med å tolke NIFs lov og ta initiativ til regelutvikling. De siste årene synes lovutvalget å ha blitt mer knyttet til NIFs juridiske avdeling ved at opptil 3 advokater fra juridisk avdeling deltar på lovutvalgets møter. Lovutvalget ser ut til å ha utspilt sin viktige rolle.

Offentliggjøring av dommer

For noen år siden sluttet NIF å offentliggjøre sine dommer fra doms- og appellutvalget på Lovdata. NIFs egne jurister mente å kunne gjøre det rimeligere og vel så bra selv med publisering på NIFs egen nettside.

Det har ikke vært noen suksess, for å si det forsiktig. Noen dommer kunngjøres summarisk, og enda færre i sin helhet.

Konklusjon

Så vel idrettsstyret som administrativ ledelse i NIF må snarest sørge for å klargjøre rollen til juridisk avdeling i norsk idrett og at den etterlever idrettens verdier.