«Den største idrettsskandalen i Oslo»

Idrett for alle, skriver Høyres byrådslederkandidat.

Eirik Lae Solberg, Høyres byrådslederkandidat. Foto: Martin Fønnebø / TV 2
Eirik Lae Solberg, Høyres byrådslederkandidat. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Idrett og andre fritidsaktiviteter er viktige arenaer for barn og unge i fritiden.

For barn som vokser opp i levekårsutsatte områder, er muligheten til å delta i idrett og andre fritidsaktiviteter avgjørende for å mestre, ha tro på seg selv, føle tilhørighet og lykkes.

Idrett og andre frivillig drevne fritidsaktiviteter er viktig i seg selv, men også avgjørende i kampen mot utenforskap og kriminalitet.

Det er ressurskrevende å drive frivillige klubber og lag.

Det er behov for ildsjeler og økonomiske midler for å gi et godt tilbud. Derfor er det bra at daglig leder i Ullern IF slår alarm om en mulig «klubbdød» i Oslo.

Det er i Oslo i dag store forskjeller mellom klubbene. Noen har svært store menneskelige og økonomiske ressurser andre har nesten ingenting.

Noen klubber har flere faste ansatte, rikelig med fasiliteter, frivillige og medlemmer med tilstrekkelige økonomiske ressurser til å betale medlemskaps- og treningsavgifter, kurs, utstyr og reiser.

Andre klubber har få eller ingen ansatte, mangel på trenere, lite utstyr og få frivillige.

Det vi ser er at det blir stadig færre frivillige ildsjeler som bruker store deler av fritiden på andres barn, og at de som gjør det blir stående ganske alene og ender opp utbrent.

Høyre mener det er helt nødvendig å støtte de klubbene som trenger det mest, for i enkelte områder er frivilligheten så svekket at tilbudet til barn og ungdom er i fare for å bli borte.

«Kostnaden er enorm»

Kostnaden av at frivilligheten kollapser er enorm, både for den enkelte og for at alle skal trives i Oslo.

Frivilligheten trenger både økonomisk og politisk vilje. Dessverre har vi et byråd som svikter idretten på begge fronter.

Stadig flere oppdager at vi har et idrettsfiendtlig byråd. De har stanset rulleskiløyper på Linderud og ved Sognsvann, planene om nytt tennis-anlegg på Midtstuen ble skutt rett ned, arbeidet med å utvide og rehabilitere alpinanlegget på Grefsenkollen står helt stille.

Den største idrettsskandalen i Oslos historie utspiller seg på Ekeberg hvor byrådet har gjort alt de kan for IKKE å realisere det store og viktige prosjektet Campus Ekeberg.

Illustrasjonsbilde av Ekeberghallen i Oslo. Foto: Frederik Ringnes / NTB
Illustrasjonsbilde av Ekeberghallen i Oslo. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Frivilligheten kommer til å merke et politisk skifte i Oslo.

Høyre foreslår seks tiltak for å sikre livskraftige idrettslag over hele byen:

Høyre vil:

1. Innføre en fritidsgaranti. Alle barn, uavhengig av foreldrenes inntekt skal få mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Oslo kommune må opprette en egen ubyråkratisk ordning som betaler barnas og ungdommenes fritidsaktiviteter. Midlene forvaltes av idretten og går til dem med størst behov. Det må informeres aktivt om ordningen slik at barn og foreldre er kjent med den. Kommunen søker i tillegg om midler fra staten for å supplere egen satsing.

2. Etablere flere nabolagsklubber. Det bør etableres inntil 60 nabolagsklubber. Klubber i levekårsutsatte områder prioriteres. I dag er det 31. Da kan klubbene ansette en eller flere personer som kan organisere frivilligheten og sørge for rekruttering. De kan også arrangere og sende trenere og frivillige på kurs og samlinger for å styrke tilbudet til barna.

3. Styrke hver enkelt nabolagsklubb. I enkelte boområder er det sannsynlig at idrettslaget har behov for evigvarende driftstøtte for å opprettholde et godt basistilbud. Høyre vil gi en forsterket støtte til idrettsklubbene i disse områdene. Det innebærer støtte til administrative funksjoner, organisering av klubben og koordinering av den frivillige innsatsen.

4. Sommerjobber og deltidsjobber gjennom idretten. Høyre vil sørge for at idretten blir en del av Oslo kommunes sommerjobb-satsing. Høyre vil at Oslo kommune går i dialog med idretten om å opprette sommerjobber for ungdom som trenere og tilretteleggere i idrettslagene. Det samme gjelder deltidsjobber resten av året.

5. Høyre vil i samarbeid med OIK etablere et ungdom- for-barn prosjekt, der områder med levekårsutfordringer prioriteres. Det å gi litt lønn til ungdommer som trer inn som trenere og kampledere, gir motivasjon og god erfaring på CV’n, bygger kompetanse gjennom idrett og skaper gode forbilder. Dessuten elsker barn å ha unge trenere. Det er motiverende og gøy. Vi vil støtte kursing av unge trenere (og dommere) og ta initiativ overfor OIK for å etablere «Osloidrettens trenerskole» for ungdommer.

6. Styrke samarbeidet mellom skolen og idretten. Høyre vil etablere en modell for partnerskap melllom Nabolagsklubber og lokale skoler. På skolen har idretten mulighet til å møte alle, og idrettslag kan gi skolen kompetanse, ressurser og utstyr til nytte og glede i skole- og AKS-tiden. Sammen kan skolen og idretten slå ring om barna og legge til rette for deltagelse og trygg oppvekst. Pilotprosjektet «Bevegelsesglede i Osloskolen» videreføres i regi av Oslo Idrettskrets. Høyre vil legge vekt på å bygge anlegg i tilknytning til skolene slik at det blir enkelt og sømløst å delta på idrettsaktiviteter både i AKS og etter skoletid.

Bakgrunn: Hva er en nabolagsklubb?

Nabolagsklubb er OIKs program for å styrke idrettslag i Oslo som tar et utvidet samfunnsansvar.

En nabolagsklubb er nært tilknyttet sitt nærmiljø/nabolag, med ekstra fokus på deltakelse for alle.

Idrettslaget tilbyr allsidighet, der det er enkelt for barn og unge å delta i flere idretter. Programmet skal gi kraft til idrettslag som tar tydelig posisjon for barn og unges oppvekstvilkår, som et verktøy for å nå målsettingen om idrettsglede for alle.

Styrking av ordningen med nabolagsklubber vil gjøre det mulig for klubbene å utdanne og ansette egne ungdommer som trenere.

Klubbene vil også få mulighet til å hente inn og betale studenter for eksempel fra idrettshøyskolen for å styrke tilbudet.