Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol svarer på Høyres kritikk. Foto: Tom Rune Orset / TV 2
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol svarer på Høyres kritikk. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Avviklingen av fritt behandlingsvalg skal ikke ramme pasientene

Tone Wilhelmsen Trøen sprer unødvendig frykt i sin påstand om at hundrevis av plasser forsvinner helt.

Trøen bommer på sin kritikk. Regjeringen har sagt at vi skal avvikle Høyres privatiseringsreform.

Pasientrettighetene skal selvsagt bestå. Og pasientene skal fortsatt få velge behandlingssted.

Det vi skal fjerne er muligheten for at hvem som helst kan opprette en behandlingsklinikk, selv med svakt faglig fundament.

BEHANDLINGSKLINIKK: Regjeringen ønsker å fjerne muligheten for at hvem som helst skal kunne opprette en behandlingsklinikk. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2
BEHANDLINGSKLINIKK: Regjeringen ønsker å fjerne muligheten for at hvem som helst skal kunne opprette en behandlingsklinikk. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Vi har store ambisjoner for tilbudet innenfor rus og psykisk helse. Høyres ordning med fritt behandlingsvalg har sluppet inn useriøse aktører og heller ikke gitt forutsigbarhet for de gode aktørene.

Ordningen har i liten grad oppnådd formålet med å få ned ventetidene eller gjort helsetjenesten mer effektiv. Det viser en evaluering den forrige regjeringen selv bestilte. Derfor fjerner vi ordningen fra nyttår.

Trøen viser stor bekymring for de private aktørene. Jeg er mest opptatt av pasientene.

Økt forutsigbarhet

Vår regjering ønsker å sikre pasientene gode tilbud og pasientbehandlingsvalg.

Særlig de mest sårbare pasientene som har behov for akutt hjelp og gode, tverrfaglige døgntilbud.

Det er ikke et mål i seg selv for oss at så mange aktører som mulig skal kunne starte opp nye behandlingssteder.

Vi må istedenfor ha en god blanding av private, ideelle og offentlige aktører der kvaliteten er god.

Vi vil ha en ordning der sykehusene selv inngår avtaler med private aktører basert på anbud.

Det gir forutsigbarhet for de private aktørene, og sikrer at kvaliteten samsvarer med kravene som gjelder ellers i vår felles helsetjeneste. Prinsippet om valgfriheten består.

Alle pasienter i spesialisthelsetjenesten skal fremdeles kunne velge mellom offentlige tilbud, og private tilbud som helseregionene har anskaffet gjennom anbud.

Her er det en forskjell på mangfold og frislipp. Hvem som helst skal ikke kunne opprette en klinikk som det offentlige så skal betale for.

Ventetidene skal holdes lave

Jeg har tillit til Helse Vest, som har ansvar for å tilby helsetjenester i sin region.

De kjenner behovet for helsetjenester i sitt område, også for pasienter med behov for rusbehandling, og jeg vet at de er sitt ansvar bevisst.

Helse Vest skal sørge for et tilstrekkelig antall behandlingsplasser, også når fritt behandlingsvalgordningen fjernes.

Det er kort ventetid i Helse Vest på rusbehandling og det har det vært over flere år. Jeg er forsikret om at Helse Vest vil fortsette å jobbe for å holde ventetidene nede.

Tjenestene omorganiseres og det er ikke gitt at det er behov for det samme antallet døgnplasser år etter år.

Samtidig sprer Trøen unødvendig frykt i sin påstand om at hundrevis av plasser forsvinner helt.

Sykehusene skal til enhver tid sørge for tilstrekkelig kapasitet, enten gjennom etablering av egne tilbud eller gjennom avtaler med private.

Ventetidene må holdes lave og folk må få hjelp når de henvender seg til tjenesten. I løpet av neste år legger vi frem en ny stortingsmelding om forebyggings- og behandlingsreform på rusfeltet.

Der skal vi vurdere tilbudet både i kommunene og på sykehusene. Vi skal sørge for gode overganger og helhetlig oppfølging som setter pasientene i sentrum.

Til syvende og sist handler det om hvordan vi kan gi pasientene som trenger det et best mulig tilbud.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no