TALSPERSON: Siri Gåsemyr Staalesen er storbypolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Foto: Frode Sunde / TV 2
TALSPERSON: Siri Gåsemyr Staalesen er storbypolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Foto: Frode Sunde / TV 2
Mening

Vi er første regjering på 16 år som har denne planen

Byene trenger ikke omorganisering og flere statsråder, men politisk handling.

Etter åtte år med blåblå grensestrid om kommuner og fylker er det på høy tid med en ny regjering som erstatter rotete omorganiseringsprosjekter med politikk som støtte og heier på omstillingen i rekordfart vi nå ser i norske byer.

Uten jobben som nå gjøres for mindre ulikhet og omfattende klimagassutslipp i byene ville Norge saktet akterut. Det fortjener ros og politisk støtte.

AP/SP-regjeringen er den første regjeringen på minst 16 år som har et eget kapittel om bypolitikk i regjeringserklæringen med tre hovedsaker; bedre levekår, klimakutt og natur, transport og bolig.

Byene våre har særlige utfordringer og fortrinn som må løses og brukes med særskilt satsning.

Gapet i levekår mellom fattige byområder og resten av landet øker.

Vi kan ikke akseptere at forhold som hvem dine foreldre er og bosted, som den enkelte ikke kan påvirke, legger så store begrensninger på folks liv som det gjør.

Den kampen kjemper vi hver eneste dag over hele landet, men særlig i storbyene.

Under Erna økte forskjellene i inntekt, antall sosialhjelpsmottakere og uføre.

Segregering og levekårsproblemer hoper seg opp i visse byområder, og levekårsutfordringer konsentreres i enkelte byområder. Dette krever hardere lut og kraftigere svar.

Rapporten «Levekår i byer» viser at lavere levekår henger tett sammen med om du har jobb, lav inntekt, manglende utdanning og norskkunnskaper, et boligmarked som forsterker forskjellene, og dårlig helse.

Skjule at mamma og pappa ikke har råd

Enkelte lokalsamfunn har lite samhold og kontakt på tvers.

Denne utviklingen hindrer mange i å leve gode liv, delta og føle tilhørighet til samfunnet og være del av trygge og inkluderende nærmiljø.

Barns livsjanser påvirkes direkte av hvor de vokser opp og fattigdom går i arv.

Barn skal slippe å late som de ikke vil drive med fotball eller handball for å skjule at mamma og pappa ikke har råd.

Heldigvis lover regjering oppfølgning og vil legge fram en sak for Stortinget i 2022.

Vi må støtte kommunenes viktige arbeid med å utjevne forskjeller i byene, og finne flere grep som faktisk reduserer levekårsutfordringene.

Klimautfordringene krever at vi kutter klimagassutslipp og tar naturvern på alvor.

Mange av byene våre leder an i klimaarbeidet. Som store innkjøpere og utbyggere kan de også stille strenge klimakrav som påvirker samarbeidspartnere og næringsliv i riktig retning.

Kommuner som Oslo og Ås prøver å stille krav til fossilfrie byggeplasser, men blitt stoppet av regelverket i Plan- og bygningsloven, og regjeringen utreder nå derfor muligheten for at kommuner skal kunne stille slike krav.

Husbanken

I tillegg utreder vi muligheten til å stille krav om nullutslipps og fossilfrie bygge- og anleggsplasser i offentlig anbud og innføre forbud mot bruk av fossile brensler på byggeplasser.

Dette er et første steg i utviklingen kommunenes verktøykasse i arbeidet med klima og natur.

Vi må også sørge for at flere kan eie sin egen bolig samtidig som vi bygger mer klimavennlig.

Det vil gi mange mer økonomisk trygghet og stabile boforhold. Vi gav derfor 2 mrd mer til Husbanken så flere ferske på boligmarkedet kan få startlån.

Vi har samtidig økt bostøtta og gitt mer penger til programmene som retter seg spesielt inn til områder med utfordringer.

Betydelig deler av verdens klimagassutslipp kan knyttes til byggenæringen. Vi klarer ikke å nå våre ambisiøse klimamål uten å kutte utslipp i byggenæringen.

Byene har mest befolkningsvekst og med vekst kommer nybygg, mer transport og klimagassutslipp.

Gratis SFO

Denne regjeringen slår fast at storbyene skal utvikle boliger og arbeidsplasser slik at økningen i persontransport kan gjennomføres til fots, på sykkel eller med kollektivtrafikk.

Men ikke nok med dette.

Med befolkningsvekst og nybygging er det viktig at infrastruktur og boligbygging knyttes tett sammen slik at boligbyggingen økes rundt kollektivknutepunktene.

For en regjering hvor klima og natur er en ramme rundt all politikk må arealpolitikken være effektiv både for å bygge ned minst mulig natur, men også for at mest mulig nybygging kan benyttes seg av kollektivtilbud.

Oslo er også inspirasjonen bak regjeringens mål om å innføre gratis SFO. I Oslo økte deltakelsen ved enkelte aktivitetsskoler (SFO) fra rundt 30 prosent til over 80 prosent når det ble gratis.

Når det er gratis kan alle være med på viktige leke og læringsarena. Regjeringen vil derfor også endre reglene slik at områder med levekårsutfordringer kan ha flere voksne på jobb pr barn.

Det vil øke kvaliteten og utbytte mange barn vil få av barnehage som vi vet henger tett sammen med hvordan det går på skolen og senere i arbeidslivet.

Bakke i MDG tar feil når vi trenger en byminister. Vi trenger ikke mer omorganisering og enda en statsrådtittel.

Vi trenger politisk handling fra en regjering som heier på og støtter opp under utjevningen av forskjeller og klimakutt som byene er viktige motorer for.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no

Relatert