På valgdagen har du langt flere valg enn du kanskje var klar over.
På valgdagen har du langt flere valg enn du kanskje var klar over. Foto: Håkon Mosvold Larsen
Mening

Dette er partiene på «andre»-listen

Vi tok kontakt med samtlige partier som havner i «andre»-kategorien på meningsmålingene og ba dem presentere seg selv og hvorfor du bør stemme på dem. Slik svarte de.

Feministisk Initiativ

Stiller liste i: Oslo

De tre viktigste sakene:
Borgerlønn på fem tusen kroner hver måned, til alle kvinner i alder fra tretti år og oppover.
Antirasistisk arbeid – La Mustafa Hussain få bli
Miljøsak – Øke CO2-avgiften

Hvorfor skal du stemme på oss:

Folk bør stemme på oss fordi vi ønsker å gjøre noe med den strukturelle undertrykkelse av kvinner for likestilling mellom kjønnene.
Ulla Lise Johansen
Styremedlem og førstekandidat stortingsvalget 2021 Feministisk initiativ

Folkeaksjonen nei til bompenger (FNB)

Stiller liste i: Østfold, Vestfold, Buskerud, Akershus, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Oppland, Telemark, Nord-Trøndelag, Troms, Hedmark, Oslo, Møre og Romsdal

De tre viktigste sakene:
Norge som suveren stat
Nei til GPS- og veiprising
Ikke symbolpolitikk

Hvorfor skal du stemme på oss:
Folkeaksjonen nei til bompenger (FNB) er et blokkuavhengig parti som finner nye løsninger som ikke er bundet av det tradisjonelle politiske tankesettet. FNB setter mennesket først, og vil verne om individets rettigheter.

Vi holder sterkt fast ved grunnloven og de rettigheter den legger opp til, som eiendomsrett, næringsfrihet, den personlige frihet, ytringsfrihet, trosfrihet og organisasjonsfrihet og adgangen til fri ferdsel. Vi ser alle mennesker som likeverdige.

FNB er mer opptatt av saker enn politiske farger som rødt, blått eller grønt. Vi ønsker å verne om menneskerettigheter samtidig som vi setter fellesskapets interesser i fokus. Det er et grunnleggende prinsipp at vi skal kjempe for sosial rettferdig fordelingspolitikk og at alle som vokser opp eller lever i Norge skal ha samme mulighet til god helse, god utdanning, arbeid og et godt liv.

Kjernen i politikken er rettferdighet og fordeling. Vi sier nei til avgifter som rammer skjevt og usosialt for å finansiere bygging av nødvendig offentlig infrastruktur. Offentlig infrastruktur er også et offentlig, felles ansvar å finansiere. Vi vil styrke nasjonal selvbestemmelsesrett og unngå overnasjonale avgjørelser. Vi vil jobbe for Norge.

Vi er valgt av norske borgere, ikke av EU eller FN. Vi vil at folk skal ta ansvar og gjøre sin plikt før man krever sin rett. Velstanden kan ikke basere seg på jobber i det offentlige. Vi vil støtte opp om forskning, nytenkning, gründere, bedrifter og andre som kan skape arbeidsplasser.
Cecilie Lyngby. Partileder Folkeaksjonen nei til mer bompenger

PensjonistpartietStiller liste i: Alle fylkene utenom Troms og Finnmark

Tre viktigste saker:

Minstepensjonen må løftes til over fattigdomsgrensen.
Det må innføres en bemanningsnorm i institusjoner innen eldreomsorgen.
Aleneboende skal ha reduserte avgifter.

Hvorfor skal du stemme på oss:

Folk bør stemme på Pensjonistpartiet fordi partiet er ikke et ensaks parti.

Partiet har et fullverdig partiprogram som dekke alle samfunnsområder, men vi har et særlig fokus på utsatte og svakere grupper.

Og husk at alle blir pensjonister en gang og da er det bra at vårt parti står i bresjen for å sikre deg en god kjøpekraft og en god eldreomsorg når den tid kommer.
Kurt Johnny Hæggernæs. Styreleder Pensjonistpartiet

Helsepartiet

Hvor stiller dere liste:
I alle 19 fylker

Tre viktigste saker:

Helsepartiet har politikk for alle områder, bygget på helsehensyn – ikke ut fra utgått høyre- eller venstreideologi. Å investere i helse er god politikk, god etikk og god økonomi.

Norge har i dag Europas mest uføre befolkning, vi er blant de mest sykmeldte og vi står i noen av Europas lengest helsekøer. Dette koster enormt, både for enkeltmennesket og for samfunnet.

For å få råd til de skattelettene, kontantstøtten, skoleinvesteringer og alt annet som de andre partiene lover, må vi først tette de enorme lekkasjene vi har fra manglende helsetilbud, underkapasitet, for få ansatte, gamle bygg, dårlige arbeidsvilkår, manglende etterutdanning, tungt byråkrati og alt annet som i dag forårsaker en så syk befolkning.

Helsepartiet vil begynne med å investere i helse, både fysisk og psykisk: Systematiske forbedringer i forebygging, behandling og rehabilitering vil spare Norge for enorme summer og enkeltmennesket for mye lidelse. Helt konkret går vi grundig til verks i alle samfunnets områder: fra unnfangelse, fødselsomsorg, barsel, barnehage, skole, utdanning, yrkesliv, samfunnsliv, jord, kultur, natur og ernæring- alderdom og livsavslutning: Helsepartiet har politikk for alt.

Helsekøer skal bort og behandlingen skal vare til folk er friske. En frisk befolkning og god helse trenger et godt miljø, et velfungerende landbruk, en beredskap (ambulanse, sykehus, brann og politi) som gir trygghet og rask respons. Før alle politiske vedtak må det stilles følgende spørsmål; bidrar dette vedtaket til god eller dårlig helse for innbyggerne/befolkningen eller den/de saken berører.

Hvorfor skal du stemme på oss:

De store partiene blir uansett representert på Stortinget. Men ingen av dem har helse øverst på agendaen.

Om du vil sikre ei vaktbikkje for helsesektoren må du stemme Helsepartiet. Samfunnets investeringer i helse vil sikre oss alle: enkeltmennesket, de pårørende, helseansatte – derfor også arbeidslivet, hele samfunnet og derfor også økonomien, Helsepartiet vil hjelpe flere til å fungere i sin hverdag, i jobb og i hverdagen.

Med en friskere befolkning får vi penger til andre kjernesaker som de andre partiene brenner for. Uten å tette helsehullene, for mennesker, dyr og jorda, blir dette vanskelig.

For å sikre en velferdsstat med rettferdige trygdeutbetalinger. Reversere pensjonsreformen eller alternativt justere den slik at ingen skal tape pensjon / uføretrygd som følge av innføringen av reformene fra 2010 / 2011.

Pårørende skal ikke bli syke av å ta vare på sine nærmeste, funksjonshemmede og kronisk syke har rett til nødvendig hjelp som for eksempel BPA for å leve et anstendig liv.

For å fjerne MVA på alternativ behandling og legemidler og etablere samarbeid mellom skolemedisin og komplementære/alternative behandlingsformer Alle som har en helse bør vurdere å stemme på Helsepartiet. Det er først når helsen forsvinner at du opplever hvor verdifull den er.
Erik Hexeberg, lege, dr. med, spes. indremed, MBA
Leder av Helsepartiet og 1. kandidat for Helsepartiet i Akershus

Partiet Sentrum

Stiller liste i: Alle fylker

Tre viktigste saker:
Utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene.

Hvorfor skal du stemme på oss:
Partiet Sentrum er et nytt parti som svarer på de nye utfordringene i vår tid. Et voksende utenforskap i vårt eget land må møtes med konkrete tiltak. Vi trenger et Norge som ser verdien av forskjellighet og mangfold.

Vi må styrke alle innsatser som bidrar til at alle barn får en god oppvekst, og at alle mennesker erfarer verdighet, sosial rettferdighet og har en inntekt å leve av. Menneskerettighetene gjelder for alle.

Klimakrisen, fattigdom og store sosiale forskjeller er internasjonale utfordringer som må løses i samarbeid med andre land. Norge har et ansvar utover egne landegrenser.

Derfor baserer vi all vår politikk på FNs bærekraftsmål - verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Liberalistene

Hvor stiller dere lister:
I alle 19 fylker

Tre viktigste saker:

Individets eierskap over egen kropp og tid / liv, og ansvaret for resultatet fra egne handlinger.
Arbeidere og lønnstakere skal disponere mest mulig av sin lønn selv.
Konkrete kuttforslag i statens utgifter:

Hvorfor skal du stemme på oss:
Folk bør stemme på Liberalistene fordi vi vet at politikere ikke kjenner ditt liv og dine behov i nærheten av godt nok til at de kan prioritere riktig på vegne av deg eller de du er glad i.

Vi vil jobbe systematisk for at hver enkelt skal kunne ta tilbake mer av styringen over sitt eget liv, på en slik måte at de som er avhengige av dagens system ikke kommer i klem eller har noen grunn til å føle seg truet.

Liberalistene oppfatter seg selv som det eneste reelle alternativet til alle partiene som i dag sitter på stortinget, som det eneste partiet som fullt og helt tar utgangspunkt i hvert enkelt konkrete menneske som første prioritet, ikke en eller flere grupper som noen andre har definert hvert enkelt individ som en del av.
Ronald Ribe, 2. kandidat på valglisten 2021, for Liberalistene Oslo
Politisk nestleder for Liberalistene

Redd Naturen!


Hvor stiller dere liste:
Hedmark

Tre viktigste saker:
Stoppe all utbygging av vindkraft i norsk natur - både pågående og fremtidige
Styrke kommuneøkonomien betraktelig, bl.a. ved skjerpet skattelegging for de aller rikeste, og gjennom bærekraftige kommuner - om nødvendig ved frivillige kommunesammenslåinger
Obligatorisk aktivitetsprogram for arbeidsledige ungdom og voksne, og spesielt for ungdom som har falt ut av videregående skole

Hvorfor skal du stemme på oss:
Redd Naturen! er det eneste partiet som tydelig og kompromissløst har som uttalt mål å ta vare på naturen - og da mener vi virkelig å ta vare på naturen. Jfr. FNs naturpanel!
Petter J. Holth. Leder og førstekandidat

Generasjonspartiet

Hvor stiller dere liste:
Vi stiller lister i Akershus og Hordaland valgkrets. Grunnet store begrensninger ifm. korona klarte vi ikke å samle de nødvendige 5000 underskriftene innen tidsfristen for å kunne bli et landsdekkende parti til dette valget.Tre viktigste saker:
Opprettholde dagens nivå på landets velferdssystem hvor bl.a. handelsavtaler som EØS-avtalen ikke skal medvirke til direkte eller indirekte forringelse av vårt velferdssystem
Selvråderett over egne naturressurser (reforhandle EØS-avtalen minimum til Sveits sitt nivå)
Beredskap og uavhengighet; Egenproduksjon av mat, medisiner og energi


Hvorfor skal du stemme på oss:
Vi er et parti for dem som ønsker å styrke lokaldemokratiet og som ønsker å bli sett og hørt i de store samfunnssakene som berører folk flest. Folkeavstemninger etter den sveitsiske modellen vil kunne styrke vårt demokrati som også vil føre til mindre grad av «hestehandler» mellom maktsøkende partier som går på kompromiss med egne partiprogram. De velgere som ikke ønsker at myndighetsorganer skal kunne pålegge befolkningen medisinering mot individenes vilje eller medisinering av barn som ikke kan velge selv må stemme på Generasjonspartiet som er et parti for hele familien både unge og kommende gerenasjoner og den eldre generasjon.
Karstein Birkeland, styrelder GenerasjonspartietIndustri- og NæringspartietHvor stiller dere liste:
Alle landets 19 fylker


Tre viktigste saker:
Utvikling, ikke avvikling av olje- og gassnæringen. Vi mener at «The Norwegian Way of oiling» er nøkkelen til et grønt skifte for Norges del. Norge skal være det siste landet i verden som faser ut oljen, ikke det første. Da trenger vi fortsatt satsing på drift og letevirksomhet for derigjennom å skape nytt næringsliv med arbeidsplasser som skal sikre jobber, utdanning og velferd.

Vi vil stanse, reversere og forby vindkraftverk på land og hav. Dette fordi Norge trenger ikke kraften. Men viktigere er å bevare naturen fra de meningsløse store inngrep i naturen. Havet trenger ikke mer plast som vil avskalles fra vingene.

Norge trenger å tre ut av EØS-avtalen. Den aller største grunnen er at vi ikke ønsker et felles europeisk kraftmarked via ACER. Noe som fører til høyere kraftpriser nasjonalt og eksport av konkurransefortrinnet billig kraft gir oss.


Hvorfor skal du stemme på oss:
Alle demokratier har godt av å skifte ut et og annet gammelt styringsparti som har glemt hvem de er til for. INP er noe nytt med lister over hele landet med folk som har arbeidslivserfaring. Partiet har ingen ideologi, er sentrumsorientert og styres av sunn fornuft. Norge trenger et pragmatisk parti som evner å lytte til hva det politiske landskapet skal jobbe med.
Owe Ingemann Waltherzøe, Partileder INP

Piratpartiet

Hvor stiller dere liste:
Alle 19 fylker bortsett fra Finnmark og Sogn og Fjordane.

Tre viktigste saker:
Piratpartiet er for åpenhet og ansvarlighet i offentlig forvaltning, samt en ærlig og faktabasert politikk. Manglende innsyn i hva myndighetene foretar seg skader demokratiet og skaper grobunn for korrupsjon. I denne valgkampen har det blitt avdekket ulovlige valgkampbidrag, skjult politisk påvirkning, skatteunndragelse, utnyttelse av støtteordninger, og manglende innsyn i vårt demokrati. Vi mener at dette er eksempler som må få konsekvenser.

Piratpartiet er for at kunnskap og kultur skal være fri og tilgjengelig. Opphavsrett og kamp mot kriminelle blir brukt for å rettferdiggjøre sensur, spionasje, masseovervåkning og innføring av dypt problematiske restriksjoner på Internett. Vi er ikke imot opphavsrett eller nødvendig etterforskning, men det er behov for å oppdatere lovverket og stoppe innføringen av inngripende overgrep mot personvern.

Piratpartiet ønsker å å styrke skole, høyere utdanning og forskning, samt å forbedre grunnlag for grundere og små-/mellomstore bedrifter. Ved økt trivsel, kompetanse og bedre støtte til entreprenørskap vil vi bidra til å skape nye fremtidsrettede arbeidsplasser i privat og offentlig sektor.

Hvorfor bør folk stemme på oss:
Piratpartiet har en unik kombinasjon av det beste fra rød, blå, og grønn politikk. Vi vil bruke penger på skole, utdanning, forskning, helse, og infrastruktur. Vi vil spare penger med å kutte unødvendig administrasjon og styrke forebyggende tiltak mot sykdom, arbeidsløshet og kriminalitet. Vi vil tjene penger på å støtte innovativt og bærekraftig næringsliv og industri. Men mest av alt bør folk stemme på oss fordi vi er ærlige, rettferdige, og solidariske i et etablert politisk klima som trenger fornyelse. Vi vil ha et friere, smartere, og varmere samfunn med rom for alle.
Olav Handeland, nestleder Piratpartiet

Alliansen - Alternativ for Norge, Demokratene, Partiet De Kristne, Kystpartiet, Norges Kommunistiske parti og Pasientfokus svarte ikke på TV 2s henvendelse.

Relatert