TV 2 Play
Min konto

Forræder - slik er spillereglene i TV 2s realityserie

SPILLERTYPER

De lojale er i flertall. De vet ikke hvem som er lojale og hvem som er forrædere.

Forræderne er i mindretall, og de vet om hverandre.

SPILLERNES MÅL

De lojales mål er å avsløre og forvise alle forræderne, og stå igjen til slutt.

Forrædernes mål er å manipulere, forvirre og drepe de lojale, og stå igjen til slutt.

GRUNNLEGGENDE REGLER

I. Alle spillere har fått lik informasjon og er lojale når de ankommer spillet.

II: En spiller skal aldri si at den er en forræder.

III. En forræder skal aldri avsløre en annen forræder.

IV. Både lojale og forrædere skal samle sølv til premiepotten gjennom oppdrag. Sølvet fordeles mellom vinnerne av spillet i spillets siste runde.

V. Det er kun to måter å forlate spillet på:
I. - Å bli forvist av flertallet i rådsalen.
II - Å bli drept av forræderne.

VI. Spillet kan avsluttes etter spillernes eget valg, men først etter forvisning i rådsal i siste spillrunde. Spillerne kan også velge å avslutte spillet med færre spillere. Dette valget initieres av spillmesteren.

VII. Én spillrunde varer i ett døgn.

VIII. Det skal spilles tolv spillrunder .

IX. Er det én eller flere forrædere igjen når spillet avsluttes, vinner de gjenværende forræderne.

X. Spillere skal ikke kommunisere med hverandre når spillet ikke er aktivt. Dette gjelder helt fram til hele spillet er avsluttet.

SPESIELT OM FORRÆDERE

En forræder kan aldri avsløre sin, eller andre forræderes rolle. Ei heller hvor mange forrædere det er. Hverken i rådsalen eller i andre deler av spillet. Dette gjelder til spillet er helt avsluttet.

Dette er spillets fundament.

En forræder kan imidlertid både spekulere om, og stemme på, andre Forrædere av taktiske årsaker.

Det eneste tidspunktet en forræder skal avsløre sin egentlige rolle, er om spilleren blir forvist, eller under spillets avslutning. I begge tilfellene vil spillmesteren tydelig be om at rollen avsløres.

Det skal absolutt ikke avsløres andre roller enn sin egen.

Lojale spillere vet ikke hvem forræderne er, eller hvor mange de er.

Om forræderne blir færre, og om spillmesteren tillater, kan forræderne rekruttere fra de lojale. Dette gjøres gjennom å friste eller å tvinge.

Om en lojal blir fristet eller tvunget, og konverterer til forræderne, kan denne spilleren aldri gå tilbake til de lojale.

FRISTE

Det er spillmesteren som gir muligheten til å friste.

Forræderne vil da få valget mellom å friste eller å drepe.

Om forræderne velger å friste vil den lojale som fristes motta et brev fra forræderne, og velger selv om den vil godta tilbudet.

Om den lojale aksepterer tilbudet vil vedkommende umiddelbart bli forræder og kan ikke omgjøre dette. Det skal ikke drepes denne natten.

Om den lojale avslår tilbudet vil ikke den lojale få vite forrædernes identitet. Det skal ikke drepes denne natten.

Forræderne kan kun prøve å friste én lojal per natt. Det kan kun fristes i spillets første ni spillrunder.

TVINGE

Hvis det kun er en forræder igjen, må forræderen tvinge en lojal til å konvertere. Den lojale som blir tvunget må konvertere til forræder.

Om den lojale som blir tvunget har et skjold, er det opp til den lojale selv å velge om den vil legge skjoldet til side og akseptere tvingingen, eller bruke skjoldet og forbli lojal. Om skjoldet brukes må forræderen tvinge en ny spiller. Skjoldet vil fortsatt beskytte mot å bli drept denne natten.

Forræderne må også drepe noen denne natten.

Det kan kun tvinges i spillets første ti spillerunder.

DRAP

Hver spillrunde vil en lojal som hovedregel drepes av forræderne. Den drepte er ute av spillet.

Unntak er:
I. Om en lojal blir forsøkt fristet av forræderne.
II. Om forræderne forsøker å drepe en spiller beskyttet av skjoldet.
III. Om det er dødsliste i spill kan spillmesteren forby drap.
IV. Om spillmesteren informerer om en drapsfri aſten.

Forrædere kan aldri drepe hverandre.

En drept spiller skal absolutt ikke kommunisere med de gjenværende spillerne før spillet er helt avsluttet. Dette er å betrakte som regelbrudd.

DØDSLISTE

Dersom dødslisten kommer i spill, vil forræderne plassere spillere på dødslisten. Det er fra denne listen de kan velge sitt drap påfølgende natt. En av disse spillerne vil med høy sannsynlighet bli drept.

Måter å overleve dødslisten på:
I. Ved å vinne et skjold er du garantert å overleve dødslisten.
II. Om forræderne har blitt færre og får valget mellom å friste eller drepe, og velger å friste.

Forræderne kan føre seg selv opp på dødslisten, men forrædere kan fortsatt ikke drepe andre forrædere. De må derfor ha minst én lojal igjen på listen for å kunne fullføre dødsliste-drapet.

Skjoldet beskytter også mot dødslisten.

SKJOLDROM OG SKJOLD

I skjoldrommet kan spillerne vinne et skjold.

Et defensivt våpen som beskytter mot å bli drept av forræderne, men ikke mot å bli forvist i rådsalen.

Skjoldet beskytter kun påfølgende natt.

For å få tilgang til skjoldrommet må spillerne fortjene sin plass gjennom oppdragene.

Skjoldrommet inneholder like mange sjanser som spillere med adgang. Én av spillerne med adgang vil derfor alltid kunne vinne skjoldet.

Skjoldet vil ikke deles ut fysisk, og en spiller vil derfor ikke kunne bevise sitt eierskap. Unntaksvis vil skjoldet kunne bæres åpenlyst.

Det er ikke tillatt å gi skjoldet videre til en annen spiller.

DOLK

En dolk er et spillelement som kan benyttes.

Dolken kan, som skjoldet, vinnes i skjoldrommet. Den kan ligge i samme boks som skjoldet, eller en annen boks.

Dolken er et offensivt våpen som vil gi innehaveren dobbeltstemme i påfølgende rådsal. Om spilleren ønsker å benytte dolken må den plasseres på bordet før første stemme leses opp.

Ved uavgjort avstemning vil dolken også være gyldig i omstemmingen, men ikke i eventuelle påfølgende avstemningene.

I rådsal i siste spillrunde kan dolken kun brukes i én av avstemningsrundene. Brukes den ikke i første runde, kan den brukes i en senere runde.

Alle spillerne kan si at de har dolken, men dens rettmessige innehaver kan ikke bevise dette før de mottar dolken fysisk i rådsalen.

Dolken må returneres etter rådsalen, selv om den ikke er brukt.

Det er ikke tillatt å gi dolken videre til en annen spiller.

RÅDSALEN
I hver spillrunde samles alle aktive spillere i rådsalen for å forvise en spiller. Den forviste spilleren er ute av spillet, og skal ikke kommunisere med de gjenværende spillerne.

Før det stemmes over hvilken av spillerne som skal forvises, vil det være en åpen diskusjon, der alle spillere kan få muligheten til å påvirke utfallet.

Det stemmes ved å skrive ned navnet på den spilleren en ønsker å forvise. Stemmene kan ikke endres når de har blitt skrevet ned.

Hver spiller har én stemme, med mindre dolken er i spill. Da har spilleren med dolken dobbeltstemme.

Stemmene leses opp en etter en på instruks fra spillmester. Hver spiller viser stemmekortet sitt, navnet det stemmes på sies høyt og spilleren kan rettferdiggjøre eller forklare sin stemme.

Spillmesteren vil tydeliggjøre hvilken spiller som har fått flest stemmer. Spilleren med flest stemmer er øyeblikkelig forvist og ute av spillet. Spilleren skal, kun etter beskjed fra spillmesteren, reise seg og avsløre sin rolle for de andre spillerne. Deretter må den forviste spilleren forlate rådsalen umiddelbart, uten å kommunisere med de andre spillerne.

Den forviste spilleren skal ikke kommunisere med de gjenværende spillerne etter å ha blitt forvist. Dette er å betrakte som regelbrudd.

UAVGJORT AVSTEMMING

Skulle en avstemning ende uavgjort vil følgende protokoll benyttes:

Spillerne med like mange stemmer vil få ett minutt hver til å overbevise de andre spillerne om at de er lojale.

Deretter følger en avstemning over kun disse spillerne. En eventuell dolk vil fortsatt være aktiv i dette tilfellet.

Spillerne det stemmes på kan ikke selv delta i denne avstemningen.

Om det blir uavgjort resultat ved avstemming nummer to kan ikke disse spillerne lengre stemmes på. Det vil da gjennomføres en ny avstemning uten disse spillerne. En benyttet dolk vil ikke lenger kunne brukes i dette tilfellet.

Spillet fortsetter ikke før en vellykket avstemning har funnet sted.

RÅDSAL I SISTE SPILLRUNDE

De gjenværende spillerne forviser en spiller.

Deretter stemmer spillerne på om de vil avslutte eller fortsette spillet.

I. Om alle spillerne ønsker å avslutte spillet, avsløres rollene for hverandre. Dette initieres av spillmesteren.

Har de samme rolle deles sølvet likt mellom spillerne. Har de ulike roller vinner de gjenværende forræderne.

II. Om én eller flere spillere ønsker å fortsette spillet, skal en ny spiller forvises. Den som får flest stemmer er forvist.

Avstemninger gjennomføres til alle gjenværende spillere ønsker å avslutte spillet, eller det er to spillere igjen. Da avslører de gjenværende spillerne sin rolle for hverandre. Dette initieres av spillmesteren.

Har de samme rolle deles sølvet likt mellom spillerne. Har de ulike roller vinner de gjenværende forræderne.

Spillere som blir forvist i siste spillrunde skal ikke avsløre rollen sin.

Antall visninger