Vegvesenet vil rive bru de selv har fredet

Vurderer om de er bundet av selvpålagt fredningsvedtak.

Den gamle hengebrua fra 1927 på Rånåsfoss er ikke formelt fredet, men Vegvesenet har pålagt seg selv å frede den. Nå vil de rive den likevel, men vurderer om de er bundet av sitt eget fredningsvedtak. (Foto: Kay Stenshjemmet, Romerikes Blad)
Den gamle hengebrua fra 1927 på Rånåsfoss er ikke formelt fredet, men Vegvesenet har pålagt seg selv å frede den. Nå vil de rive den likevel, men vurderer om de er bundet av sitt eget fredningsvedtak. (Foto: Kay Stenshjemmet, Romerikes Blad)

Hengebrua på Rånåsfoss i Akershus – som er en av Norges aller første myke hengebruer – har fraktet folk og fe over Glomma siden 1927, melder Rb.no.

– Det er uenighet innad i veivesenet i denne saken, men vi har en prosess gående på om vi skal foreslå å rive brua. Spørsmålet vi nå vurderer er hvor bindende denne verneplanen egentlig er, sier avdelingsdirektør Nils-Erik Bogsrud i Statens vegvesen Akershus.

For ti år siden ble Rånåsfoss bru innlemmet i «Nasjonal verneplan», sammen med 269 andre veirelaterte kulturminner i Norge.

Det var Samferdselsdepartementet som i 1997 ga Statens vegvesen i oppdrag å utarbeide en landsverneplan for veier og bruer. Kartleggingen ble gjennomført i samarbeid med Riksantikvaren.

Over 1.000 veiminner ble vurdert. 270 ble funnet verdige – deriblant Rånåsfoss bru.

"Vi vil gjøre vårt beste for å følge opp og sørge for å få bevart og formidlet veihistorien på en slik måte at også de kommende generasjoner skal få glede av den", skrev daværende veisjef Olav Søfteland i forordet til verneplanen.

Oppussing til 10 millioner

At brua står i verneplanen innebærer ikke at den er formelt fredet.

– Vi har fått beskjed om at det som står i planen skal behandles som fredet. Altså en selvpålagt fredning. Så blir spørsmålet om det er bindene eller ikke. Det er den debatten vi nå må ta, sier Bogsrud.

Brua er i dag en del av gang- og sykkelveinettet på Rånåsfoss, men er i dårlig forfatning.

– Bortsett fra for turgåere har den ingen stor trafikal funksjon lenger. Dessuten har den behov for omfattende vedlikehold.

I veivesenets vedlikeholdsrapport for Region Øst, som ble lagt fram torsdag, skriver de følgende:

"Brua har behov for omfattende vedlikehold, ca. 10 millioner, men siden det er uklart om brua kan rives eller ikke, er vedlikeholdet utsatt".

– Og det dekker bare oppussingsbehovet i dag. I tillegg kommer årlige drifts- og vedlikeholdsutgifter – og framtidige oppgraderinger, sier Bogsrud.

Regner med debatt

– Skjønner du at rivingsdebatten vil skape sterke reaksjoner?

– Ja, det forstår jeg veldig godt. Som sagt er det uenighet også internt. Jeg imøteser en debatt.

Bogsrud understreker at det vil utløse en omfattende prosess dersom de lander på rivingsforslaget.

– Her vil flere instanser måtte komme inn, som kommunen og vernemyndighetene.

For et par år siden ble flere av bruene i Nasjonal verneplan formelt fredet, i en prosess der blant annet Riksantikvaren, Norsk vegmuseum og Vegdirektoratet deltok.

Rånåsfoss bru var ikke blant disse.

Les flere bil- og motor-saker fra Rb.no her:

Les også: Hva med å ta vare på en utrydningstruet bil?