Den gamle hengebrua fra 1927 på Rånåsfoss er ikke formelt fredet, men Vegvesenet har pålagt seg selv å frede den. Nå vil de rive den likevel, men vurderer om de er bundet av sitt eget fredningsvedtak. (Foto: Kay Stenshjemmet, Romerikes Blad)
Den gamle hengebrua fra 1927 på Rånåsfoss er ikke formelt fredet, men Vegvesenet har pålagt seg selv å frede den. Nå vil de rive den likevel, men vurderer om de er bundet av sitt eget fredningsvedtak. (Foto: Kay Stenshjemmet, Romerikes Blad)

Vegvesenet vil rive bru de selv har fredet

Vurderer om de er bundet av selvpålagt fredningsvedtak.

Hengebrua på Rånåsfoss i Akershus – som er en av Norges aller første myke hengebruer – har fraktet folk og fe over Glomma siden 1927, melder Rb.no.

– Det er uenighet innad i veivesenet i denne saken, men vi har en prosess gående på om vi skal foreslå å rive brua. Spørsmålet vi nå vurderer er hvor bindende denne verneplanen egentlig er, sier avdelingsdirektør Nils-Erik Bogsrud i Statens vegvesen Akershus.

For ti år siden ble Rånåsfoss bru innlemmet i «Nasjonal verneplan», sammen med 269 andre veirelaterte kulturminner i Norge.

Det var Samferdselsdepartementet som i 1997 ga Statens vegvesen i oppdrag å utarbeide en landsverneplan for veier og bruer. Kartleggingen ble gjennomført i samarbeid med Riksantikvaren.

Over 1.000 veiminner ble vurdert. 270 ble funnet verdige – deriblant Rånåsfoss bru.

"Vi vil gjøre vårt beste for å følge opp og sørge for å få bevart og formidlet veihistorien på en slik måte at også de kommende generasjoner skal få glede av den", skrev daværende veisjef Olav Søfteland i forordet til verneplanen.

Oppussing til 10 millioner

At brua står i verneplanen innebærer ikke at den er formelt fredet.

– Vi har fått beskjed om at det som står i planen skal behandles som fredet. Altså en selvpålagt fredning. Så blir spørsmålet om det er bindene eller ikke. Det er den debatten vi nå må ta, sier Bogsrud.

Brua er i dag en del av gang- og sykkelveinettet på Rånåsfoss, men er i dårlig forfatning.

– Bortsett fra for turgåere har den ingen stor trafikal funksjon lenger. Dessuten har den behov for omfattende vedlikehold.

I veivesenets vedlikeholdsrapport for Region Øst, som ble lagt fram torsdag, skriver de følgende:

"Brua har behov for omfattende vedlikehold, ca. 10 millioner, men siden det er uklart om brua kan rives eller ikke, er vedlikeholdet utsatt".

– Og det dekker bare oppussingsbehovet i dag. I tillegg kommer årlige drifts- og vedlikeholdsutgifter – og framtidige oppgraderinger, sier Bogsrud.

Regner med debatt

– Skjønner du at rivingsdebatten vil skape sterke reaksjoner?

– Ja, det forstår jeg veldig godt. Som sagt er det uenighet også internt. Jeg imøteser en debatt.

Bogsrud understreker at det vil utløse en omfattende prosess dersom de lander på rivingsforslaget.

– Her vil flere instanser måtte komme inn, som kommunen og vernemyndighetene.

For et par år siden ble flere av bruene i Nasjonal verneplan formelt fredet, i en prosess der blant annet Riksantikvaren, Norsk vegmuseum og Vegdirektoratet deltok.

Rånåsfoss bru var ikke blant disse.

Les flere bil- og motor-saker fra Rb.no her:

Les også: Hva med å ta vare på en utrydningstruet bil?