Nå vet de hvorfor 116 døde i trafikken i fjor

Vegvesenet har ny rapport klar.

DØDSULYKKER: Rus, høy fart og uoppmerksomhet er årsak til svært mange dødsulykker på norske veier. I fjor omkom hele 116 personer i trafikken. Illustrasjonsfoto.
DØDSULYKKER: Rus, høy fart og uoppmerksomhet er årsak til svært mange dødsulykker på norske veier. I fjor omkom hele 116 personer i trafikken. Illustrasjonsfoto.

I 2022 omkom 116 personer på norske veier. Rapporten «Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2022» er nå klar. Den avdekker at fart, rus og uoppmerksomhet bidrar til de fleste ulykkene.

Det var flere ulykker med flere enn én drept, og mange eldre omkom.

Rapporten viser et lignende bilde som vi har sett i tidligere år.

– Rus, høy fart og uoppmerksomhet er årsak til svært mange dødsulykker, og manglende sikring i bilen bidrar ofte til at de blir mer alvorlige, sier Guro Ranes, som leder arbeidet med trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Følger bevisst ikke reglene

De som kjører ruspåvirket og godt over fartsgrensen, følger ofte bevisst ikke reglene.

– Disse kan synes vanskelige å nå med tradisjonelle trafikksikkerhetsbudskap. Her gjør UP, med sine kontroller, en fantastisk innsats i å stoppe disse trafikantene, slik at de ikke skader seg selv eller andre, sier Ranes.

De fleste trafikanter ønsker å følge reglene. Men mange er likevel – ofte ubevisst – uoppmerksomme, og forårsaker derfor ulykker. For å endre denne type atferd gjennomfører Statens vegvesen ulike trafikksikkerhetskampanjer hvert år.

Nå kommer bombrikken som varsler om ulykke

KAMPANJER: Det jobbes hardt med å få ned antall ulykker på norske veier, blant virkemidlene er ulike trafikksikkerhetskampanjer. Foto: NTB
KAMPANJER: Det jobbes hardt med å få ned antall ulykker på norske veier, blant virkemidlene er ulike trafikksikkerhetskampanjer. Foto: NTB

Færre eldre

– Vi vet at både kontroller og kampanjer virker, sier Ranes, og mener vi bør satse på mer av det som viser seg å bidra til at trafikanter endrer atferd.

Til tross for at 2022-ulykkene følger «trenden» fra tidligere år, er det noen særtrekk ved fjoråret. Det var flere eldre som omkom i trafikken og det var mange ulykker med mer enn én drept. Det var også flere dødsulykker enn vanlig på lavtrafikkerte veger.

LEDER: Guro Ranes leder arbeidet med trafikksikkerhet i Statens vegvesen. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2
LEDER: Guro Ranes leder arbeidet med trafikksikkerhet i Statens vegvesen. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

I 2023 ser vi fortsatt at det er mange ulykker med flere drepte, men i år er det mange færre omkomne i alderen 70 pluss.

– Derfor er det så viktig å analysere ulykkene og følge utviklingen fra år til år. Da kan vi gjøre de rette valgene når vi skal sette inn tiltakene som må til for å nærme oss nullvisjonen, en visjon om at ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken, sier Ranes.

MC: Tre av fire ulykker skjer i en sving

Nullvisjonen

Dybdeanalysene er omfattende arbeid som starter med at Statens vegvesen sine ulykkesundersøkere rykker ut når det har skjedd en alvorlig ulykke. Der kartlegger og registrerer de fakta, som er avgjørende for senere å kunne gjennomføre en analyse for å forstå hendelsesforløpet og konsekvensene av ulykken.

Dybdeanalysene av dødsulykkene gir kunnskap, viser trender, peker på hovedutfordringer og foreslår områder for læring. Dette arbeidet er blant annet grunnlaget for Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet. Her samarbeider trafikksikkerhetsaktørene om nullvisjonsarbeidet.

– Nullvisjonen sier at ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken. Innen utgangen av 2030 har vi en ambisjon om at å redusere ulykkesomfanget til maksimalt 50 drepte og 350 hardt skadde. Kunnskapen vi får gjennom ulykkesgranskingsrapporten er et svært viktig verktøy i dette arbeidet, avslutter Guro Ranes.

UP-Charles: Det har satt varige spor

Fakta om fjorårets ulykker

  • Møteulykker, utforkjøringsulykker og fotgjengerulykker utgjør om lag 85 % av alle dødsulykkene.
  • På landsbasis inntraff 38 % (40 ulykker) av dødsulykkene i 2022 på riks-/europaveg og 42 % (44 ulykker) inntraff på fylkesveg. Dette er relativt lik fordeling som i 2021.
  • Antallet drepte i personbil/varebil/lastebil/vogntog/buss i 2022 var 64 personer mot 48 personer i 2021.
  • Antallet omkomne på motorsykkel har også vært ganske stabilt de siste 10 årene, med et gjennomsnitt på 19 drepte pr. år. I 2022 ble 21 personer drept på motorsykkel.
  • Det var dobbelt så mange eldre over 70 år som omkom i trafikken i 2022 sett opp mot 2021. Antall eldre var lavt i 2020 og 2021.
  • Medvirkende faktorer: Høy fart, manglende førerdyktighet, mangelfull informasjonsinnhenting, lav trafikal kompetanse, usikker kjøretøybehandling og manglende kjøreerfaring.
  • Det var 13 dødsulykker med alkohol, 4 med blandingsrus og 4 med annen type rus.
  • Halvparten av ulykkene i rus skjedde i sommermånedene juni, juli og august.
  • Mange dødsulykker skjedde på lavtrafikkerte veger.

Video: Dette har reddet veldig mange liv i trafikken