Høyesterett: Likevel ikke lov å bruke mobil når bilen står stille

Ble først frikjent i Lagmannsretten.

Å bruke håndholdt mobiltelefon i bil under kjøring har vært forbudt i mange år.

Underveis har dette også blitt strammet ytterligere inn: Blant annet for å forhindre at sjåføren bruker mobilen til SMS/MMS eller å surfe på nettet.

Brudd straffes med bot på 1.700 kroner og to prikker i førerkortet.

Men hva om sjåføren bruker mobilen når bilen står stille i trafikken?

Det fikk vi to lagmanssrettsdommer på tidligere i år.

Borgarting lagmannsrett tok stilling til dette i to konkrete saker, hvor spørsmålet var hvordan man tolker begrepet «under kjøring».

Anket til Høyesterett

Rettens flertall viste til legalitetsprinsippet, om at folk flest oppfatter at en bil ikke er «under kjøring», når den står stille.

– Selv om hensynet til trafikksikkerhet tilsier at førerens fokus er på trafikkbildet også når bilen har et trafikalt stopp, legger vi til grunn at risikoen og skadepotensialet ved føring av motorvogn er klart mindre når bilen står stille enn når den er i bevegelse, skrev lagmannsrettens flertall

To av tre fagdommeren konkluderte med at det ikke er ulovlig å bruke telefonen når bilen står stille i kø, eller når man venter på rødt lys, og bilen slår av motoren.

Begge dommene ble så anket inn til Høyesterett, som nå har avsagt dom. Og de ender på motsatt resultat.

Nye regler for mobilbruk i bil

Mobilbruk under kjøring er et betydelig problem. Det fører også til mange ulykker, fordi føreren har fokus andre steder enn på veien foran seg.
Mobilbruk under kjøring er et betydelig problem. Det fører også til mange ulykker, fordi føreren har fokus andre steder enn på veien foran seg.

"Under kjøring"

Dette skriver Høyesterett i sin dom:

Høyesterett kom under dissens til at bruken av mobiltelefonen i begge tilfellene hadde skjedd «under kjøring» og derfor innebar overtredelser av forbudet.

Flertallet la til grunn at bruk av mobiltelefon under kortvarig trafikal stans der bilen fortsatt er en aktiv del av trafikken, dekkes av ordlyden i forbudet om at føreren «ikke [må] bruke mobiltelefon under kjøring». Øvrige kilder ga støtte for at kortvarig trafikal stans var omfattet, og reelle hensyn tilsa ikke begrensninger i straffansvaret.

Trygg trafikk er bekymret over skjermbruk i bilen

Selv om køen stopper opp, har du ikke lov til å bruke mobilen. Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix.
Selv om køen stopper opp, har du ikke lov til å bruke mobilen. Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix. Foto: Lise Åserud

Ikke enstemmig

Det hjelper altså ikke at bilen står stille og som i ett av tilfellene her: At motoren også var avslått. Høyesterett mener at bilen likevel er "under kjøring". Som det heter i dommen:

Avgjørelsene klargjør rekkevidden av forbudet mot å bruke håndholdt mobiltelefon under kjøring.

Begge de tiltalte ble idømt bot på 2.000 kroner.

Det hører med til saken at dommen ikke er enstemmig. Mindretallet legger her til grunn til grunn at forskriftsbestemmelsen er uklar og derfor ikke gir tilstrekkelig klar hjemmel for straffansvar.

Skifter du sang på Spotify – da kan du miste førerkortet

Dømt, frikjent – og dømt

Bakgrunnen for dommen er slik: I fjor ble en 21 år gammel kvinne tatt av politiet for å sende en melding på telefonen – i stillestående kø. Politiet ga henne et forelegg på 1.700 kroner, noe kvinnen nektet å vedta.

Den andre, lignende saken skjedde i fjor høst. Da ble en 42 år gammel mann tatt for å bruke mobiltelefonen på rødt lys i Oslo sentrum.

Begge ble først dømt i Tingretten, før de så ble frikjent i Lagmannsretten.

Her kan du lese saken: Frikjent i retten, lov å bruke mobil når du står i kø

Video: Slik går det når du sender SMS bak rattet