MODEL X: Det var en Tesla av denne typen som hadde så mange feil at Forbrukerklageutvalget valgte å heve kjøpet. (Ill.foto)
MODEL X: Det var en Tesla av denne typen som hadde så mange feil at Forbrukerklageutvalget valgte å heve kjøpet. (Ill.foto)

Her var feilene mange – og kjøpet ble hevet

Det startet dårlig – og feilene bare fortsatte.

Bruktbilkjøp er fortsatt den dominerende årsaken til klagesaker hos Forbrukerrådet/Forbrukertilsynet. Noen ganger handler det også om nybilkjøp som ikke har gått etter planen.

Felles for begge kategorier er at saker som ikke blir løst, etter hvert havner i Forbrukerklageutvalget. Uenighet kan dreie seg om forskjellige sider ved bilkjøpet, fallgruvene er mange.

Slett ikke alle klager får medhold, men mange gjør det – helt eller delvis.

Slik endte det med vedtak i klagerens favør for kunden som kjøpte en ny Tesla Model X, som ble levert like før jul i 2017.

Prisen var 815.600 kroner – og allerede ved leveringen av bilen ble det oppdaget feil med andre seterad. Denne ble utbedret på stedet, men senere dukket det opp stadig flere feil. Verkstedbesøkene ble etter hvert mange.

Forbrukerrådet: Tesla er på klagetoppen

Mange feil

Siste service som er bekreftet under saksgangen fant sted i slutten av september 2021, med kilometerstand like under 45.000.

Under dette verkstedsbesøket oppsto det også en skjevhet i rattet som det ble klaget på dagen etter via e-post. I tillegg ble det redegjort for at bilen fortsatt hadde flere utestående feil:

  • Feil med å legge ned og skyve frem andre seterad
  • Skjevslitte dekk som følge av skjevstilling
  • Lakkskader på B-stolpene
  • Trege oppstartsystemer og lite responsiv skjerm (mcu).

Det ble også fremlagt en NAF Garantiutløpstest fra november 2019, som viste bremseproblemer, feil lysjustering, manglende ladekabel, unøyaktig justert venstre fordør og at midtre seterad på venstre side ikke kunne skyves forover på grunn av feil med mekanismen.

STØRST: Tesla Model X er en av de største elbilene på markedet, med god plass til både passasjerer og bagasje.
STØRST: Tesla Model X er en av de største elbilene på markedet, med god plass til både passasjerer og bagasje.

Forsøkt utbedret

Klagerne forklarte at «feilen med midtre seterad gjør det svært vanskelig å få tilgang til tredje seterad, som de er avhengig av for å få plass til tre barnestoler på en trafikksikker måte.»

Feilen er ifølge klagerne forsøkt avhjulpet tre ganger. Første gang ved levering 20. desember 2017, og senere 1. august 2018 og 27. september 2018.

Til støtte for at samme feil er forsøkt avhjulpet tre ganger, viser klagerne til fremlagt serviceestimat datert 5. september 2019. Der fremgår det at «2d row seats does not move, which makes it difficult to get in the 3rd row. This is the 3rd time we have the car in for this problem. We need to document thoroughly what we did, what parts we fix/replace».

Forbrukerrådet advarer: Her er fellene du må passe deg for

Samme mangel

I forkant av andre utbedring ga innklagde klagerne et omleveringstilbud som følge av feilen med andre seterad. Dette tilbudet ble trukket av innklagde før gjennomføring av avtalen, med e-post 13. september 2018:

«Tesla sentralt har besluttet å benytte sin rett til å reparere bilen fremfor en omlevering. Slik Tesla ser saken så har vi bare forsøkt å reparere sete en gang, og ønsker nå å skifte dette komplett. Vi beklager at prosessen med å skifte setet har tatt lang tid, og ønsker derfor å gi en kompensasjon med Service plan og fri superlading. Dette tilsvarer en verdi på ca. NOK 50.000»

Klagerne godtok tilbudet om utbedring med kompensasjon, og fremholder at utbedringsretten med dette ble uttømt. De anfører dessuten at feil med andre seterad har bestått i problemer med å legge ned og skyve frem setene, og at forholdene må ansees som samme mangel.

PROBLEMER: Det var problemene med denne seteraden som veide tungt ved Forbrukerklageutvalgets behandling av saken. (Ill.foto)
PROBLEMER: Det var problemene med denne seteraden som veide tungt ved Forbrukerklageutvalgets behandling av saken. (Ill.foto) Foto: Frank Williksen

Isofix barnestoler

For klagerne oppleves det at bilen er mangelfull ved at feilenes omfang overstiger det en kan forvente ved kjøp av en helt ny bil. Det fremholdes at innklagdes treårige serviceplan er fulgt, og at klagerne således har utført anbefalt vedlikehold.

Klagerne fremholder at feilen med seteraden alene innebærer at bilen ikke kan brukes til sitt formål, og at bilen også på dette grunnlag er mangelfullt. Klagerne forklarer at bilen ble anskaffet med tanke på trygg transport av tre barn sikret i lsofix - barnestoler.

Bilen er i utgangspunktet vurdert som trygg, blant annet ved at den er utstyrt med lsofix- fester på andre og tredje seterad. Det fremholdes at både andre og tredje seterad var ment brukt daglig i forbindelse med transport av tre barn med behov for barnestoler med lsofix, i mange år fremover.

Hilde opplevde bruktbilmareritt: Forbrukerrådet advarer mot noen bilkjøp

Uforholdsmessig

Videre anføres det at feilene er funksjons- og sikkerhetsrelaterte, og ikke kan anses uvesentlige, og at det dermed foreligger hevingsgrunnlag. Klagerne fremholder i tillegg at de tidligere mangler som ikke foreligger på hevingstidspunktet, også må inngå i vurderingen av om hevingsvilkåret er oppfylt.

Konklusjonen ble at klagerne nedla påstand om hevingsoppgjør med 815.600 kroner pluss 102.990 kroner i erstatning.

Innklagde avviser dette, blant annet med henvisning til at «særlige grunner taler for at ytterligere avhjelp er rimelig», med henvisning til feilene med setene – at «feilen har liten betydning for bilens generelle funksjon, og at forholdet mellom bilens verdi og utbedringskostnadene er svært skjevt, slik at et hevingskrav til være uforholdsmessig.»

DYR: Tesla Model X er en relativt dyr bil. Dermed legges også lista høyere for hva som kan aksepteres av feil. (Ill.foto)
DYR: Tesla Model X er en relativt dyr bil. Dermed legges også lista høyere for hva som kan aksepteres av feil. (Ill.foto)

Høyere prisklasse

Tesla fremholder at «utbedrede feil ikke kan påberopes som grunnlag for hevingskrav. Innklagde avviser dermed at klagerne kan kreve heving eller omlevering... Dersom utvalget kommer til at kjøpet kan heves, kreves det nyttefradrag tilsvarende kr 4,50 per kilometer. Til dette fremholdes bilens prisklasse, at «det er snakk om en ny bil med ekstra eksklusivitet og komfort.»

Forbrukerklageutvalget finner det sannsynliggjort feil med skjevslitte dekk, lakkskader på B-stolpe og mekanismen til andre seterad.

Tatt i betraktning den korte tiden og antallet kjørte kilometer fra kjøpet og til feilene har oppstått, anses det også sannsynlig at feilene stammer fra bilproduksjonen.

Til dette kommer at bilen ble kjøpt helt ny, og var av en høyere prisklasse. Utvalget finner dermed at feilene overstiger det klagerne hadde grunn til å forvente ved kjøp av den aktuelle bilen. Det foreligger dermed kjøpsrettslig mangel ved bilen.

Mange ender opp med unødvendige forsikringer

Det ble heving

Utvalget finner også at feilene med andre seterad «utgjør samme mangel.» og mangelen ikke er uvesentlig:

«I vurderingen vektlegges det at bilen ble anskaffet med formål om å sikre trygg transport av barn i sikrede Isofix barneseter, og at mangelen medfører at det nødvendige antallet Isofix barneseter ikke kan benyttes. Tatt i betraktning at klagerne ikke kan benytte bilen som forutsatt, som følge av sikkerhetsmangler, finner utvalget at mangelen ikke kan anses som uvesentlig. Vilkåret for heving er dermed oppfylt.»

Forbrukerklageutvalgets enstemmige vedtak ble derfor heving av kjøpet med tilbakebetaling av 815.600 kroner – minus et nyttefradrag 92.000 kroner.


Slik er saksgangen:

Det starter med en klage til Forbrukerrådet eller Forbrukertilsynet.

Hvis man ikke finner en løsning - kan saken havne i Forbrukerklageutvalget

Forbrukertilsynet kan hjelpe med utfylling av skjema til FKU, men klageren må selv signere, datere og sende inn skjemaet i posten.

Behandlingen i Forbrukerklageutvalget er gratis, og vedtak her er bindende dersom det ikke bringes inn for domstolene innen fire uker etter at vedtaket er forkynt. Dette betyr at det er enklere å få inn penger noen eventuelt skylder deg i en slik klagesak.

Ventetiden for å få en klagesak behandlet i Forbrukerklageutvalget er for tiden rundt to år.

Forbrukerrådet: La dama kjøpe bilen!

Video: Vi tester verdens raskeste: Tesla Model S Plaid:

Blir bilen forsinket? Da kan du ha krav på erstatning