Bilistene i Drammen og området rundt må belage seg på en betydelig kostnad når det nye bomring-systemet kommer i gang. Foto: Scanpix.
Bilistene i Drammen og området rundt må belage seg på en betydelig kostnad når det nye bomring-systemet kommer i gang. Foto: Scanpix.

Her skal det komme 41 nye bomstasjoner

Kan koste opptil en netto månedslønn årlig å bruke bilen.

Norske bilister betaler stadig mer bompenger, ved stadig flere bomstasjoner. I fjor ble det innkrevd bompenger ved 228 bomstasjoner, noe som var 58 bomstasjoner flere enn da den nåværende regjeringen tiltrådte i 2013.

Statens inntekter fra bompenger har økt jevnt og trutt. Mens det ble innkrevd 2 milliarder kroner i år 2000, var summen i 2017 hele 10,2 milliarder.

Bompengeinnkreving brukes i to hovedformer. Den mest vanlige er innkreving av bompenger som finansieringsmodell for veiprosjekter der en veistrekning skal bygges eller utbedres, eller nye broer eller tunneler skal anlegges.

Den andre varianten er bomringer, som består av flere bomveier inn mot et bysentrum. Her går en andel av inntektene til utbygging og forbedring av kollektivtransport, samt gang- og sykkelveier. Reduksjon av biltrafikk og positive miljøvirkninger er blitt stadig viktigere argumenter for denne formen for bompenge-innkreving.

E18 eneste «gratis» vei gjennom Drammen

Neste år vil antallet bomstasjoner gjøre et nytt, kraftig hopp. Da åpner en ny bomring i Drammen med hele 41 bomstasjoner for innkreving av bompenger.

Denne bomringen er en del av Buskerudbypakke 2, som ble klubbet gjennom i fjor sommer. Hele dette byutviklingsprosjektet har en total kostnadsramme på 14,4 milliarder kroner, og bomringen i Drammen skal etter planen bidra med et årlig tilskudd på rundt 700 millioner perioden 2020-2034.

Fra bomringen kommer i drift i 2020, vil eneste mulighet til å passere Drammen uten å betale bompenger være å kjøre E18 over motorveibrua.

NAF advarer: Bompenger vil skvise ut dem som ikke har noe valg

Månedstak på 70 passeringer

Et finmasket nett av bomstasjoner i og rundt Drammen vil gjøre bilkjøring til en dyr fornøyelse for innbyggerne:

Det blir 4 bomstasjoner på grensen mellom Øvre Eiker og Nedre Eiker, 4 bomstasjoner mellom Nedre Eiker og Drammen, 22 bomstasjoner i Drammen sentrum, 4 bomstasjoner mellom Lier og Drammen, og 7 bomstasjoner på av- og påkjøringsramper til E18.

For å redusere totalbelastningen for innbyggere som ofte passerer bompunkter, er det lagt inn rabattordninger som timesregel og månedstak på 70 passeringer. I tillegg gjelder selvsagt rabatt for bruk av bombrikke.

På Jæren har engasjementet mot bomring vært stort. Nå har man passert 28.000 underskrifter mot den planlagte bomringen i Drammen. Foto: TV 2.
På Jæren har engasjementet mot bomring vært stort. Nå har man passert 28.000 underskrifter mot den planlagte bomringen i Drammen. Foto: TV 2.

Mer enn 28.000 underskrifter

– Beregninger vi har gjort, viser at utgiftene til bompenger kan komme opp i så mye som 19.300 kroner årlig. Dette betyr at for noen vil så mye som en netto månedslønn gå med til bare bompenger. Sagt på en annen måte, må vedkommende tjene brutto 30.000 – 35.000 mer i årslønn for å dekke opp denne utgiftsposten alene, sier Anders K. Lunde.

Han har tatt initiativet til underskriftsaksjonen «Nei til bomring», som hittil har fått mer enn 28.000 underskrifter av innbyggere i de tre kommunene som fra 1. januar 2020 utgjør «nye» Drammen: Svelvik, Nedre Eiker og Drammen.

Kan bli en hindring for fritidsaktiviteter

– Dette regnestykket omfatter bare bruk av én bil. I dag er det ganske vanlig at familier har i alle fall to biler, og da blir jo regnestykket enda mindre hyggelig. I tillegg må vi regne med at takstene vil stige etter hvert, slik det har vist seg å skje andre steder, legger han til.

Lunde mener den nye bomringen først og fremst vil ramme dem som ikke har noe valg, og som ofte tåler en slik utgiftsøkning dårligst:

– Bommer rammer hardest småbarnsfamilier og skiftarbeidere, folk med faste og ugunstige arbeidstider. Samtidig vil dette kunne bli en begrensning for trening og andre fritidsaktiviteter for barn.

Startet på Jæren - nå er målet et bomfritt Norge

Antall bomstasjnoner har vokst kraftig i Norge de siste årene. Foto: Scanpix
Antall bomstasjnoner har vokst kraftig i Norge de siste årene. Foto: Scanpix

Tap av arbeidsplasser

– Et poeng som kommer lite frem, er i tillegg at jo lavere lønn folk har, jo lengre unna Drammen sentrum bor de. I tillegg til bommene i byen, betyr det for mange bompasseringer også på kommunegrenser, sier han.

– Hva med næringslivet?

– Jeg tror at en bomring rundt Drammen vil støte fra oss handlende, noe som vil føre til tap av bedrifter, butikker og arbeidsplasser. Drammen er et regionalt senter, der det i dag omsettes varer og tjenester for rundt 10 milliarder kroner årlig. Dersom innbyggerne skal ut med 700 millioner i året i bompenger, bør vi ha klart for oss at dette er penger som dermed ikke kan gå til kjøp av varer, restaurantbesøk og underholdning.

Bompengeandelen bare øker

– Vi ser allerede at mange handlende sliter i dagens Drammen, og konkurser i utelivsbransjen er ikke noen sjeldenhet. Det er ikke usannsynlig at vi vil få et merkbart tap av virksomheter og arbeidsplasser, og spørsmålet er hvor mye Drammen som regionsenter taper på dette, undrer Anders K. Lunde.

Det første prosjektet der bompenger oppsto i den formen de har i dag, var Vrengen bro mellom Nøtterøy og Tjøme – i 1932. Det er først fra 1980-årene omfanget av bompengefinansiering har skutt fart, og bare fra 1985 til 2010 økte bompengeandelen av veifinansering fra 15 prosent til 45 prosent.

De tre eldste bomringene i Europa er alle norske: Bergen (986), Oslo (1990) og Trondheim (1991). Etter år 2000 har det kommet mange flere bomringer her i landet, og en del områder har også innført rushtidsavgift. Dette gjelder blant annet Trondheim (2010), Kristiansand (2013), Bergen (2016) og Oslo (2017). Drammen vil altså, etter planen, føye seg til denne lista i 020.

Miljødifferensierte bomsatser er i tillegg innført i Oslo og Bergen.

Bompenge-rekord i fjor - og mer skal det bli

Se video: En av verdens dyreste biler – med god grunn