Bilene kjører på høyre side – men kan du regelen for sykler og sparkesykler?

Og hva med de gående?

Med stadig flere fremkomstmidler, i tillegg til gående, blir det ekstra behov for klare kjøreregler ute i trafikken. Foto: Scanpix
Med stadig flere fremkomstmidler, i tillegg til gående, blir det ekstra behov for klare kjøreregler ute i trafikken. Foto: Scanpix

Helt siden hestene gjorde sitt inntog som fremkomstmiddel, har det vært debatt rundt hvordan vi best deler veien.

Så kom bilene – som i starten ble møtt med massiv skepsis. Og i dag har vi en rekke forskjellige fremkomstmidler, i tillegg til at vi fortsatt går på to bein.

Nå har Trygg Trafikk sett nærmere på regler og samhandling i trafikken. Og de understreker at reglen for biler også gjelder mange andre på hjul:

El-sparkesykkel er et kjøretøy

– Visste du at når du sykler, skal du følge trafikkreglene som gjelder for kjørende? I Norge har vi høyrekjøring, og vi har derfor også høyresykling. Det gjelder også el-sykler og el-sparkesykler. Det kan virke som noen misforstår el-sparkesykkelens funksjon; den er ikke et leketøy, den er et kjøretøy og må følge trafikkreglene som gjelder for syklende. Det er ikke lov for el-sparkesyklende å kjøre mot kjøreretningen, kjøre på venstre side eller ta «en shortcut» på skrå over veien, skriver Trygg Trafikk, i en pressemelding.

I lovverket defineres det vi kaller vei, av kjørebane for kjørende med veiskulder eller fortau. I veitrafikkloven står det at på kjørebane skal gående holde til venstre. Det er den tydeligste regelen vi har. Men også her er det et unntak; hvis det er farlig å gå på venstre side, er det lov å gå på høyre side.

Nytt EU-krav skal avverge elbil-ulykker

En vei blir definert som en kjørebane for kjørende, med veiskulder eller fortau.
En vei blir definert som en kjørebane for kjørende, med veiskulder eller fortau.

Tydelig adskilt fra veien

Noen andre land har andre regler, men regelen om å gå til venstre på veg som er åpen for alminnelig ferdsel, står fast i Norge.

Syklende kan sykle på fortau i Norge (og på Island), men skal da ta hensyn til de gående og passere dem i gangfart. Fortauet er til på de fotgjengernes premisser, så her må syklistene finne seg i å komme i andre rekke.

– En gang- og sykkelvei er en egen vei tydelig atskilt fra kjørebanen. Den kan til og med ligge et stykke unna inne i terrenget og skal være skiltet. Siden syklende regnes som kjørende, er reglene akkurat de samme på gang- og sykkelvei som på vanlig kjørebane. Som gående skal man gå på venstre side og syklende skal holde til høyre. Denne veitypen skal – som navnet sier - deles mellom gående og syklende. Begge trafikantgrupper plikter å ta hensyn til hverandre, skriver Trygg Trafikk.

Bilen høres nesten ut som et tog – vet du hva det kan skyldes?

De siste årene har det blitt jobbet mye med å merke bedre hvem som skal oppholde seg hvor på veiene. Dette er fra Oslo sentrum. Foto: Scanpix
De siste årene har det blitt jobbet mye med å merke bedre hvem som skal oppholde seg hvor på veiene. Dette er fra Oslo sentrum. Foto: Scanpix

Hva med skogsveier?

De opplyser at de får mange henvendelser fra fotgjengere som opplever det farlig å gå på gang- og sykkelveier fordi enkelte syklister holder veldig høy fart. Sykling på gang- og sykkelvei skal foregå på en slik måte at det ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Syklende må passere gående i god avstand og i tilnærmet gangfart.

– På skogsveier der både syklister og gående møtes, er det i utgangspunktet ingen regler. Det er likevel svært aktuelt å bruke samme tilnærming her – gå til venstre og sykle til høyre. Noen kommuner har laget egne turvettregler der noen sier det motsatte, at gående bør gå til høyre. Dette er trolig basert på at vi har tradisjon for å gå på ski på høyre side, vi står til høyre i rulletrappa og lar de med større fart passere oss til venstre. Forskjellen er likevel at på disse arenaene er det kun en trafikantgruppe. Utfordringen dukker opp når det er flere trafikantgrupper, som f.eks. gående og syklende på turveier.

Lovendring: Nå får du ikke ha «bonusbarn» i baksetet

Dør flest bilister

Trygg Trafikks anbefaling er derfor den samme her: Gå til venstre og sykle til høyre. Gi tegn til de du møter og passer hverandre i lav fart.

Selv om debatten har gått høyt, er hvilken side vi skal gå på, ikke den viktigste saken for bedre trafikksikkerhet og færre ulykker. I trafikken dør absolutt flest bilister og årsakene er høy fart, uoppmerksomhet, rus og manglende bilbeltebruk. Så skal vi gjøre en skikkelig innsats for færre ulykker, er det her vi må endre adferd.

LES MER: Mangler forsikring, da bør de ikke krasje inn i en bil

Se video: Slik tester politiet før de velger patruljebil