Test i kjøresimulator kan bli en måte å vurdere eldre bilførere på i fremtiden. Dette er Simen Næss Hagen (30) fra Larvik som i fjor gjestet God Morgen, Norge på TV 2, med sin selvbygde simulator. Han står også bak nettstedet Parc Fermé.
Test i kjøresimulator kan bli en måte å vurdere eldre bilførere på i fremtiden. Dette er Simen Næss Hagen (30) fra Larvik som i fjor gjestet God Morgen, Norge på TV 2, med sin selvbygde simulator. Han står også bak nettstedet Parc Fermé.

Nå kan det ble kjøresimulator-sjekk for å beholde førerkortet

Tenker nytt for eldre bilførere.

De siste årene har det vært ganske mye frem-og-tilbake rundt reglene for eldre bilførere.

Personer som er 80 år eller eldre har lenge måttet ha en helseattest hvert tredje år for å beholde førerkortet.

Forslag om å fjerne helseattesten og fornyelse av førerkortet for eldre har blitt fremmet av flere partier på Stortinget.

– Folk bor spredt

Nå har Statens vegvesen og Helsedirektoratet vurdert potensielle konsekvenser ved å fjerne kravet til helseattest, og mulige alternative kompenserende tiltak.

Utredningene fra de to fagetatene viser at det er sannsynlig at vi får flere bilførere som kjører uten å oppfylle helsekravene, og at dette vil kunne gi flere drepte og hardt skadde, dersom kravet til helseattest oppheves.

– I Norge bor folk spredt, og bilen er et viktig transportmiddel for mange. For regjeringen er det viktig å utforme politikk som tar hensyn til dette, samtidig som vi skal ivareta trafikksikkerheten for alle. Derfor vil regjeringen opprettholde krav om helseattest for eldre bilførere, men vi vil gjøre endringer og presiseringer når det gjelder bruk av kognitive tester og kjørevurderinger, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Bjørg (86) mistet førerkortet - etter test hun ikke skulle tatt

Det gjelder egen regler for bilførere på over 30 år.
Det gjelder egen regler for bilførere på over 30 år.

Kjøresimulator

Regjeringen ønsker imidlertid noen justeringer i førerkortveilederen, for å presisere at kognitive tester bare skal benyttes ved mistanke om kognitiv svikt.

Samferdselsdepartementet vil også igangsette arbeid med å videreutvikle ordningen med kjørevurdering, blant annet for å gjøre det enklere for fastlegen å henvise eldre førerkortinnehavere til kjørevurdering hos Statens vegvesen.

I tillegg ønsker man å ta i bruk teknologi som kan være effektivt til å vurdere kjøreevnen, nemlig bruk av kjøresimulator.

75-åringene er de sikreste i trafikken

Sterke faglige råd

Som de mest aktuelle kompenserende tiltakene er det vurdert utvidet bruk av kjørevurdering og krav til egenerklæring ved fornyelse. Hovedutfordringen er at mange eldre med behov for videre oppfølging ikke vil bli fanget opp av disse tiltakene. Konklusjonen er at det ikke finnes alternative ordninger som kan fange opp de som ikke oppfyller helsekravene.

– Svært sterke faglige råd, hvor et samlet trafikksikkerhetsmiljø og tunge helseaktører advarer mot tiltaket, samt mangelen på alternative tiltak, tilsier at ordningen med krav om helseattest for eldre bilførere bør opprettholdes, sier Nygård, i en pressemelding.

Så mye sikrere er det å kjøre ny bil

Video: Her møtes kompisene til duell på racerbanen: