Salget av dieselbiler har falt kraftig – mens elbilene har tatt rekordstore markedsandeler

Slik kan vi enkelt oppsummere utviklingen i bilsalget i Norge de siste årene. Myndighetene har gitt elbilene en rekke fordeler, samtidig som det er et uttalt mål at alle nye personbiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025.

Målsetningen er å få ned utslippene fra veitrafikken, og det er vi godt i gang med.

Stadig mer effektive motorer

– Nye biler som selges i Norge får stadig mer effektive motorer og har lavere utslipp enn før. Vår politikk med å bruke gulrot i stedet for pisk gjør at vi oppnår miljøeffekter uten å gjøre hverdagen vanskeligere for folk flest. Gjennom betydelige avgiftslettelser har regjeringen stimulert til bruk av miljøvennlige biler. Selv om bilkjøringen i Norge øker, bedres den lokale luftkvaliteten, sier samferdselsminister Jon Georg Dale, i en pressemelding.

Så enkelt kunne vi fjernet køene i rushtiden

Elbilene har kommet for fullt i Norge de siste årene, det bidrar også til at utslippene fra vegtrafikken går ned. Foto: Scanpix
Elbilene har kommet for fullt i Norge de siste årene, det bidrar også til at utslippene fra vegtrafikken går ned. Foto: Scanpix

Har lavere utslipp

Nedgangen i luftforurensing fra transport skyldes ifølge Samferdselsdepartementet primært reduksjon i utslipp av nitrogenoksider (NOx), men også mindre utslipp av svoveldioksider (SO2).

Andelen elbiler i nybilsalget har økt raskt de siste årene og så langt i år er tallet over 40 prosent. Reduserte utslipp av nitrogendioksider (NOx) henger blant annet sammen med lavere utslipp fra nye tunge kjøretøy med Euro VI teknologi, at flere kjører el- og hybridbiler og at personbiler som bruker fossilt drivstoff, har lavere utslipp enn før.

Disse lastebilene renser faktisk luften

Det har lenge vært betydelig fokus på utslippene fra veitrafikken. Men her går det riktig vei, til tross for stadig flere biler på veiene.
Det har lenge vært betydelig fokus på utslippene fra veitrafikken. Men her går det riktig vei, til tross for stadig flere biler på veiene. Foto: Scanpix

Holder seg under maksgrensene

Gjennom Enova har regjeringen sørget for at det etableres tilstrekkelig ladeinfrastruktur i de viktigste transportkorridorene, og det gis fortsatt tilskudd for å sikre lademuligheter i hele landet. Flere av Enovas målrettede programmer for omstilling av transportsektoren bidrar til renere luft i byene. Blant annet gis det investeringstilskudd til landstrøm for skip ved kai. Landstrøm er et effektivt tiltak for å få ned både lokal forurensning og globale utslipp.

I Norge er det svevestøv og nitrogendioksider (NO2) som bidrar mest til lokal luftforurensning. Alle norske kommuner som målte luftkvaliteten holdt seg innenfor grenseverdien for NO2 i 2018.

Det er første gang siden maksimumsgrensen ble satt for 16 år siden. Nesten alle kommunene, holdt seg dessuten under grenseverdien for svevestøv.

LES MER: Bare elbiler fra 2025? Nei, det tror vi ikke på!

Video: Denne lavpris-elbilen er straks i Norge