Så mye utbetaler Nav til konfirmasjoner

FÅR SØKNADER: Det skjer ikke så ofte, men flere av de største kommunene får årlig søknader fra foreldre som ikke har råd til å arrangere konfirmasjoner og andre religiøse markeringer.
FÅR SØKNADER: Det skjer ikke så ofte, men flere av de største kommunene får årlig søknader fra foreldre som ikke har råd til å arrangere konfirmasjoner og andre religiøse markeringer. Foto: Holm, Morten/SCANPIX
Foreldre som ikke har råd til å arrangere konfirmasjon eller andre religiøse markeringer, kan søke Nav om pengebidrag til festen.
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Konfirmasjoner har for lengst blitt en kostbar affære for mange norske familier.

En konfirmasjonsfeiring med matservering, pynting og leie av lokaler kan fort bli dyrt, og enkelte foreldre ser seg nødt til å ta opp forbrukslån, har forbrukerøkonom Elin Reitan tidligere fortalt.

Foreldre med dårlig råd har mulighet til å søke Nav om støtte til feiringen via sosialhjelpsordningen i kommunen. Man kan også søke Nav om penger til andre religiøse markeringer og høytider.

TV 2 har sjekket hvor mye som utbetales i Nav-støtte til konfirmasjoner hvert år i flere av de største kommunene i landet. Beløpene som bevilges fastsettes av hver enkelt kommune, som har egne retningslinjer for dette.

Trondheim

Trondheim kommune bruker rundt 120.000 kroner årlig på utgiftsposten de kaller «begivenheter» i sosialhjelpsbudsjettet. I tillegg til konfirmasjon, kan dette også være begravelser, bryllup og dåp.

– Det meste av dette ytes på vårparten noe som tilsier at det i stor grad er snakk om konfirmasjoner, anslagsvis rundt 80.000. Det kan også være at søknadsbehandler i noen grad setter stønad til konfirmasjon på kontoen for «andre formål», så vi kan ikke utelukke at beløpet er noe høyere enn dette.

Han understreker at dette er en liten del av Trondheims totale sosialhjelpsforbruk, som var på rundt 227 millioner i 2017.

– Normalt vil det være de husstandene som mottar løpende økonomisk sosialhjelp som er aktuell for å søke bidrag til dekning av ekstra utgifter til konfirmasjon. Men også andre familier kan være i en økonomisk situasjon der støtte til konfirmasjon kan være aktuelt, sier han.

Kommunens veiledende sats til konfirmasjon er på 5.000 kroner.

– Hver søknad skal behandles individuelt, og hele husstandens økonomiske situasjon skal vurderes. Hvor mye som kan ytes skal også vurderes i den enkelte sak, men kommunen har utarbeidet ei liste med veiledende satser knyttet til ulike formål, som et hjelpemiddel i den individuelle vurderingen.

Bergen

Bergen kommune har ingen tall på hvor mange som får innvilget søtte til konfirmasjon eller lignende kulturelle markeringer i kommunen. De opplyser at den veiledende satsen er på 3.950 kroner.

«Stønadsutmålingen skal sikre at familien kan gjennomføre en nøktern markering, kjøpe nye klær til konfirmanten og dekke eventuelle andre nødvendige utgifter. Andre utgifter kan blant annet være utgifter til kontingent, avgift og tur», opplyser kommunen til TV 2.​

Oslo

I Oslo opplyser nær samtlige av kommunens bydeler at de ikke klarer å skille ut tall for det de bevilger til konfirmasjon. Flere bydeler opplyser at de ikke husker å ha bevilget penger særskilt til konfirmasjonsfeiring, mens andre opplyser at det forekommer. Flere bydeler opplyser også at det bevilges penger til andre religiøse begivenheter enn konfirmasjon.

Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune opplyser til TV 2 at bydelenes Nav-kontorer i utgangspunket behandler søknader om støtte til konfirmasjon positivt.

– Først og fremst er kommunen opptatt av at søknader om ekstra støtte i forbindelse med viktige begivenheter som for eksempel konfirmasjon skal behandles positivt. Barn, ungdommer og deres familier bør ha anledning til å markere høytider og begivenheter i livet. Samtidig vil hver søknad måtte behandles individuelt, og hvor mye som eventuelt da vil gis i støtte, opplyser byrådsavdelingen.

Oslos veiledende retningslinjer for størrelse på beløp for markering av felles høytider som jul og id er én ukes ekstra livsopphold for barnefamilier. Ved søknad om støtte til konfirmasjon vurderes hvert tilfelle individuelt opp mot behov for å avgjøre beløp.

– Etter det byrådsavdelingen kjenner til er det relativt få søknader om ekstra støtte til konfirmasjon. Dette gir neppe heller noe særlig utslag på Oslos sosialhjelpsutgifter.

Kristiansand

Kristiansand kommune har ingen oversikt over hvor mange som får innvilget støtte, men opplyser følgende om retningslinjene:

– Slik det så ofte er med sosialstønad må hver enkelt sak vurderes individuelt, og retningslinjene våre er kun veiledende. I husholdninger med den daglige omsorgen for barnet kan vi gi inntil 5.000 kroner som et engangsbeløp i forbindelse med konfirmasjon. Dette skal dekke alle utgifter, opplyser kommunen.

Stavanger

Stavanger kommune har ingen oversikt over hvor mange som får innvilget støtte til konfirmasjoner og høytider, men opplyser følgende om retningslinjene som gjelder for de fire Nav-kontorene i kommunen:

– Interne retningslinjer er en stønad på 5.000 kroner, og inntil 1.000 kroner for presang.

De understreker at det gjøres individuelle vurderinger ved hver søknad.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook