OPPRYDNING: Opprydningsarbeidet etter helkopterulykken var omfattende.
Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix
OPPRYDNING: Opprydningsarbeidet etter helkopterulykken var omfattende. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix Foto: Bøe, Torstein

Havarikommisjonen i sluttrapport:

Krever flere tiltak for å forhindre ny Turøy-ulykke

Havarikommisjonen anbefaler at Airbus og EASA iverksetter en rekke nye sikkerhetstiltak etter Turøy-ulykken.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

En aprildag i 2016 var et Super Puma-helikopter på vei til Bergen fra Nordsjøen. 11 nordsjøarbeidere gledet seg til å treffe familie og venner.
Noen minutter før helikopteret skulle lande i Bergen skjedde det fatale. Uten forvarsel løsner plutselig rotoren på helikopteret og 13 mennesker styrter i døden ved Turøy.

Helikopterulykken 29. april 2016 ble starten på et omfattende granskningsarbeid.

Sluttrapport sendt ut

– Jeg kan bekrefte at vi har sendt ut utkast til den endelige sluttrapporten til en rekke aktører, blant annet EASA og Airbus, sier avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Statens havarikommisjon for transport (SHT).

Halvorsen vil ikke kommentere innholdet i rapporten, men bekrefter at høringsfristen utløper i april.

SHT ber EU om tiltak

I granskingsperioden etter ulykken vet TV 2 at Havarikommisjonen måtte purre og vente lenge på å få utlevert dokumenter fra Airbus Helicopters. Dette førte til stor frustrasjon i organisasjonen som i perioder jobbet nærmest døgnet rundt med ulykken.

Følgende innspill fra Havarikommisjonen i den foreløpige sluttrapporten gir tydelig uttrykk for dette:

* SHT ber EU om å vurdere regelverksendring som vil pålegge EASA og helikopterprodusentene å raskere utlevere sertifiseringsdokumenter og annet når det pågår granskning.

– Grundig og utilslørt kritikk

TV 2 har konferert med flere kilder som er kjent med den og har lest utkastet til den siste rapporten.

– Jeg er overrasket over hvor grundig og utilslørt kritikken mot EASA og Airbus er. Man stiller noen grunnleggende spørsmål ved det hele, sier en av kildene som ikke vil bli navngitt.

Det er knyttet stor spenning til rapporten fra SHT.

Både EUs flysikkerhetsbyrå EASA, Airbus Helicopters, brukere av Super Puma-helikopterne, etterlatte og mange andre ser frem til den endelige rapporten. Men før sluttrapporten presenteres for offentligheten skal alle involverte parter som har mottatt utkastet, få anledning til å uttale seg.
Dette kan føre til at endringer i den foreløpige rapporten som unntatt offentlighet og dermed hemmeligholdt.

Gjorde for lite etter tilsvarende ulykke i 2009

Etter det TV 2 erfarer gir rapporten et inntrykk av at det ble gjort for lite etter en helikopterulykke i Skottland i 2009. I denne ulykken omkom 16 personer.

Det spesielle er at både ulykken i Skottland og ved Turøy ble utløst av samme feil, et brudd i et tannhjul i girboksen. Begge ulykkeshelikopterne hadde samme type tannhjul. Ikke noe ble gjort for å endre tannhjulet etter den første ulykken i 2009.

Kommer med flere sikkerhetstilrådninger

TV 2 kjenner til at SHT kommer med flere sikkerhetstilsrådninger rettet mot både EASA og Airbus Helicopters. Dette handler om skjerping av regleverket og krav knyttet til girboksen.

Etter det TV 2 erfarer skal SHT forslå:

* Airbus Helicopters anbefales å redesigne girboksen for å forbedre robusthet, pålitelighet og sikkerhet. En feil i girboksen som ved Turøy, kan få katastrofalt utfall.

* Det må forskes mer på sprekkdannelser. Man vet for lite i dag om hvordan slike sprekker utvikler seg. SHT mener etterlyser mer kunnskap på dette området.

* SHT anbefaler Airbus å gjennomgå prosedyrer knyttet til vedlikehold av girbokser.

Girboksen som var montert i ulykkeshelikopteret ble før ulykken utsatt for et trafikkuhell i Australia og falt av lasteplanet på en pickup.
Etter ulykken foretok Airbus en overhaling av denne, før den ble montert i ulykkeshelikopteret.

SHT vurderer etter det TV 2 erfarer denne prosessen for mangelfull når det gjelder dokumentasjon i forhold til det som ble gjort.

* SHT mener også at EUs flysikkerhetsbyrå, EASA, må skjerpe regelverket og sertifiseringskravene slik at en kan forebygge denne typer ulykker.

TV 2 avsløring

I fjor sommer avslørte TV 2 at kun 12 prosent av metallsponet som kan påvise alvorlige feil i girboksen til Super Puma-helikopteret, fanges opp av alarmsystemet som skal varsle pilotene.
Tester utført av Airbus Helicopters viste at systemet har en begrenset evne til å avsløre og varsle om feil. Dette gjelder to Super Puma-modeller, EC225 som styrtet ved Turøy og AS332L2, en annen Super Puma-modell styret utenfor kysten av Skottland i 2009.

* SHT mener det må stilles strengere krav til at de såkalte chipdetektorene skal finne langt flere metallpartikler enn det som er mulig i dag. Før Turøy-ulykken fikk ikke pilotene varsle om metallspon i girboksen og styrtet helikopteret uten forvarsel.

Skal ikke fordele skyld

SHT skal ikke ta fordele skyld og ansvar for ulykken. Det er politiets oppgave. SHT vil derimot peke på forhold som utgjør - eller kan utgjøre - en sikkerhetsrisiko. Derfor kommer også SHT med en rekke sikkerhetsanbefalinger som ikke er juridisk bindende for partene som omfattes av disse.

TV 2 har tidligere avslørt at noen av sikkerhetsanbefalingene etter ulykken i 2009, aldri ble fulgt opp.

Pressen har siden ulykkesdagen i april 2016 avdekket og omtalt en rekke kritikkverdige forhold knyttet både helikopteret som styret og helikoptertypen.
Mange har spurt seg om ulykken burde vært unngått, ettersom en svært lik ulykke fant sted på britiske sektor i 2009. Og at man burde trukket lærdom fra denne.

Fellestrekkene mellom de to ulykkene er mange - blant annet var ulykkesårsaken et utmattingsbrudd i et av girene.

EASA og Airbus tause

Det har blitt stilt spørsmål ved om Airbus Helicopters - og EUs flysikkerhetsbyrå EASA, gjorde nok for å forebygge Turøy-ulykken. Og hvorfor ikke alle sikkerhetstilrådninger som ble gitt etter 2009 ble fulgt opp. TV 2 har ikke lykkes med å få gode svar på dette.

Høringsfristen går ut i midten av april. TV 2 erfarer at havarikommisjonen vil satse på å lansere den endelig sluttrapporten rundt toårsdagen for ulykken, altså nærmere 26 april 2018. Men dette er avhengig av responsen og tilbakemeldingen som kommer fra de ulike høringsinstansene. En kan forvente at både Airbus Helicopters og EASA reagerer på rapporten og vil kreve endringer.

TV 2 har kontaktet EASA og Airbus Helicopters på epost for kommentarer i forbindelse med utkastet til sluttrapporten, men har hittil ikke fått svar fra noen av partene.