Mener Ap kopierer Frps innvandringspolitikk

I dag leverte Arbeiderpartiet 22 forslag for å stramme inn innvandrings- og integreringspolitikken. – Vi er glad for alle som kopierer vår politikk, sier innvandringspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet.
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Innvandringspolitikken til Arbeiderpartiet skal strammes inn og blir et viktig område for partiet fremover.

Nyvalgt innvandringspolitisk talsperson Masud Gharahkhani skal stake ut en ny kurs og han varsler en strengere og tydeligere linje fra Arbeiderpartiet.

Nå har partiet levert inn 22 forslag for å stramme inn sin politikk på dette området – se alle forslagene nederst i saken.

– Poenget er at hvis du bor i Norge, så er det viktig at du også blir en del av Norge. Dessverre ser vi at i enkelte innvandrermiljøer er det en del ukultur og holdninger vi ikke kan akseptere i Norge, sier Gharahkhani til TV 2.

– I Norge skal det være likestilling

Forslagene Arbeiderpartiet har levert i dag, innebærer blant annet tiltak rundt søskenbarnekteskap, arrangerte ekteskap, kjønnsdelt svømmeundervisning i skolen og obligatorisk leirsole.

– Det vi ofte ser at innvandrerjenter ikke får mulighet til å delta på leirskole fordi foreldrene ikke ønsker det. Vi må si at i Norge skal det være likestilling og innvandrerjenter skal ha den samme friheten som alle andre, og da ønsker vi å gjøre det obligatorisk som en del av skoletilbudet, sier Gharahkhani.

Arbeiderpartiet vil også lage strengere regler rundt NAV-tiltak.

– Folk må godta de arbeidstilbudene man får og ikke kunne si nei på grunn av religiøse skikker eller kultur som ikke gir dem den muligheten, sier han.

Mulighet for stort flertall

Innvandringspolitisk talsmann for Fremskrittspartiet, Jon Helgheim, mener det er veldig mye bra i Arbeiderpariets 22 forslag.

– Dette er jo å kopiere Frps politikk og vi er glad for alle som kopierer vår politikk, sånn at det er større sjanse for at det kan bli gjennomført, sier han.

Se hele debatten her:

– Mye av dette er allerede ivaretatt i lovverket, men om det kan gjøres klarere og tydeligere så er ikke vi fremmed for det, legger han til.

Helgheim ser ingen grunn til å stemme mot forslag som partiet er enig i.

– Her er det en mulighet for at vi kan få et stort flertall på Stortinget for veldig mye, og det håper jeg også, sier han.

– Men garanterer du at du stemmer for?

– Vi skal gå gjennom dette på en nøyaktig måte og vi skal stemme for det vi er for og imot det vi er imot. Men jeg støtter forslagene og jeg har ikke noen intensjon om å sitte på Stortinget og stemme imot ting som vi er for. Og når det er et bredt flertall på Stortinget som ser ut til å støtte dette, kommer det sikkert til å gå i orden, sier han.

– Dette er FrP-politikk

Selv om FrPs politiske talsmann er positiv til forslagene, er ikke Gharahkhani sikker på at partiet vil støtte Aps forslag. Han sier at FrPs parlamentariske leder ikke ville støtte forslagene da de ble fremmet i Stortinget tidligere i dag.

– Det er flertallet på Stortinget som bestemmer og her har alle de største partiene vært ute og sagt at dette støtter man, for eksempel dette med søskenbarnekteskap, og det er ikke noen grunn til at noen skulle snu på det sånn som jeg ser det, sier Helgheim.

– Dette er FrP-politikk og vi kommer til å støtte Frp-poltikk, legger han til.

Dette er forslagene fra Arbeiderpartiet:

1. Stortinget ber regjeringen innføre nasjonale regler om at:

- det ikke skal gjøres unntak fra felles svømmeundervisning og felles gymnastikk og fysisk aktivitet, uten at det er en klar pedagogisk begrunnelse for det.

- deltakelse på leirskole sidestilles med den øvrige undervisningen slik at alle deltar, og det legges opp til mer involvering og informasjon til foreldrene om hvor mye dette betyr for integrering og kunnskap om natur og friluftsliv.

- det innen voksenopplæring og andre offentlige tilbud ikke skal tillates at man bryter med grunnprinsippet om likestilling og praktiserer kjønnssegregerte opplegg i undervisningen.

- skoler, skolehelsetjeneste, helsestasjoner og andre må undervise barn og unge i likestilling, i forbudet mot vold mot barn, i retten til medvirkning og samtykke ved utenlandsopphold, og til å gjøre egne frie valg av partner når den tid kommer.

2. Stortinget ber regjeringen om å:

- gjøre tilsyn og åpenhet om opplegget i koranskoler og andre trossamfunns skoler til en del av betingelsene for å få statsstøtte. Viktige faktorer her bør være bruk av norsk språk og at man ikke fremmer ekstreme holdninger og kjønnssegregering fra barnsben av.

- ta konkret initiativ til å opprette egen utdanning for norske imamer og tilsvarende for andre religiøse ledere som ikke har slike tilbud. De som har slik utdanning fra utlandet må få tilbud om etterutdanning.

3. Stortinget ber regjeringen om å:

- innføre rutiner for rapportering slik at skoler, barnehager, barnevernet, kommuner, fylkeskommuner, Nav, m fl går sammen om å utarbeide konkrete oversikter over barn som er etterlatt i familiens opprinnelsesland, slik at ambassadene kan undersøke situasjonen til de norske barna som er i de landene de har ansvar for.

- gi ambassadene bedre muligheter til å hjelpe barn hjem ved at de får klarere hjemmel i lov og forskrift for å utstede nødpass til mindreårige uten foreldrenes samtykke, og de får bedre mulighet til å finansiere barnas hjemreise.

- pålegge skole, barnehager, Nav og andre som får vite om at barn er etterlatt i langvarige opphold i utlandet, at de uten unntak raskt må melde bekymringen til barnevernet.

- utarbeide en endring i Lov om barnevernstjenester slik at barnevernet skal gjøre det som er mulig for å hjelpe barn som er etterlatt i utlandet og bruke hele sitt register av virkemidler, uansett hvilket land barnet oppholder seg i.

- sørge for å bygge kunnskap og beredskap blant alle som jobber med barn, slik at de tidlig kan ta tak i signaler og bekymringer om at barn kan bli sendt ut av landet og etterlatt der.

4. Stortinget ber regjeringen om å:

- Presisere i lov eller forskrifts form at sosial kontroll også kan utløse opplysningsplikten til barnevernet, jf barnevernloven § 6-4, og avvergingsplikten, jf straffelovens § 196

- Utarbeide en veileder i forståelse av opplysnings- og avvergingsplikten og av unntaksreglene fra taushetsplikten, slik at forvaltningslovens regler om taushetsplikt ikke hindrer samarbeid på tvers av etatene i arbeidet mot sosial kontroll og vold i nære relasjoner.

- Gjennomføre en bred opplysningskampanje om opplysnings-, melde- og avvergingsplikten for å gjøre alle som jobber med barn og befolkningen ellers godt kjent med dette.

- Gi retningslinjer om at skoler og barnehager og andre virksomheter i foreldremøter og foreldresamtaler systematisk må ta opp at å slå barn, og selvsagt også kvinner, og drive med annen fysisk og psykisk vold, er strengt forbudt etter norsk lov.

5. Stortinget ber regjeringen om å gjennomgå lovgivningen mot tvangsekteskap med sikte på å forbedre og utvide den slik at:

- Lovbestemmelsen om tvangsekteskap og dermed også arrangerte ekteskap med ulike former for psykisk press presiseres til også å omfatte utenomrettslige religiøse ekteskap.

- Straffelovens § 253 får en tilføyelse som klargjør og omtaler ordene utilbørlig press på en mer utfyllende og opplysende måte, hvor lovgiver presiserer at når den reelle frivilligheten begrenses kan dette alene gi straffeskyld, uansett hvilke former den emosjonelle påvirkningen har.

- Melde- og avvergingsplikten i straffelovens § 196 utvides til også å omfatte tvangsekteskap og dermed også arrangerte ekteskap med psykisk press.

- Det gis lovbeskyttelse mot at kvinner utsettes for den krenkelsen eller overgrepet det er når det kreves såkalte ærbarhetsattester og uskyldighetskontroller før inngåelse av ekteskap, også når dette skjer på andre måter enn ved hjelp av helsepersonell.

- Det utarbeides forslag til forbud mot søskenbarnekteskap ut i fra at Folkehelseinstituttet har dokumentert helsemessige problemer med dette, og at det vil ha stor betydning for omfanget av tvangsekteskap og dermed arrangerte ekteskap med psykisk press.

6. Stortinget ber regjeringen om å legge fram lovforslag om at:

- En skilsmisse etter norsk lov må anses å gjelde for alle innbyggere av landet, også de som har inngått religiøse ekteskap. Reglene for religiøse ekteskap må være i samsvar med norsk lov på punkter som flerkoneri, ekteskap med mindreårige, tvangsekteskap mm. Det må utredes sanksjoner mot trossamfunn som ikke aksepterer dette.

7. Stortinget ber regjeringen sørge for at det:

- Gis klarere retningslinjer til lokale Nav-kontorer om oppfølging av Stortingets vedtak under behandlingen av Integreringsmeldingen om å stramme inn reglene om at man ikke kan si nei til jobber og tiltaksplasser på grunn av religiøse skikker og tradisjoner.

- Ikke tillates noen former for kjønnssegregering og brudd på prinsippene om likestilling i Nav’s kurstilbud og opplæring.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook