I april 2017 oppjusterte Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) vurderingen av hvor sannsynlig det var at en terroraksjon kan bli forsøkt gjennomført i Norge, fra «mulig» til «sannsynlig».

I PSTs statusrapport fra november 2017 kommer det frem at PST ikke lenger anser trusselbildet for å være like høyt. Sjansen for et terrorangrep i Norge er nå igjen vurdert som «mulig».

Årsaken til nedjusteringen er ifølge rapporten endringer i trusselbildet den siste tiden.

Mindre organisert radikalisering

8. april 2017 ble en 17 år gammel gutt pågrepet etter et bombefunn på Grønland i Oslo. Ifølge PST er usikkerheten rundt den saken i stor grad avklart gjennom etterforskningen, og det er ingen indikasjoner på at det var andre medvirkende til hendelsen.

I statusrapporten står det videre at etterforskningen ikke har avdekket at gjerningspersonen hadde forbindelse til terrorangrepet i Stockholm, men at han var inspirert av angrepet. Videre ser PST en lavere grad av organisert radikalisering til ekstrem islamisme. I tillegg er det få fremmedkrigere som reiser ut av landet, og få som har returnert i senere tid.

Samtidig som terrortrusselen i Norge er lavere, er trusselen mot mange vestlige land fortsatt alvorlig.

«ISIL har tidligere utnyttet flyktningeruter til å få innplassert operatører i Europa. Dette vil være en vedvarende utfordring for alle land i Europa, uavhengig av den konkrete trusselen som enkeltland utsettes for», heter det i statusrapporten.

– Responstid er avgjørende

Norge anses fortsatt som en del av fiendebildet til internasjonale terrorgrupper, og det kan finnes ekstreme islamister som kan følge oppfordringene til internasjonale terrorgrupper, skriver PST.

– Vi må fortsatt regne med forsøk på terror her til lands.

PST regner med at en eventuell terroraksjon i Norge vil ‎være av samme type som man har sett ellers i Europa. Dette betyr at metoder som bruk av kniv og kjøretøy mot mål med få sikringstiltak og mange sivile er aktuelle.

«Angrep med relativt enkle virkemidler mot lett tilgjengelige mål preges ofte av kort forberedelsestid og dertil begrensede muligheter for å forebygge eller avverge i forkant, samt at gjerningspersonene har hatt martyrintensjon. Responstid og -evne er avgjørende for å begrense skadeomfanget av slike angrep».