Sissel Halmøy mener det ikke er lurt å installere den nye strømmåleren, selv om Statens strålevern sier det er trygt.
Sissel Halmøy mener det ikke er lurt å installere den nye strømmåleren, selv om Statens strålevern sier det er trygt.

Mer enn 1000 nordmenn har fått legeattest så de slipper ny strømmåler

NVE har mottatt mer enn 1000 legeattester som sier at personer mener de vil få helseplager hvis de får ny strømmåler.

Det er en gigantisk jobb som skal utføres.

Alle norske hjem skal få installert en ny digital strømmåler (AMS), som gir strømleverandørene full oversikt over strømforbruket.

Jobben skal gjøres over tre år, og i 2019 er oppdraget ferdig. Det vil si – nesten ferdig. For det er noen som nekter.

Én regel gjør det nemlig mulig å nekte installasjonen; hvis du har legeattest på at du opplever helseplager du mener kan forbindes med den nye strømmåleren.

NVEs seksjonssjef Guro Grøtterud sier at da siste rapport fra strømselskapene kom i juni, var det 944 som hadde reservert seg på grunn av helseplager de forbinder med måleren.

Neste rapport kommer i høst, men tallet vil nå være godt over tusen.

Disse har fått legen sin til å underskrive på at de frykter helseplager hvis den nye måleren installeres.

Må beskyttes mot trådløs teknologi

Sissel Halmøy er en av dem. Hun forteller til TV 2 at hun ble syk av en transformator som stod i kjelleren på hennes tidligere jobb. Etter det sier hun at hun har blitt overfølsom for stråling, og må ta en rekke forholdsregler for å unngå hodepine, kvalme og andre plager.

Så langt har de kommet

Det er omlag 2,3 millioner husstander i Norge.

Installeringen av de nye strømmålerne er fullført i syv prosent av landets kommuner.

nymåler.no kan du sjekke hvor langt arbeidet har kommet i din kommune.

– Hvis det ikke var for at jeg selv var blitt syk av det, ville jeg sikkert vært like lite bevisst som de fleste andre rundt denne problemstillingen, sier hun.

Halmøy er selv sivilingeniør, og mener norske myndigheter ikke tar nok hensyn til de som mener elektromagnetisk stråling kan være farlig. Derfor leder hun nå foreningen «Folkets strålevern», som jobber for å øke bevisstheten om hvordan stråling påvirker kroppen.

På nettsidene skriver de at de vil hjelpe folk til å «ta kunnskapsbaserte, rasjonelle valg om riktig bruk av – og beskyttelse mot – trådløs teknologi.»

Ikke mulig å dokumentere

Tidligere i år gikk fire kommuneleger i Nordland ut og krevde at legene ikke burde blandes inn i saken om strømmålere, fordi det ikke er mulig å dokumentere noen sammenheng mellom stråling og helseplager, men kravet førte ikke fram.

NY MÅLER: Alle norske husstander skal få ny måler - men noen nekter. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix
NY MÅLER: Alle norske husstander skal få ny måler - men noen nekter. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Leder i Norsk forening for allmennmedisin, Petter Brelin, er enig i at dette er en vanskelig sak for legene som må skrive ut attesten. Han mener det ikke finnes dokumenterte fysiologiske plager forbundet med magnetisk stråling, og at det derfor ikke burde være nødvendig å koble inn en lege i saken.

– Det er jo etterhvert ganske mange ting fastleger må dokumentere, som strengt tatt ikke er mulig å dokumentere, sier han til TV 2.

Han mener det burde være mulig for strømselskapene å stole på kunder som sier de ikke ønsker de nye målerne, og at leger blir satt i en vanskelig situasjon.

– Hvorfor tror du legene blir koblet inn i saken?

– Det er vel for at vi har en troverdighet i samtalen med pasienten, der vi kan snakke om at denne type installasjoner ikke har fysiologiske følger, sier han. Samtidig kan de ikke gjøre annet enn å skrive ut attesten dersom kunden ber om det.

Elektromagnetisk stråling

Elektromagnetiske felt fins rundt mobiltelefoner, trådløse telefoner og nettverk, basestasjoner for mobiltelefoner, kringkastingssendere og annet kommunikasjonsutstyr.

Et norsk utvalg så i 2012 på hvor sterke feltene er, om de utgjør en helserisiko, hvilke regler som gjelder og om grenseverdier overholdes.

Ekspertgruppen konkluderte med at det ikke er vitenskapelig grunnlag for å si at de svake elektromagnetiske feltene rundt mobiltelefoner og annet sendeutstyr gir helseskader.

Helsemyndighetene har fastsatt at grenseverdiene for elektromagnetiske felt rundt sendere i mobiltelefoner og annet utstyr skal være de samme som anbefalt av Den internasjonale kommisjonen for vern mot ikke-ioniserende stråling (ICNIRP).

Grenseverdiene er basert på at felt over en viss styrke kan føre til skadelig oppvarming av vev. ICNIRP har ikke påvist andre helseskadelige effekter under dette nivået.

Kilde: Folkehelseinstituttet

– Hvis vi kunne fått mindre sånne oppgaver, ville det være fint, sier han.

– Leger kan ikke noe om det

Sissel Halmøy anbefaler alle som er skeptiske å få en slik attest fordi det er det som er påkrevd for å slippe ny måler, men hun er enig i at det ikke burde være nødvendig å involvere legene. Men det er av en annen grunn:

– Leger kan ingenting om elektromagnetisk stråling. Mange leger synes det er tullete at de skal skrive legeattest på noe de ikke har kunnskap om.

Halmøy viser til at det finnes en rekke studier internasjonalt som viser at slik stråling kan ha sammenheng med helseplager.

– Ufarlig

Men både Statens strålevern og Folkehelseinstituttet er tydelige på at det ikke er noen fare forbundet med de nye målerne.

Statens strålevern sier at maksimal sendeeffekt for målerne er 0,5 watt. En mobiltelefon kan sende med opptil 2 watt. Den lave sendeeffekten gjør at strålingen er svak og ligger langt under de anbefalte grenseverdiene, forklarer seniorrådgiver Tone-Mette Sjømoen.

– Vi har gjort utallige målinger av strålinger i samfunnet, og utendørsmålingene viser at totalstrålingen ligger på under tre promille av grenseverdiene som er satt, sier hun og peker på at innendørsnivåene er enda lavere.

Hun viser til den siste store internasjonale rapporten fra 2015, der en gruppe forskere på oppdrag fra EU gikk igjennom all forskning på feltet, og fant at det ikke er grunn til å slå fast en sammenheng mellom stråling og helseplager så lenge nivåene er under grenseverdiene. I tillegg gjøres det årlige gjennomganger for å være sikre på at man ikke går glipp av relevante forskningsresultater.

Slår seg ikke til ro

Nivåene i Norge holder seg godt innenfor genseverdiene, og gjør at dette er trygt, ifølge Sjømoen. Hun forklarer at noen frekvenser trenger dypere inn i kroppen enn andre, og at man derfor har ulike grenseverdier for ulike frekvenser.

– Hvis dette var farlig, ville forskningen som nå er utført i flere tiår vist det, sier hun, og forklarer at noen av rapportene som viser noe annet, har mange usikkerhetsmomenter ved seg.

– Men det skal sies at vi ikke bestrider at folk har de helseplagene de hevder, men når vi ser på forskningen så er det vanskelig å slå fast at det skyldes elektromagnetiske felt.

Men Halmøy slår seg ikke til ro med det. Hun mener at selv om strålingen er lav, sendes informasjon mellom enhentene 70 ganger i minuttet, noe som kan gjøre belastningen merkbar for de som er sensitive.

– Leger har ikke en eneste time undervisning om helsefaren forbundet med stråling på skolen. Man burde jo heller gå til en ingeniør for å få dokumentert effekten av elektromagnetisk stråling, sier hun.