– Jeg er glad for at vi kan legge forslaget om lovendring så raskt fram for Stortinget. Dette arbeidet har hatt svært høy prioritet i regjeringen, sier justisminister Per-Willy Amundsen til TV 2.

Regjeringens lovforslag om strengere straffer gjelder personer som begår flere grove volds- og seksualitetslovbrudd, som drap, svært grov vold, voldtekt eller alvorlige seksuelle overgrep mot barn.

Maksimumsstraffen i slike saker foreslås hevet med fem år, fra fengsel inntil 21 år til inntil 26 år.

– Det handler om å ansvarliggjøre kriminelle for alle straffbare forhold de utsetter sine ofre for. Ofrene skal også bli tilkjent erstatning for alle forholdene. Det er en tilpasning til folks rettsforståelse, hva folk oppfatter som rettferdig, sier Amundsen.

Justisministeren understreker at regjeringen har gjort store endringer i det opprinnelige lovforslaget om å fjerne strafferabatten, etter kritikk som kom fram i høringsrunden i desember i fjor.

Et signal til domstolene

Regjeringen foreslo i utgangspunktet å fjerne strafferabatten for flere typer kriminalitet, og innføre en maksimumsstraff på 30 års fengsel.

Forslaget om strengere straffer som blir overlevert til Stortinget mandag er begrenset til personer som begår flere grove volds- og seksuallovbrudd.

– Grove integritetskrenkelser har betydelige skadevirkninger for fornærmede, pårørende og samfunnet. Forslaget er et uttrykk for at samfunnet ser svært alvorlig på slik kriminalitet, sier Amundsen.

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).
Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp). Foto: NTB Scanpix

En lovendring er ment som et signal til domstolene om at hvert lovbrudd skal få større betydning for den samlede straffeutmålingen når noen har begått flere grove volds- og seksuallovbrudd, forklarer han.

Amundsen peker serievoldtektsmannen Julio Kopseng (38) som fikk 21 års forvaring, med ti års minstetid for å ha forgrepet seg på 17 kvinner.

– Ved å fjerne strafferabatten, ville man kunne få noe mer straff i slike saker. Når man legger sammen straff for hvert enkelt tilfelle, må man også øke det maksimale straffenivået, sier justisministeren.

Fjerner grupperabatt for gruppevoldtekt

Regjeringen foreslår, som TV 2 fortalte i går, å fjerne grupperabatten for gruppevoldtekt.

Det åpnes for separate oppreisningskrav mot den enkelte ansvarlige for skade eller krenkelse begått av flere i fellesskap.

Formålet med forslaget er å motvirke at gjerningspersoner blir ansvarlige for et lavere beløp ved å handle sammen med andre, slik tilfellet er for Jeanette, som ble gruppevoldtatt av 6 menn da hun var 16 år.

– Det er urimelig at gjerningspersoner som går sammen om en voldtekt, får en økonomisk fordel. Med dette forslaget unngår vi det, sier Amundsen.