TV 2 felt i PFU

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Klagen gjelder TV 2: tre nettartikler og et TV-innslag publisert 4. og 5. januar og 22. april 2016, samt kommentarer publisert under artiklene på Facebook.

Det er disse artiklene: 1, 2 (nummer 3 er avpublisert). Red anm.

Utgangspunktet for omtalen er en 13 år gammel jente som ble funnet død i Valdres på nyttårsaften. Jenta døde trolig av avmagring og mor ble raskt siktet for grov omsorgssvikt. TV 2s publiseringer handlet om at mor lenge hadde forsøkt å be om hjelp, og de inneholdt opplysninger om at den avdøde 13-åringen hadde utviklet spiseforstyrrelser etter flere år med mobbing.

Klager er foreldrene til barn som gikk på barneskole med avdøde. Ifølge klagerne er barna de som «ble mest berørt av medieomtalen første halvår 2016». Klagerne mener at TV 2 har brutt god presseskikk på Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 4.8, om å ta hensyn til konsekvenser omtale kan få for barn. De viser til at TV 2 videreformidlet påstander om mobbing uten forbehold, og de mener at mediehuset i praksis identifiserte barna deres. Klagerne mener også at punkt 3.2, om opplysningskontroll og kildekritikk, er brutt fordi TV 2 ikke kontrollerte påstander fra avdødes mor godt nok. Slik klagerne ser det, burde TV 2 kontaktet dem for å høre deres side av saken, jf. punkt 4.14, om samtidig imøtegåelse. Videre reagerer klagerne på at TV 2 har latt kommentarer som de mener er «trakasserende og truende overfor små barn», bli liggende på TV 2s Facebook-side.

TV 2 avviser å ha brutt god presseskikk. Mediehuset påpeker at dekningen gjaldt en alvorlig straffesak, og at det var viktig å få frem ny relevant informasjon og den siktede morens side av saken. TV 2 mener at kritikken i publiseringene hovedsakelig ble rettet mot skolene og systemet som skulle tatt vare på 13-åringen, og mediehuset avviser at angivelige mobbere ble identifisert. Videre opplyser TV 2 at redaksjonen hadde flere kilder på at 13-åringen ble mobbet. Når det gjelder kommentarene på Facebook, mener TV 2 de er innenfor god presseskikk, selv om noen av dem «er i grenseland». Mediehuset mener kommentarene er «uttrykk for frustrasjon over mobbing som samfunnsproblem». TV 2 innrømmer for øvrig at redaksjonen kunne «formulert seg mer varsomt» og at det burde vært «tatt forbehold om årsakssammenhengen» på enkelte punkter.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker innledningsvis at det kun er de presseetiske sidene ved denne saken utvalget skal vurdere. Utvalget skal vurdere om publiseringene er i tråd med Vær Varsom-plakaten ut ifra hva redaksjonene visste på publiseringstidspunktet.

Slik utvalget ser det, måtte TV 2 kunne omtale mobbepåstandene og morens versjon av saken, både i januar, da dødsfallet nylig hadde skjedd, og i april, da saken var noen måneder gammel. Det var en alvorlig, pågående straffesak av stor offentlig interesse. Det er imidlertid avgjørende hvordan TV 2 omtalte saken, noe som var spesielt viktig med tanke på at den gjaldt anklager mot 13/14 år gamle barn. Utvalget viser til plakatens punkt 4.8: «Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet.»

I de påklagede publiseringene omtaler TV 2 den angivelige mobbingen uten forbehold. Dette var det ikke dekning for på publiseringstidspunktet, og ordbruken tok etter utvalgets mening ikke hensyn til at påstandene var rettet mot barn i en sårbar alder. Utvalget viser blant annet til det påklagede TV-innslaget der TV 2 sier at redaksjonen «vet» at den avdøde 13-åringen ble mobbet og at mobbingen førte til spiseforstyrrelser. TV 2 identifiserte ikke barna for et større publikum, men navnga skoler og klassetrinn, samt publiserte detaljer fra mors mobbeanklager. Utvalget mener at omtalen er av en slik karakter at konkrete barn vil kunne oppleve at det ble pekt på dem.

Det er relevant å se TV 2s konstaterende ordbruk i lys av plakatens punkt 3.2, om kildekritikk og opplysningskontroll. Etter utvalgets mening burde TV 2 gjort mer for å kontrollere påstandene som moren kom med. En mobbesak vil alltid ha flere sider, og TV 2 har i de påklagede publiseringene ikke hørt versjonen fra den siden som anklages for mobbing. Dette gjelder spesielt artikkelen som ble publisert 22. april. Innen publiseringen i april hadde TV 2 hatt god tid til å innhente kommentarer fra de som ble anklaget.

Punkt 3.2 må ofte sees i sammenheng med punkt 4.14, om samtidig imøtegåelse. Utvalget forstår imidlertid at det kunne være vanskelig å innhente samtidig imøtegåelse 4. og 5. januar, da saken var helt fersk og det var vanskelig å finne frem til hvem anklagene gjaldt. PFU vil i den sammenheng understreke at det i slike tilfeller er spesielt viktig å ta forbehold og sørge for at omtalen ikke konkretiserer hvem som anklages, inntil man får kontrollert opplysningene med den anklagede part. Slik utvalget ser det, hadde TV 2 bedre mulighet til å innhente samtidig imøtegåelse i artikkelen fra april. I artikkelen rettes alvorlige anklager mot én påstått mobber. TV 2 burde ha bedt avdødes mor om å få vite hvem denne påståtte mobberen var, jf. punkt 3.2, og deretter kontaktet dette barnets familie for samtidig imøtegåelse, jf. punkt 4.14. Utvalget merker seg at artikkelen ble redigert etter noen timer, og at anklagene ble noe mer generelle i den redigerte versjonen. Etter utvalgets mening veier imidlertid ikke redigeringen opp for det opprinnelige overtrampet.

Utvalget merker seg at de påklagede nettartiklene fikk en rekke kommentarer på TV 2s Facebook-side, og utvalget vil understreke at de samme presseetiske reglene gjelder for kommentarer publisert der som på TV 2s egne nettsider. Enkelte av Facebook-kommentarene var grove utsagn med oppfordringer om vold mot barn. Kommentarene burde vært slettet så raskt som mulig, jf. VVP punkt 4.8, om konsekvenser for barn, og punkt 4.17, om redigering av kommentarfelt. Utvalget har vanskelig for å forstå TV 2s argumentasjon om at kommentarene er presseetisk akseptable fordi de bør sees som uttrykk for frustrasjon over mobbing.

TV 2 har brutt god presseskikk på punkt 3.2, 4.8, 4.14 og 4.17 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 18. april 2017

Liv Ekeberg,

Alexander Øystå, Kirsti Husby,

Martin Riber Sparre, Nina Fjeldheim, Sylo Taraku,

Reidun Førde

TV 2 ble også felt i en annen klage som omhandler samme TV-sak og en av nettsakene:

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder TV 2: én nettartikkel og et TV-innslag publisert 4. januar 2016. Utgangspunktet for omtalen er at en 13 år gammel jente var funnet død i Valdres nyttårsaften. På dette tidspunktet er det kjent at jenta trolig døde av avmagring og mor er siktet for grov omsorgssvikt. Begge publiseringer handler om at mor lenge hadde forsøkt å få hjelp. TV 2 opplyser om mobbing og mobbing som førte til spiseforstyrrelser. Aktuelle skoler er navngitt, og en reporter går live utenfor ungdomsskolen. TV-innslaget inneholder også klipp fra et tidligere TV 2-intervju med jentas mor, der mor forteller om én konkret episode.

Klager er Norsk Presseforbunds (NPs) tidligere konstituerte generalsekretær, Nils Øy, som bruker initiativretten og klager inn ni medier, deriblant TV 2. Han mener TV 2 har brutt Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 4.8, fordi kanalen ikke har tatt tilstrekkelige hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barn. Klager reagerer på at TV 2 uten forbehold har publisert kategoriske påstander om at mobbing har skjedd, og på en sånn måte at publikum må få det bestemte inntrykk at den påståtte mobbingen i større eller mindre grad førte til det tragiske utfallet. Det pekes blant annet på formuleringen «TV 2 vet». Klager spør også generelt om det var tilrådelig, på det aktuelle tidspunktet, å trekke fram mobbepåstander overhodet.

TV 2 mente ikke å gjøre dekningen til en sak om mobbing, eller peke ut konkrete barn som mobbere, sier kanalen i sitt tilsvar. Poenget var å fokusere på skolens ledelse, kommune og barnevern. Det vises til at redaksjonen satt på sentral informasjon som ville opplyse saken bredere. TV 2 mente den gang, og mener fortsatt, at det var riktig å omtale denne siden av saken. TV 2 mener heller ikke at berørte barn ble identifisert. I ettertid ser imidlertid TV 2 at man på enkelte punkter kunne formulert seg mer varsomt, og brukt uttrykk som «det hun opplevde som mobbing». TV 2 skriver: «Man skulle heller ikke ha gått i direkte sending fra skoleområdet da årsakene til flyttingen ble kommentert. Redaksjonen kunne også med fordel tatt mer synlig forbehold, særlig ved omtalen av årsaken til spiseforstyrrelsen.» Generelt mener TV 2 at påstander om mobbing og andre forhold av negativ karakter, hvor barn er involvert, må kunne omtales i nyhetsdekningen. Også i saker med alvorlig utfall.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) vil innledningsvis understreke at det kun er de presseetiske sidene ved denne saken utvalget skal vurdere. Utvalget noterer seg den løpende dekningen, men vil på vanlig vis konkret vurdere de påklagede publiseringene opp mot aktuelle VVP punkt, her 4.8.

Barn har et særskilt vern i pressens etiske retningslinjer, og punkt 4.8 maner mediene til å ta hensyn til konsekvenser medieomtale kan få for barn. Å vurdere omtale i lys av dette er utfordrende, spesielt i en sak som er så alvorlig og utvikler seg så raskt, og der omtalen gjelder både barn, påstander om mobbing, spiseforstyrrelser og død.

Sakens alvor og sakens karakter utløste et stort informasjonsbehov, jf. VVP punkt 1.4. Ut i fra den informasjonen TV 2 hadde på dette tidspunktet, mener utvalget at det var berettiget å omtale mobbepåstandene og mors forsøk på å få hjelp. Utvalget mener også at siktelsen av mor medførte et presseetisk ansvar for også å få frem denne siden av saken, jf. VVP punkt 4.5 (unngå forhåndsdom) og 3.2 (kildebredde og relevans).

Å bringe påstandene om mobbing ut i offentligheten innebar imidlertid en risiko for at barn kunne føle seg uthengt og stemplet som mobbere, og derigjennom oppleve seg skyldige i at en jevnaldrende utviklet alvorlig sykdom og senere døde.

Utvalget legger til grunn at mediene kjente til de påståtte mobbernes alder, og at mediene dermed måtte ta i betraktning at den eller dem påstandene var rettet mot, kunne lese og eventuelt forstå at omtalen var rettet mot dem selv. Det sentrale i den presseetiske vurderingen blir derfor, slik utvalget ser det, måten påstandene ble omtalt på.

I en tidlig fase av en slik nyhetshendelse vil det alltid være mange ubesvarte spørsmål. Nettopp derfor er det viktig at mediene tar nødvendige forbehold, spesielt når omtalen er av en slik karakter som i denne saken og gjelder barn.

Utvalget mener TV 2 her ikke har identifisert påståtte mobbere for et større publikum. Men slik PFU ser det, skulle TV 2, på dette tidspunktet, vært mer varsomme med å konkretisere mobbepåstandene og påståtte mobbere/mobber. Når redaksjonen navngir skoler og klassetrinn, og peker på én konkret episode, bidrar det til at belastningen på berørte barn øker. Selv om verken TV 2, eller en større krets enn de som fra før var kjent med påstandene, visste hvem det gjaldt, så mener utvalget at omtalen er av en slik karakter at påståtte mobbere selv vil kunne oppleve at det ble pekt på dem.

At TV 2 heller ikke tar de nødvendige språklige forbehold i sine publiseringer, gjør omtalen enda mer rammende. Slik utvalget ser det, har TV 2 videreformidlet påstander om mobbing som fakta, og på konstaterende vis knyttet mobbing til spiseforstyrrelsen som ledet til det tragiske dødsfallet. Utvalget mener også TV 2 i sin presentasjonsform gikk for langt i sitt fokus på mobbing, da kanalen sendte direkte utenfor skolen.

TV 2 har brutt god presseskikk på punkt 4.8 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 18. april 2017

Liv Ekeberg,

Alexander Øystå, Kirsti Husby, Martin Riber Sparre,

Nina Fjeldheim, Sylo Taraku, Reidun Førde