Regjeringen planlegger å bruke 928,7 milliarder kroner til samferdselsformål de neste 12 årene. I tillegg kommer 131 milliarder kroner i bompenger.

Dermed er det klart at det dreier seg om en billionplan.

Stor togsatsing

I planen, som ble presentert onsdag klokken 12, går det fram at jernbanen blir et tungt satsingsområde.

  • Regjeringen og de to partiene går inn for bygging av hele intercitytriangelet. Det blir dobbeltspor på jernbanen til Hamar, Fredrikstad og Tønsberg i 2024. Banen skal fortsette til Sarpsborg i 2026.
  • Det ytre Intercity-triangelet til Porsgrunn, Halden og Lillehammer skal ferdigstilles i 2034.
  • Det blir oppstart av ny jernbanetunnel gjennom Oslo.
  • Trønderbanen og Meråkerbanen blir elektrifisert.

Oppstart for Rogfast

Blant de største prosjektene i veisektoren blir det byggestart i løpet av de seks første pårene på E39 Rogfast. I den siste seksårsperioden blir det byggestart på E39 mellom Ådland og Svegatjørn i Hordfast.

Følger vi E39 videre nordover, blir det byggestart på Møreaksen i siste del av perioden, mens det blir prosjekter nær Ålesund i første del av perioden.

E18 vestkorridoren bygges ut vest for Oslo. Det har vært mye bråk rundt denne strekningen. Lysaker til Strand bygges i første ledd, og i planen slås det fast at E18 skal bygges videre uten opphold til Ramstadsletta.

Innen sjøfart er det klart at Stad skipstunnel skal påbegynnes i løpet av den første seksårsperioden. Det kommer også store havneprosjekter.

Flytting av flyplassen i Bodø vil starte i første seksårsperiode, og det kommer ny lufthavn på Hauan ved Mo i Rana. Et tilskudd til byggestart kommer i siste seksårsperiode.

Tiltak til byene

Regjeringen vil bidra til tiltak for bedre mobilitet i byene. I NTP lover regjeringen å finansiere 50 prosent av kostnadene for Fornebubanen i Oslo og Akershus, ny metrotunnel i Oslo, Bybanen til Fyllingsdalen i Bergen, Superbuss trinn 1 i Trondheim og Bussveien på Nord-Jæren.

BREDE SMIL: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen hilser på   Hans Fredrik Grøvan (KrF), Morten Stordalen (Frp , Abid Raja (V) og Nicolai Astrup (H)  under fremleggelsen av stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan for  2018-2029.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
BREDE SMIL: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen hilser på Hans Fredrik Grøvan (KrF), Morten Stordalen (Frp , Abid Raja (V) og Nicolai Astrup (H) under fremleggelsen av stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan for 2018-2029. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Dokumentet presenterer også de viktigste prosjektene i hvert fylke.

Hedmark: E16 Slomarka-Herbergåsen-Nybakk. Dette er et nytt veiprosjekt som tilføres 1,1 milliarder kroner i den siste seksårsperioden av planen. På jernbanefronten skal det bygges dobbeltspor fra Kleverud via Tangen til Åkersvika sør for Hamar. Dette er det satt av midler til i den første seksårsperioden.

Nordland: En rekke prosjekter på E6 og E10 er i gang eller skal settes i gang i løpet av de neste 12 årene. For Nordlandsbanen legges det opp til bygging av kryssingsspor på Nordlandsbanen og mindre terminaltiltak for å styrke godstransporten med bane i korridoren.

Akershus: Det er satt av 6 milliarder kroner til Fornebubanen. På E18 skal det bli firefelts vei mellom Retvet og Vinterbro. Dette er hovedveien mellom Oslo og Stockholm. På E18 Vestkorridoren vil ny E18 gå i tunneler forbi Høvik og Sandvika. Forbi Sandvika vil det bli anlagt en ny lokalvei med rundkjøringer og lyskryss. Dagens E18 vil bli bygget om til lokalvei forbi Høvik. I tillegg kommer bussvei og sykkelekspressvei på hele strekningen.

Milliardsatsing på jernbane

Oslo: Staten dekker 50 prosent av kostnadene for ny metrotunnel i Oslo. Ny regiontogtunnel i Oslo er budsjettert til 17,5 milliarder kroner. Det settes av 643 millioner til prosjektet i første seksårsperiode og 15,8 milliarder i perioden 2024-2029. Det største veiprosjektet som ligger inne i planen, er E6 Manglerudprosjektet . Prosjektet innebærer at E6 mellom Klemetsrud og Ryen bygges ut med kollektivfelt i begge retninger.

Østfold: Det viktigste veiprosjektet er Rv 19 Moss. Oppstart er planlagt til siste del av planperioden. Prosjektet omlegging av rv 19 fra E6 til Moss ferjekai. Det er et mål å legge store deler av veien i tunnel. På Østfoldbanen planlegges det flere nye prosjekter, blant annet dobbeltspor på strekningen Haug-Seut. Strekningen er 16 kilometer lang og går fra eksisterende dobbeltspor ved Haug i Råde kommune til Seut i Fredrikstad kommune.

Oppland: En rekke nye veiprosjekter ligger inne i NTP. På Rv 4 Roa-Gran planlegges bygging av om lag 4 kilometer firefelts vei i ny trasé på østsiden av dagens vei. På strekningen E6 Ringebu-Otta åpnet parsellen Frya-Sjoa i desember 2016. Av de gjenstående delene legges det opp til oppstart av parsellen Sjoa-Otta i slutten av første seksårsperiode. Utbyggingen av dobbeltspor mellom Hamar og Lillehammer planlegges med tanke på ferdigstillelse i 2034.

Buskerud: Regjeringen legger opp til en betydelig satsing på kollektiv-, gange- og sykkeltiltak i de ni største byområdene, deriblant Buskerudbyen. Flere veitiltak ligger inne i planen, blant annet E16 Eggemoen-Jevnaker-Olum. Prosjektet omfatter bygging av om lag 12 kilometer tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. På Rv 23 Oslofjordforbindelsen er det ennå ikke tatt stilling til om man ønsker bro eller et ekstra løp i den utskjelte Oslofjordtunnelen.

Vestfold: Foruten ferdigstillelse av E18 mellom Bommestad og Sky, ligger det flere jernbaneprosjekter i planen. Det skal innen 2024 være sammenhengende dobbeltspor til Tønsberg. Tiltakene på strekningen skal gi en reisetid på om lag 1 time til Tønsberg og inntil fire tog i timen. Dobbeltsporstrekningen Farriseidet-Porsgrunn åpner høsten 2018, og vil gi vesentlig redusert reisetid fra Porsgrunn innover mot Oslo.

Telemark: I tillegg til en satsing på gange-, sykkel- og kollektivtiltak i de største byområdene, vil E134 Vågsli-Røldal bli prioritert. Prosjektet inngår i planene for ny vintersikker vei på en strekning av E134 over Haukelifjell.

Aust-Agder: Rv 9 gjennom Setesdalen skal bygges ut slik at strekningen og får nok veibredde til at det kan merkes med gul midtstripe. Grenlandsbanen tilgodeses med 1,5 milliarder i siste seksårsperiode av NTP. Banen skal være en del av sammenkoblingen mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen.

Vest-Agder: 250 millioner settes av i første seksårsperiode til E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen. Prosjektet omfatter bygging av ny E18/E39 i Kristiansand med nye kryss med Vestre Strandgate, ferjeterminalen og rv 9 og del av ny Havnegate med tilkomst til containerhavn.

Rogaland: 3 milliarder kroner settes av til Rogfast-prosjektet i første del av NTP. E39 Ambisjonen er ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim. Prosjektet omfatter en undersjøisk tunnel på 26,7 kilometer med to løp under Boknafjorden mellom Randaberg og Bokn kommuner i Rogaland. I tillegg omfatter prosjektet bygging av en 3,7 kilometer lang tunnelarm med ett løp til Kvitsøy. Med en planlagt dybde på 392 m under havoverflaten vil Rogfast bli verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel.

Hordaland: E39 Hordfast fortsetter i Hordaland. Prosjektet omfatter bygging av firefelts veg, i hovedsak i helt ny trasé mellom Ådland og Svegatjørn. På Bergensbanen skal det bli dobbeltspor mellom Stanghelle-Arna, men pengene kommer ikke før i den andre seksårsperioden av NTP. Det er satt av 3,1 milliarder kroner i statlige midler til å bygge Bybanen til Fyllingsdalen.

Sogn og Fjordane: Stad skipstunnel er det største prosjektet. Staten skal bruke 1,5 milliarder på den 1700 meter lange skipstunnelen i perioden 2018-2023. På landjorda fortsetter utbedringen av E39. Strekningen Myrmel-Lunde skal få 280 millioner kroner i første halvdel av planperioden.

FØRSTE I VERDEN: Slik blir innseilingen til Stad skipstunnel. Illustrasjon: Kystverket/Snøhetta
FØRSTE I VERDEN: Slik blir innseilingen til Stad skipstunnel. Illustrasjon: Kystverket/Snøhetta

Møre og Romsdal: Det planlegges en rekke prosjekter langs E39, blant annet Møreaksen. Dette er en ny firefelts vei, i hovedsak i ny trasé. Fremtidig E39 vil krysse Romsdalsfjorden i en tunnel på om lag 16 kilometer. Deretter vil den krysse over Julsundet på hengebru. Prosjektet vil gi ferjefri veiforbindelse mellom Ålesund og Molde. Pengene kommer imidlertid ikke før i den andre seksårsperioden av planperioden.

Sør-Trøndelag: E6 Vindåsliene-Korporalsbru og Rv 706 Sluppen bru med tilknytninger skal igangsettes i første del av planperioden. Trønderbanen og Meråkerbanen skal elektrifiseres.

Nord-Trøndelag: E6 Åsen-Steinkjer og E14 Stjørdal-Meråker ligger inne i planen, men ikke før tidligst i 2024.

Troms: E10/Rv 85/Rv 83 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt forutsettes gjennomført som OPS-prosjekt, med oppstart i første seksårsperiode. Prosjektet ligger i Nordland og Troms, og er en del av forbindelsen mellom Lofoten/Vesterålen og E6.

Finnmark: Prosjektet E69 Skarvbergtunellen omfatter bygging av en ny og lengre tunnel for å sikre to punkter mot snø- og steinskred. Dagens tunnel er smal og tilfredsstiller ikke alle kravene i tunnelsikkerhetsforskriften. Prosjektet tildeles 765 millioner i første seksårsperiode. Regjeringen utreder ny lufthavn i Hammerfest og planlegger å forlenge rullebanen på Kirkenes lufthavn.