Aldri før har det vært lovet mer penger til vei, bane, sykkel, havner og luftfart.

Ketil Solvik-Olsen (Frp) skriver seg onsdag inn i historien som den mest ambisiøse samferdselsministeren i historien når han legger frem Nasjonal Transportplan.

Storsatser på jernbane

Som TV 2 tidligere har fortalt er noen av de største og mest kostnadskrevende prosjektene som skal gjennomføres på samferdselsområdet kollektivprosjekter.

TV 2 har tidligere fortalt at regjeringen er enige med KrF og Venstre om følgende:

 • Ny jernbanetunnel under Oslo til 15 mrd. Denne skal stå ferdig i 2032.
 • Utbygging av hele Intercity-triangelet på jernbanen fra Oslo til Halden, Skien og Lillehammer. Prislapp 52 mrd.
 • Nye Ringeriksbanen bygges sammen med ny E 16 mellom Skaret og Hønefoss. Prislapp omlag 20 mrd. Byggestart i 2021 eller 2022.
 • Planlegging for fremtidig sammenkobling mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Prosjektet kalles «genistreken» i Jernbanedirektoratet. Det settes av 1,5 mrd til oppstart av planleggingen.
 • Planlegging for fremtidig sammenkobling mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen.
 • Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen. Det settes av 3,6 mrd til prosjektet som vil bety at strekningene vil gå fra dieseldrift til strøm.
 • Det skal utredes bygging av dobbeltsporet tunnel mellom Ranheim og Hommelvik. Om det blir realisert vil det bli flytog fra Trondheim til Værnes.
 • Det lages utredning om mulighetene for bygging av «Nordnorgebanen» fra Fauske til Tromsø, med påkobling til det svenske nettet i Narvik, hvor det er jernbane til Kiruna.
 • Det settes av midler til planlegging av dobbeltspor mellom Sandnes og Egersund på Jærbanen
 • Det settes av 5,5 mrd de neste seks årene til ulike tiltak som skal fremme godstransport på jernbane. Blant tiltakene er oppgradering av signalanlegget på Alnabru.
 • Det kommer ny godsterminal på Tongård i Trondheim, hvor det settes av 1,8 mrd til første byggetrinn. Prosjektet er planlagt å koste 6,7 mrd og vil frigjøre store arealer på Brattøra hvor dagens godsterminal ligger.
 • Det skal bygges tre nye krysningsspor på Kongsvingerbanen, som kan redusere reisetiden mellom Kongsvinger og Oslo med 10 minutter.

Tidenes t-banesatsting

Nasjonal Transportplan vil gi tidenes satsing på t-baneutbygging. Hver dag reiser over 250.000 mennesker med t-banen i hovedstadsområdet, som gjør t-banen til en av Norges viktigste transportårer.

For første gang presenterer de borgerlige partiene en transportplanen der staten tar halve regningen for store kollektivprosjekter.

 • Ny metrotunnel fra Majorstuen via Bislett, St. Olavsplass og Grünerløkka. Det settes av 8,7 mrd. Tunnelen skal etter planen bygges mellom 2024 og 2029.
 • Fornebubanen. Prislapp: 12 mrd. Her settes det av 6 mrd statlige kroner. Byggestart trolig i 2018, senest i 2019.
 • Planleggingsmidler til Nedre Romerikebanen fra Ellingsrud via Lørenskog til Lillestrøm, og etterhvert videre til Kjeller.
 • Det skal utredes baneløsning mellom Stavanger og Ullandhaug.

Store veiprosjekter

Det har vært lokal strid om byggingen av ny E 18 vest for Oslo. Dette er en av landets mest traffikerte veistrekninger.

De fire borgerlige partiene skjærer igjennom og sikrer oppstart av det første delprosjektet fra Lysaker til Strand. I teksten fremgår det etter det TV 2 erfarer at de fire partiene er enige om å bygge hele den første strekningen uten opphold. Opprinnelig var den første delstrekningen planlagt å gå til Ramstadsletta. Samtidig slås det fast at hele E 18 skal bygges til Drengsrud i Asker.

I Hordaland er det klart for byggestart på E 16 mellom Arna og Voss, som skal fullfinansieres i løpet av en tolvårsperiode. Samtidig skal jernbanen bygges ut på strekningen, men dette vil ta noe lenger tid.

I tillegg er det klart for blant annet følgende strekninger:

 • Byggestart for E8 Ramsfjord. Dette er innfartsveien til Tromsø. Østre trasealternativ er valgt og i begynnelsen av mars ble planforslaget oversendt fra Statens Vegvesen til Tromsø kommune.
 • E 10 Hålogalandsveien. Det settes av i alt 8,7 milliarder kroner til den 150 kilometer lange strekningen som består av ny E10 mellom Snubba i Evenes og Gullesfjordbotn, ny riksveg 83 mellom Tjeldsund bru og Harstad, og ny riksveg 85 mellom Gullesfjordbotn og Sigerfjord-krysset.
 • E 136 Ålesund - Bjorli. Det settes av i alt 3,4 milliarder kroner. 1,8 milliarder til Breivika - Lerstad i Ålesund. Det bygges krabbefelt på sørsida av Ørskogfjellet og ved Stuguflåten/Rødstøl i Romsdalen. Det kommer ny veg mellom Flatmark, Monge og Marstein.
 • E 39 Myrmel - Lunde mellom Sandane og Førde i Sogn og Fjordane. 500 mill. til 3,7 km ny vei, der vel en km skal gå i tunnel forbi Myrmel, .
 • E 39 Møreaksen. Det settes av 2 mrd i første del av perioden og 6 mrd i siste del av periode. Prosjektet skal gi fergefri E 39 mellom Ålesund og Molde og vil bety at det er mulig å reise fergefritt fra Ålesund til Kristiansund. Prosjektet har vært høyest prioritert av fylkespolitikerne i Møre og Romsdal.
 • E39 Betna - Stormyra. Det settes av 2,1 mrd i første del av planperioden til ny hovedvei mellom Nordmøre og Trøndelag. Byggestart kan tidligst skje mot slutten av året eller i 2018.
 • E 39 Hordfast skal gi fergefri forbindelse mellom Os og Stord, men her skal man se på kostnadsnivået. Opprinnelig var det anslått å koste 26 milliarder kroner, men prisen er nå oppe i 43 milliarder.
 • E 6 Kvænangsfjellet får byggestart i første del av planperioden. Det settes av 1,6 milliarder kroner.
 • Det skal utredes ulike alternativer for en «Ring 4» for å lede særlig tungtrafikk utenom Oslo
 • Ringvei Øst i Bergen skal gi ti kilometer med firefeltsvei. Finansieres med 2,2 milliarder kroner fra staten og 2,3 milliarder kroner i bompenger.
 • Rv 3 Lonåsen nord for Tynset skal rustes opp. I alt settes det av 500 millioner til utbedringer på hovedfartsåren gjennom Østerdalen.

«Billionplan»

Allerede i februar kunne TV 2 avsløre hvor mye penger de fire borgerlige partiene har blitt enige om å bruke på samferdsel de neste fire årene.

TV 2 kunne den gang erfare at det planlegges for 928,7 milliarder kroner på samferdselsformål de neste 12 årene. I tillegg kommer bompenger. Få dager senere kunne de fire borgerlige partilederne presentere enighet om «billionplanen», som de omtalte den som.

Rammene i den første seksårsperioden fra 2018 til 2023 er på 410,3 milliarder, mens de er på 518,4 milliarder de siste seks årene av perioden.

Partiene er enige om en opptrappingsplan som betyr at bevilgningene til samferdselsformål skal øke med 3,4 milliarder kroner årlig de første seks årene og med 2,7 milliarder kroner årlig de siste seks årene av perioden.

Verdens første skipstunnel

Som TV 2 tidligere har fortalt er de fire borgerlige partiene enige om å starte byggingen av Stadt skipstunnel.

Tunnelen skal bygges gjennom fjellet mellom Eide og Kjødepollen i Sogn og Fjordane. Stadhavet er det mest værutsatte og farligste havstykket som er langs norskekysten. Målet med prosjektet er å sikre en tryggere seilas.

Se animasjon av seiling gjennom tunnelen

Omfattende skredsikring

Regjeringen setter av 24 milliarder kroner til skredsikring av rasutsatte veier i Transportplanen.

Det foreslås satt av 12 milliarder kroner til skredsikring av fylkesveier, noe som for første gang likestiller fylkesveiene med riksveier.

 • Rv 5 Kjøsnesfjorden i Jølster. 1,1 mrd. i første del av planperioden.
 • Fv 63 Geiranger - Eidsdal

En milliard til sykkel

De fire borgerlige partene vil bruke en milliard kroner på sykkelveier i Norge.

– Vi har blitt enige om å lage den største sykkelsatsingen noen sinne. Vi legger inn én milliard i året, de neste 12 årene av Nasjonal Transportplan, sier Abid Raja (V) til TV 2.

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om inntil 50 prosent støtte av byggingen av sykkelveier.

Nye flyplasser

Flyplassen i Bodø skal flyttes for å gi plass til en helt ny bydel. Regjeringen setter av penger til å starte arbeidet i første del av planperioden.

Statsminister Erna Solberg slapp nyheten under et besøk i byen i februar.

– Arbeidet skal være ferdig 2025. vi bevilger 2,4 milliarder kroner til dette viktige prosjektet, sa statsministeren.

Det settes også av 1,47 milliarder kroner til bygging av ny regional lufthavn på Hauan i Rana kommune.

Planen legges frem onsdag, og du kan følge presentasjonen på TV 2 Nyhetskanalen og tv2.no fra klokken 11.45.