Mener barnevernet svikter på alle områder

Fylkesmannen vurderer at det er begått brudd på barnevernloven og FNs barnekonvensjon i 89 prosent av sakene de har gjennomgått i Oppland-området Land.

Fylkesmannen i Oppland har gjennomført tilsyn med Land barneverntjeneste i Nordre Land, og kommer onsdag med en foreløpig tilsynsrapport.

I tilsynet har Fylkesmannen gjennomgått sakene til 253 barn, og har vurdert at det har blitt begått brudd på barnevernloven og FNs barnekonvensjon i 89 prosent av sakene.

Tilsynet viser at tjenesten svikter på alle områder, skriver Fylkesmannen.

Fra kommunens arbeid med meldinger, undersøkelser, til hjelpetiltak og oppfølging av barn i fosterhjem.

Voldsmeldinger blir liggende

Fylkesmannen skriver i sin foreløpige rapport at det er gjennomgående at saker ikke blir fulgt opp, og at ingen fanger opp dette.

Alvorlige bekymringsmeldinger om blant annet vold har blitt liggende ubehandlet over lang tid, mens barneverntjenesten har brukt tid på mindre alvorlige saker, vurderes det.

I tillegg mener Fylkesmannen at barn har blitt mangelfullt ivaretatt, og at kommunen har utvist en passivitet i blant annet saker hvor det har vært begrunnet mistanke om pågående vold og overgrep mot barn.

Lærer ikke opp ansatte

I den foreløpige rapporten heter det at barnevernet ikke gir opplæring av nyansatte, og at de heller ikke sikrer at ansatte kjenner regelverk om taushetsplikt.

Kommunen ble gjort kjent med Fylkesmannens funn på et «sluttmøte» etter tilsynet i kommunen 30. januar. En foreløpig rapport er nå sendt kommunen, og de er gitt frist på to uker til å gi tilbakemelding på denne.

Nordre Land skriver på sin hjemmeside at kommunene tar fylkesmannens funn på alvor.

– Disse funnene ligger allerede til grunn for det forbedringsprosjektet som kommunene har igangsatt. Kommunenes fokus er nå å rette opp avvikene, heter det.