SAKSØKTE STATEN: Massedrapsmannen Anders Behring Breivik under lagmannsrettsbehandlingen av hans sivilie søksmål mot staten. Foto: Lise Åserud/NTB scanpix.
SAKSØKTE STATEN: Massedrapsmannen Anders Behring Breivik under lagmannsrettsbehandlingen av hans sivilie søksmål mot staten. Foto: Lise Åserud/NTB scanpix.

saksøkte staten for brudd på menneskerettighetene:

Breivik tapte på alle punkter i søksmål mot staten

Borgarting lagmannsrett mener Anders Behring Breivik ikke har blitt utsatt for brudd på menneskerettighetene.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Dommen vil bli anket, varsler Breiviks advokat Øystein Storrvik.

Ingen deler av soningsregimet Breivik har vært fengslet under har brutt med menneskerettighetene, fremgår det i dommen fra Borgarting lagmannsrett.

«Lagmannsretten legger til grunn at det er høy risiko for vold fra Breivik på sikt. Risikoen gjelder nøye planlagt, spektakulær vold dersom han over tid opplever liten oppmerksomhet om seg og sitt politiske prosjekt. Det kan ikke forventes at det vil være mulig å registrere endringer i hans atferd i forkant av en eventuell slik voldshandling. Det er videre behov for å beskytte ham mot vold ved fellesskap med andre innsatte. Kombinasjonen av disse omstendighetene skiller saken fra sammenliknbare avgjørelser. Sterke samfunnsmessige hensyn tilsier omfattende sikkerhetstiltak under soningen til Breivik», heter det i dommen.

Det er blant annet hensynet til denne risikoen som gjør at Borgarting lagmannsrett konkluderer med at soningsforholdene er nødvendige og ikke et brudd med verken artikkel 3 eller 8 i EMK.

«Tiltakene har vært nødvendige for å ivareta sikkerheten for samfunnet og for Breivik. Det er ikke sannsynliggjort at sikkerheten kunne ha vært tilfredsstillende ivaretatt ved bruk av alternative, mindre belastende virkemidler. Omfanget av uvarslede kroppsvisitasjoner mv. burde likevel etter lagmannsrettens oppfatning ha vært lavere, men terskelen for alvorlighet etter EMK artikkel 3 anses ikke overskredet.»

Les hele dommen fra Borgarting lagmannsrett her.

Vil anke dommen

Breiviks advokat har tidligere sagt at saken vil bli anket helt til Den europeiske menneskerettsdomstolen. Han fastholder at dette fortsatt er planen.

– Dommen er grundig, men det er naturlig at den vil bli anket, sier Breiviks advokat Øystein Storrvik.

– Vi vil først forsøke å få den inn for Høyesterett, og deretter for EMD, sier Storrvik.

Det er artikkel 3 som omhandler isolasjon Storrvik og Breivik har besluttet å anke.

Det er ennå ikke avgjort om artikkel åtte, som omhandler respekten for privatliv, vil bli anket.

I dommen fra Borgarting lagmannsrett slår retten fast at Breivik ikke har endret seg betydelig rent ideologisk siden terrorangrepene 22. juli 2011.

«Breivik fremstår fortsatt som sterkt preget av sitt høyreekstreme, politiske univers. Han har gitt uttrykk for at han ikke lenger er tilhenger av bruk av vold. Dette standpunktet er ikke knyttet til anger eller begrunnet med etiske overveielser, og tillegges ikke vekt. Det er ikke klare indikasjoner på at Breivik er påført isolasjonsskader under soningen.» heter det i dommen.

Menneskerettighetene er ivaretatt

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted konstaterer at lagmannsretten har gitt staten medhold i at soningsforholdene ikke innebærer noe brudd på menneskerettighetene.

TILFREDS: Dommen er en oppreisning til de mange som jobber i kriminalomsorgen med å gi Breivik en verdig og human soning, sier regjeringsadvokat Fredrik Sejersted.
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
TILFREDS: Dommen er en oppreisning til de mange som jobber i kriminalomsorgen med å gi Breivik en verdig og human soning, sier regjeringsadvokat Fredrik Sejersted. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Samlet sett har lagmannsretten kommet til at det ikke er noe ved soningsforholdene så langt som enkeltvis eller samlet sett er brudd på menneskerettighetene og at det samme sikkerhetsnivået ikke kunne vært oppnådd like godt gjennom mindre inngripende virkemidler, sa Sejersted da han møtte pressen klokken 13.

Sejersted sa at statens side oppfatter dommen i lagmannsretten som en oppreisning, ikke minst overfor de som jobber i kriminalomsorgen.

– Det gjelder de mange ansatte som arbeider i Ila fengsel og i Skien fengsel og som gjennom fem og et halvt år har gjort sitt ytterste for å gi Breivik en streng, men samtidig verdig og human soning. Det har de fått medhold i av lagmannsretten at de har gjort, sa Sejersted.

– For det andre har jeg sett på nyhetene allerede at motparten har varslet at de kommer til å anke saken, så det betyr at saken ikke er over. Nå kommer det en anke til Høyesterett, og så tar vi saken videre derfra. Men så langt har staten vunnet fram i lagmannsretten, og det er vi godt fornøyd med.

Staten dømt - og frifunnet

I Oslo tingretts dom av 20. april i fjor ble staten ved Justis- og beredskapsdepartementet dømt for å ha brutt Den europeiske menneskerettskonvensjonens artikkel 3 om umenneskelig eller nedverdigende behandling. Lagmannsretten er altså uenig i tingrettens konklusjon.

Staten ble frikjent for brudd på artikkel 8 som omhandler brudd på respekten for privatliv.

Her kan du lese hele dommen fra Oslo tingrett (PDF).

Både Breivik og Staten anket tingrettsdommen, og dermed var det klart for en ny rettslig runde rundt Anders Behring Breiviks soningsforhold og behandlingen han har fått i Ila og Skien fengsler.

Også Borgarting lagmannsretts behandling av sakenforgikk i gymsalen i Skien fengsel, der Breivik soner i en spesialbygd høysikkerhetscelle.

Hevder han er skadet og sær

Breivik selv hevdet han hadde store soningsskader og at han ble «særere og særere, og mer radikalisert» som følge av for lite «betydningsfulle» relasjoner.

Staten, representert av regjeringsadvokatene, hevdet derimot at ingen ting, verken psykiatriske rapporter eller observasjoner i det daglige, tyder på at Breivik har lidd noen urimelig overlast under soningen.

Jevnlige møter med en besøksvenn, besøk av prest, utstrakt kontakt med ansatte i fengselet og at han har fått et tilpasset studieopplegg, ble trukket frem som eksempler på at det gjøres mye for å tilrettelegge soningsforholdene.

Årlig brukes det mer enn 5,2 millioner kroner på Breiviks opphold i fengsel.

Fakta: Dette handlet ankesaken om

* Anders Behring Breivik ble i august 2012 dømt til 21 års forvaring med 10 års minstetid for terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011, der 77 mennesker ble drept og et stort antall alvorlig såret.

* 1. juli 2015 stevnet Breivik staten for brudd på menneskerettighetene på grunn av soningsforholdene.

* Rettssaken kom opp i Oslo tingrett 15. mars og ble av sikkerhetshensyn holdt i høysikkerhetsfengselet i Skien.

* 20. april slo Oslo tingrett fast at soningsforholdene er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjons artikkel 3 om forbud mot umenneskelig eller nedverdigende behandling.

* Staten ble frifunnet for brudd på artikkel 8 om respekten for privatliv.

* Staten anket dommen. Anken gjaldt både rettsanvendelsen og bevisvurdering.

* Breivik anket frifinnelsen for brudd på artikkel 8.

* Ankesaken ble behandlet i seks dager i januar i Borgarting lagmannsrett. Også denne gangen ble saken av sikkerhetshensyn behandlet i Skien fengsel.

(©NTB)