Her er dopingdommen mot Martin Johnsrud Sundby

Les utdrag av dommen fra Wada mot Martin Johnsrud Sundby her. Se den pågående pressekonferansen over!

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er Skiforbundets forkortede versjon av dopingdommen mot Martin Johnsrud Sundby. For hele dommen på engelsk, klikk her.

Dagens dom gjør at Sundby på dramatisk vis mister verdenscupseieren og Tour de Ski-seieren fra 2014/2015-sesongen.

Her er forbundets gjengivelse av dommen:

Idrettens voldgiftsrett (CAS) har den 11. juli 2016 avsagt dom om Martin Johnsrud Sundbys bruk av astmamedisin.

Martin Johnsrud Sundby har brukt astmamedisinen Ventoline, som inneholder stoffet salbutamol, ved hjelp av et forstøverapparat.

CAS har konkludert at landslagslegen og dermed Martin Johnsrud Sundby har forstått regelen som omhandler bruk av salbutamol feil, og at det å inhalere salbutamol via forstøver i praksis kun kan gjøres når utøveren har fått et medisinsk fritak (TUE).

Regelverket tillater bruk av inhalert salbutamol opp til en maksimums dose av 1600 mikrogram per 24 timer. Ordlyden av det som er tillatt er: «Inhalert salbutamol (maksimum 1600 mikrogram per 24 timer)». Landslagslegen forstod regelen slik at doseangivelsen gjaldt dosen som lovlig kan leveres til kroppen (den faktisk inhalerte dosen), og ikke dosen som settes inn i inhalasjonsapparatet (den tilmålte dosen).

Denne forståelsen har ført til at legen trodde at det ikke var nødvendig å søke om et medisinsk fritak (TUE) ved bruk av forstøver, så lenge utøverne faktisk ikke inhalerer mer enn 1600 mikrogram. WADA har anført at dette var en misforståelse og at 1600 mikrogram må relateres til tilmålt dose, uavhengig av hva som faktisk inhaleres. I følge WADA er dette den enkleste måten å håndtere regelen, da alt annet nødvendiggjør kompliserte vurderinger av hvor mye som faktisk ender opp i kroppen eller i lungene.

CAS-panelet har gitt WADA medhold i at WADAs forståelse må være den beste bruken av bestemmelsen og at det var dette som var ment av WADA som har laget regelen. CAS-panelet har likevel angitt at regelen kunne ha vært mer tydelig og at Panelet er av den oppfatning at Martin Johnsrud Sundby oppriktig misforsto regelen: "Mens Panelet er av den oppfatning at utøveren oppriktig misforsto betydningen av 2A- bestemmelsen, og også selv mener at 2Abestemmelsen kunne ha blitt utarbeidet tydeligere på enkelte punkter (noe Panelet vil komme tilbake til når man diskuterer den aktuelle sanksjon), anser Panelet bestemmelsen ikke for tilstrekkelig tvetydig til å kunne godta utøverens tolkning”.

* Når det gjelder bruk av forstøverapparat sier panelet at regelen tilsynelatende inkluderer forstøvere som inhaleringsmetode: "Det er åpenbart at, selv om β2A-bestemmelsen ikke ble utarbeidet med forstøvere i tankene, som nevnt i rapporten til Rabin (§11), måten den er formulert på omfatter forstøvere, fordi bestemmelsen gjelder uten begrensning for hvilken som helst type innretning for inhalering" .

* Egen oversettelse NSF Panelet konkluderer videre at det er nødvendig med et medisinsk unntak (TUE) for å kunne inhalere salbutamol ved hjelp av en forstøver og at det som var misforståelsen i denne saken var at Martin ikke hadde en TUE. Dette fordi den laveste dosen til bruk for voksne inneholder 2500 mikrogram salbutamol og er dermed over grensen på 1600 mikrogram, helt uavhengig av hva som faktisk går inn i kroppen. Panelet sier i denne forbindelse følgende:

”Nødvendigheten av et medisinsk unntak for bruk av en forstøver er i seg selv en konsekvens av den korrekte tolkningen av bestemmelsen. Utøverens feil ligger faktisk i unnlatelsen av å be om et medisinsk unntak, og innvilgelsen ville ha tillatt ham å konkurrere uten å bryte regelverket. Panelet erkjenner likevel at det ville vært bedre hvis bestemmelsen på en mer tydelig måte hadde forklart sin konsekvens for bruk av forstøvere.”

Når regelen skal tolkes slik at ”1600 mikrogram” er den tilmålte dosen, er det åpenbart slik at regelen er brutt når den tilmålte dosen i denne saken var 15.000 mikrogram. Panelet har da også uttalt at det ikke var nødvendig å ta stilling til bevismaterialet som Martin Johnsrud Sundby har fremlagt og som etter hans og flere spesialisters oppfatning beviser at han faktisk ikke har inhalert mer enn 1600 mikrogram hverken i Davos eller Toblach. Den eneste feilen i saken var at Martin Johnsrud Sundby ikke søkte om et medisinsk fritak i forkant av hans medisinbruk i Davos og Toblach. Når det gjelder straffen har Panelet kommet til at resultatene fra Davos 2014 og Toblach 2015 må strykes, da dette er en uunngåelig konsekvens av regelverket. Og videre at Panelet derfor ikke har anledning til å utøve skjønn i denne forbindelse. Panelet konkluderte imidlertid at alle andre resultater skal bli stående, herunder alle resultater for sesongen 2015/2016.

Dessverre er det slik at det å stryke resultatene for Davos 2014 og Toblach 2015, har som følgekonsekvens at Martin Johnsrud Sundby samtidig mister seieren i Tour de Ski og World Cup for sesongen 2014/2015.

Sånn sett er resultatet helt uforholdsmessig sammenlignet med feiltolkningen som er begått. Det er imidlertid en uunngåelig konsekvens av hvordan dagens regelverk er. Videre har Panelet kommet til at Martin Johnsrud Sundby utestenges for en periode på to måneder, fra 11. juli 2016. Dette er så å si det laveste nivået av utestenging og som indikerer at panelet var av den oppfatning at nivået av skyld var svært lav i denne saken.

Som formildende omstendigheter anga panelet følgende:

- Bruken av salbutamol var angitt av utøveren i doping kontroll skjemaet da han avga prøvene.

- Utøveren brukte salbutamol etter legens anvisning.

- Utøveren har en medisinsk tilstand som krever bruk av salbutamol.

- Utøveren brukte salbutamol innenfor det som var angitt i legens resept.

- Regelen utelukker ikke uttrykkelig bruk av forstøver og kunne for alle praktiske formål ha gjort dette for å utelukke mulige misforståelser hos utøvere (og deres rådgivere).

- Spørsmål relatert til muligheten for å bruke forstøvere og mengden salbutamol de kunne forstøve mens de holdt seg under grenseverdien ble (tilsynelatende) stilt av amerikanske utøvere. Når de ble spurt, svarte USADA ikke ganske enkelt at enhver utøver som ønsker å forstøve salbutamol må be om et medisinsk fritak (TUE).

Istedenfor anbefalte USADA utøvere som ønsker å forstøve å kontakte produsenten for ”å spørre hvilken prosentdel av medikamentet som er brukes blir administrert ved hver dose”.

Denne fremgangsmåten, som fokuserer på hvilken mengde av substansen som faktisk når utøverens kropp ved bruk av forstøver, er den som er anvendt av Dr. Gabrielsen, og også av utøveren.

- Utøveren brukte forstøveren helt åpent før konkurransene i Davos og Toblach.

- Utøveren hadde også brukt forstøver tidligere uten problemer. Som argumenter for å gi en mild straff anga panelet følgende:

- Utøveren var en erfaren utøver på internasjonalt nivå med en karriere som har vart over mange år. Han var videre underlagt regelmessige anti-doping kontroller. Utøveren var fullt ut klar over hans anti-doping forpliktelser.

- Legens resept om å bruke salbutamol ved forstøver utenfor et sykehus var muligens tvilsomt fra et medisinsk ståsted.

- Et medisinsk fritak har i den senere tid vært nødvendig for bruk av salbutamol. Utøveren burde ha utvist særlig forsiktighet i å fastslå i hvilken grad et unntak var gitt i henhold til de relevante reviderte bestemmelser av WADA-koden.

- Utøveren synes selv å ha støttet seg utelukkende på hans medisinske rådgivere og gjorde ingen henvendelse til WADA, FIS eller produsenten før bruk av forstøveren. En slik forespørsel ble ikke gjort av Dr. Gabrielsen, som erklærte at han kun støttet seg på Mazhar-studien. Panelet konkluderte at skyldnivået var lavt.

Dette på bakgrunn av alle omstendighetene i saken, og spesielt fordi det var en medisinsk berettigelse for medisinbruken. Panelet konkluderte således med en utestengelse på to måneder, som er kortere enn standard i tilsvarende saker.

Dette er saken, slik Skiforbundet ser den:

* Martin Johnsrud Sundby har brukt den nødvendige og lovlige astmamedisinen Ventoline i tillatt dose.

* Norges Skiforbunds medisinske personell og WADA har hatt ulik forståelse av hvordan astmamedisinen skal benyttes. WADA mente man skulle ha søkt medisinsk fritak (TUE), Skiforbundet medisinske personell forstod det slik at dette ikke var nødvendig

* Det er stor enighet blant de som har behandlet saken at regelverket er uklart på dette punktet

* Uklarheten består i hvordan medisinen er benyttet, og hvorvidt det er dosen som legges inn i et forstøverapparatet eller dosen som pustes inn i lungene som gjelder. Norges Skiforbund har forstått regelen slik at det er dosen som pustes inn i lungene som er gjeldende. WADA mener regelen skal forstås slik at det er dosen som legges inn i forstøverapparatet som skal være veiledende

* Dopingpanelet i det internasjonale skiforbundet (FIS) delte Norges Skiforbunds syn, og frikjente derfor Martin Johnsrud Sundby i september 2015

* Påtalenemden til Antidoping Norge delte synet til dopingpanelet i FIS, og anket ikke saken

* WADA var imidlertid av en annen oppfatning, og anket saken til CAS

* Idrettens voldgiftsrett (CAS) behandlet saken i mai 2016, og dom falt 11. juli 2016

* Martin Johnsrud Sundby er i idrettens voldgiftsrett (CAS), gitt to måneders utestengelse fra 11. juli. Resultatene i Davos 13. desember 2014 og Toblach 8. januar 2015 strykes. Som følge av poengtapet i disse to rennene mister Martin Johnsrud Sundby i tillegg sammenlagtseirene i Tour de Ski og World cup sammenlagt i samme sesong. Alle øvrige resultater, også for sesongen 2015/2016 blir stående.

Frifunnet av FIS’ dopingpanel

Det har vært en omfattende saksbehandling på mer enn 18 måneder, frem til dommen i CAS 11. juli i år.

• Testing

Det ble først gjennomført to ulike tester av Johnsrud Sundby. Både internasjonale og norske eksperter mener testene og urinprøvene sammen beviser at han ikke hadde fått i seg mer enn 1600 mikrogram salbutamol under de to løpene der han ble testet.

• Frifunnet av FIS’ dopingpanel

Den 9. august 2015 ble det avholdt en høring for dopingpanelet til FIS. Den 4. September 2015 frikjente dopingpanelet Johnsrud Sundby, fordi man mente at WADAs regelverk på dette punktet ikke var klart nok.

• Antidoping Norge anket ikke

Påtalenemnda i Antidoping Norge lot være å anke saken, etter en omfattende og grundig vurdering. Nemnden mente at uklarheten i WADA-regelverket om hvordan bestemmelsen skulle forstås, ikke kunne lastes utøveren.

• WADA anket

Den 12. oktober 2015 påanket WADA saken til den internasjonale voldgiftsretten for sport (CAS).

• Behandling i CAS

Høringen for domspanelet i CAS ble avholdt i Lausanne den 25. og 26. mai 2016. Dommen falt den 11. juli.

Dommen i CAS

I sin dom slår CAS fast at landslagslegens praktisering av regelverket er basert på en «ærlig misforståelse». Dommerne sier også regelverket kunne vært tydeligere for å utelukke misforståelser hos utøvere og deres rådgivere. Likevel mener CAS at det skulle vært søkt om et medisinsk fritak for at Johnsrud Sundby kunne brukt salbutamol som han gjorde. Når dette ikke har skjedd, er det et brudd på regelverket.

I dommen skriver CAS:

«Nødvendigheten av et medisinsk unntak for bruk av forstøver er i seg selv en konsekvens av den korrekte tolkningen av bestemmelsen. Utøverens feil ligger faktisk i unnlatelsen av å be om et medisinsk unntak, og innvilgelsen ville tillatt ham å konkurrere uten å bryte regelverket. Panelet erkjenner likevel at det ville vært bedre om bestemmelsen hadde vært tydeligere om konsekvensen ved bruk av forstøvere.»

CAS finner at det er flere formildende omstendigheter i saken. Blant annet trekker CAS frem:

At Johnsrud Sundby har en medisinsk tilstand som krever bruk av salbutamol.

At han ikke holdt bruken av salbutamol hemmelig.

At medikamentet ble brukt etter legens anvisning.

At regelverket ikke uttrykkelig utelukker bruk av forstøver, og at regelverket «kunne for alle praktiske formål ha gjort dette for å utelukke mulige misforståelser hos utøvere (og deres rådgivere).»

At USADA (USAs parallell til Antidoping Norge) har vurdert spørsmål om bruk av forstøver og har samme forståelse som den norske landslagslegen av at regelverket omhandler hvilken mengde salbutamol som faktisk når utøverens kropp ved bruk av forstøver.

Forstøveren ble brukt helt åpent før konkurransene i Davos og Toblach.

Samtidig slår også CAS fast at Johnsrud Sundby er en erfaren utøver som er kjent med sine antidoping-forpliktelser, og at det ikke ser ut til å ha vært innhentet råd fra WADA, FIS eller andre instanser om rekkevidden av regelendringer som skjedde i 2012, hverken av han eller landslagslegen.

Selv om Skiforbundet mener at deres forståelse av regelen er den naturlige, forholder forbundet seg lojalt til den tolkning som CAS har nedfelt i dommen. Skiforbundet vil sørge for at lignende ikke skjer på nytt.

- Vi er enig med dopingpanelet i FIS og Antidoping Norge sin påtalenemnd i at WADAs regelverk er uklart og at Martin ikke kan lastes for det. Dermed burde han vært frifunnet. Skiforbundet er en internasjonal pådriver for en ren idrett og for at idrettsutøvere skal ha like konkurransevilkår. Vi tar sterk avstand fra utøvere som benytter seg av forbudte stoffer for å oppnå en konkurransefordel. Det er ikke det som har skjedd i denne saken, sier Røste.

Norges Skiforbund er tilfreds med at FIS og WADA i løpet av prosessen har uttalt at Martin Johnsrud Sundby ikke har jukset. Det er åpenbart for dem at Johnsrud Sundby har alvorlig astma og at hensikten med medisineringen ikke har vært å forbedre prestasjonsnivået. Også CAS deler dette synet.

- Dette er en dom som ikke handler om å ha oppnådd fordeler i konkurranse, men om hvordan våre leger har forstått uklare tekniske forskrifter om hvordan en lovlig medisin kan tas. Martin har ikke oppnådd konkurransefordeler gjennom å følge legenes pålegg om hvordan Ventoline skulle benyttes mot astmaen han har slitt med siden han var barn, sier Røste.

Det er advokat Anne-Lise H. Rolland som på vegne av Johnsrud Sundby har prosedert saken for dopingpanelet i FIS og for CAS.

- CAS skriver i dommen at utøverens grad av skyld er liten og at det var medisinsk grunnlag for bruk av salbutamol. Når CAS gir en utestengelse på kun to måneder, tolker jeg at dommerne i CAS har hatt stor forståelse for våre argumenter, selv om WADA til slutt fikk gjennomslag for sin regeltolkning, sier Rolland.