FELT: Nedenstående sak ble av PFU vurdert å være i strid med god presseskikk. TV 2 har brutt VVPs punkt 3.4, 3.5 og 3.6, ifølge utvalget.
FELT: Nedenstående sak ble av PFU vurdert å være i strid med god presseskikk. TV 2 har brutt VVPs punkt 3.4, 3.5 og 3.6, ifølge utvalget. Foto: PFU

PFU: TV 2 brøt god presseskikk

«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener TV 2 brøt god presseskikk da redaksjonen ga upubliserte opptak til fotballbladet Josimar. Opptakene inneholdt samtaler mellom TV 2-journalister og fotballagent Jim Solbakken om den såkalte «overgangssaken». Vær Varsom-plakaten sier at upublisert materiale som hovedregel ikke skal utleveres utenforstående av hensyn til kildene og pressens uavhengighet. Pressen skal også verne om sine kilder og ikke utlevere opplysninger som er gitt i fortrolighet når dette ikke er uttrykkelig avtalt. PFU mener at samtalene virker fortrolige, og at Solbakken ikke skal måtte godta at det han sa til én redaksjon, og som ikke ble publisert, flere år senere skal kunne dukke opp i andre medier uten at dette først er avklart med ham.»

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Hele uttalelsen ligger i PFU-basen.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder TV 2s håndtering av to upubliserte opptak fra 2011. Utdrag fra opptakene – samtaler mellom TV 2-journalister og fotballagent Jim Solbakken – ble gjengitt i fotballmagasinet Josimar i utgave 01/2016, som i sin helhet handlet om «overgangssaken» («Stengel-/Gunnarsson-saken»). Saken endte i rettsapparatet i 2013 (alle tiltalte ble frikjent).

Presselappen til Pressens Faglige Utvalg.
Presselappen til Pressens Faglige Utvalg. Foto: presse.no

Klager er Jim Solbakken. Han klager via advokat. Det klager reagerer på, er TV 2s utlevering av de to tidligere upubliserte opptakene til Josimar, ettersom upublisert materiale som hovedregel ikke skal utleveres til utenforstående, jf. punkt 3.6 i Vær Varsom-plakaten (VVP). Klager opplyser at han ikke visste at det ble gjort opptak av samtalene, og at disse derfor er tatt opp i skjul, noe han mener strider mot VVP punkt 3.10. Slik klager ser det, var samtalene aldri for intervju å regne, men fortrolige kildesamtaler, gjennomført i forkant av et avtalt intervju senere samme dag. Klager viser for øvrig til at TV 2s sportssjef uttalte til Josimar at opptakene aldri ble publisert av TV 2 fordi premisset ikke var tilstrekkelig klargjort. Klager ber også utvalget vurdere om TV 2 har brutt VVP punkt 3.3 (om premissene), punkt 3.4 (om kildevern) og punkt 3.5 (om kildehåndtering ved fortrolige opplysninger).

Bakgrunnsinformasjon. Skjermbilde/PFU
Bakgrunnsinformasjon. Skjermbilde/PFU

TV 2 avviser klagen og mener den eneste feilen redaksjonen har gjort, var ikke å publisere opptakene da saken var aktuell og til behandling i rettsapparatet i 2013. Redaksjonen avviser at denne «feilen» skyldes uklare premiss overfor klager. TV 2 opplyser at klager aldri ble lovet noe kildevern eller fortrolighet – og at han heller aldri ba om det, bortsett fra i siste del av den ene samtalen der det ble snakket «off the record». Redaksjonen forklarer at klager dessuten ble gjort kjent med at det var gjort opptak av samtalene samme dag. TV 2 tilføyer at opptak av samtaler heller ikke er en uakseptabel journalistisk metode. Etter TV 2s mening må klager dessuten anses som medievant, og en som ikke hadde behov for å få allerede klare premisser klargjort enda tydeligere. TV 2 opplyser for øvrig at det var klager som først kontaktet redaksjonen om saken. Slik TV 2 ser det, har redaksjonen ikke utlevert opptak til utenforstående, fordi opptakene er delt med en redaksjon som er underlagt VVP.

Pressens Faglige Utvalg minner om at Vær Varsom-plakaten skal ivareta og sikre tilliten til de redigerte mediene. Tillit er vesentlig overfor samfunnet og publikum, men også overfor kilder. Kildene må være trygge på at redaksjonen behandler dem og informasjonen som gis, i tråd med de presseetiske prinsippene.

Slik utvalget ser det, basert på utskrifter fra de omstridte opptakene, fremstår samtalene mellom klager og TV 2s journalister som preget av fortrolighet. Likevel må utvalget fastslå at partene nå – flere år senere – er svært uenige om premissene som lå til grunn for samtalene. Utvalget minner på generelt grunnlag om at det er redaksjonens oppgave å klargjøre premissene (jf. VVP 3.3). Ansvaret oppheves ikke selv om det er kilden som kontakter redaksjonen, slik TV 2 har påpekt at var tilfellet for de omstridte samtalene, ei heller når kilden er medievant. Etter utvalgets mening er VVP 3.3 imidlertid ikke det sentrale punktet i denne saken.

Utvalget merker seg videre at klager ble gjort oppmerksom på at TV 2 hadde tatt opptak av samtalene samme ettermiddag som de ble gjennomført. Utvalget har tidligere uttalt at det ikke er presseetisk påkrevd å orientere om at opptak blir gjort når disse kun skal brukes til å forsikre seg om riktigheten av hva som blir sagt. Selv om TV 2 i tilsvarsrunden har opplyst at opptakene kunne brukes hvis klager trakk seg fra intervjuet foran kamera (som ble gjort etter avtale senere samme dag), konstaterer utvalget at TV 2 ikke benyttet de omstridte opptakene den gang. Slik utvalget ser det, har TV 2 ikke brutt VVP punkt 3.10 (om skjulte opptak).

Klager har også anført brudd på VVP punkter 3.4, 3.5 og 3.6. Disse punktene er nært forbundet med hverandre.

Utvalget konstaterer at TV 2 har utlevert de upubliserte opptakene til bladet Josimar. Som det fremgår av VVP punkt 3.6, skal upublisert materiale som hovedregel ikke utleveres utenforstående av hensyn til kildene og pressens uavhengighet. Slik utvalget ser det, må det foreligge særlige grunner for å bryte en hovedregel. Utvalget kan ikke se at det foreligger noen slik begrunnelse i dette tilfellet. Utvalget er dessuten uenig med TV 2 i at Josimar ikke skal anses som en utenforstående – selv om Josimar-redaksjonen følger VV-plakaten. Etter utvalgets mening er det her snakk om to selvstendige og uavhengige redaksjoner med ulike ansvarlige redaktører. Utvalget kan ikke se at klager skal godta at det han sa til én redaksjon, og som ikke ble publisert, flere år senere skal kunne dukke opp i andre medier uten at dette først er avklart med klager.

For øvrig merker utvalget seg at det ikke er bestridt at klager mot slutten av den første samtalen som ble tatt opp og utlevert Josimar, snakket «off the record». Opplysninger som blir gitt «off the record» må forstås som gitt i fortrolighet, med andre ord skal de verken publiseres eller videreformidles. Når så ble gjort, mener utvalget at TV 2 har handlet i strid med VVP punkt 3.6. Som en følge av dette, mener utvalget at TV 2 også har brutt punkt 3.4 og 3.5, for kildevernet må holdes høyt. Pressen skal verne om sine kilder og ikke utlevere opplysninger som er gitt i fortrolighet når dette ikke er uttrykkelig avtalt.

TV 2 har brutt god presseskikk.