Disse to skal jakte på kampfiksere

Norges Idrettsforbund har skjerpet regelverket og trapper opp kampen mot kampfiksing.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Norges Idrettsforbund tar ytterligere grep for å hindre kampfiksing i norsk idrett.

Nå kan en idrettsutøver straffes for ikke å melde fra om han eller hun mistenker at noen har spilt på egne kamper eller bedrevet kampfiksing.

Tidligere risikerte kun de involverte sanksjoner, men nå kan idrettsutøverne bli utestengt dersom de visste om kampfiksing og ikke meldte ifra.

Lotteritilsynet med egen spesialenhet
Lotteritilsynet har nylig nedsatt en egen enhet som skal bekjempe kampfiksing.

Joachim Malterud og Henrik Nordal er begge er seniorrådgivere og har bakgrunn fra Politiet.

– Det er nødvendig å forhindre kampfiksing fordi kampfiksing ødelegger idrettens troverdighet og rekrutteringsgrunnlag. Det heftes en del usikkerhet om omgangen rundt kampfiksing i Norge. Vi har en straffesak fra fotballen, og undersøkelser fra NIF og NISO som viser at cirka to prosent av de spurte har fått tilnærminger med tanke på kampfiksing i Norge, forteller Joachim Malterud til TV 2 Sporten.

– Lavere divisjoner mest utsatt
Seniorrådgiveren tror først og fremst de mulige tilfellene av kampfiksing finner sted i de lavere divisjonene i norsk idrett.

– Det er vanskelig å si noe sikkert, men det kan se ut som de lavere divisjonene er mest utsatt på grunn av mindre publikum, TV-dekning og overvåkning generelt, sier Malterud.

Og legger til:

– Det kan være små lokale forhold som står bak, eller store kriminelle syndikat som står bak. Utbredelsen i Norge kan være liten siden forholdene er mindre her og vi dermed har større grad av kontroll, men det er viktig å ikke være naive og forberedt, sier han.

– Avhengig av tips fra publikum
Han mener regelendringen der utøvere, trenere eller publikum kan bli straffet om disse ikke melder fra om kampfiksing, er helt på sin plass.

– Idretten har tatt grep og skjerpet regelverket som. Vi er helt avhengig av informasjon og tips fra publikum for å hjelpe oss i kampen mot kampfiksing, sier Malterud, og minner om at idrettsutøvere ikke har lov til å sette penger på egne kamper.

– Det å spille på egne kamper er forbudt i henhold til idrettens eget regelverk. Det å spille på egne kamper er ikke det samme som kampfiksing, men en skjermingsbestemmelse for å unngå å komme i en kampfiksing-posisjon, poengterer han.

Kollega i Lotteritilsynet, Henrik Nordal, sier følgende:

– Det er grunn til å tro at det forekommer kampfiksing i Norge, men vi har ikke mye data på det. Det er små tall i prosent. Men det er naivt å tro at det ikke foregår kampfiksing i Norge, sier Nordal.

– Med det nye regelverket så er både idrettsutøvere, trenere og publikum pliktige til å melde fra om kampfiksing. De må enten varsle sitt eget forbund eller Lotteritilsynet på sine hjemmesider, fortetter han.

– Hører det spilles på kamper
Espen Bråthen på Romerike er en engasjert fotballmann. Han har kunnskap om at spillere, ledere og støtteapparat spiller på egne kamper. Han har blogget om dette og har kontaktet Lotteritilsynet.

– Jeg er på 70-80 kamper i divisjonssystemet årlig og både ser og hører at det spilles på egne kamper. Både fra spillere, ledere og folk i styre og stell. Det er jo fortsatt ikke lov, sier Bråthen.

Bråthen forteller at han også har hørt om flere spillere som satser penger på kamper de selv er involvert i.

– Det er kanskje ikke gjort med tanke på kampfiksing, men mange skjønner ikke at det er ikke er lov å spille på egne kamper. De forstår at du ikke kan spille for å tape og satse penger på det, men å spille for å vinne og sette penger på det er det mange som sliter med å forstår, sier han.

Asker: – Den nye regelen kan bli vanskelig å håndheve
A-laget til fotballklubben Asker var selv involvert i en kampfiksingssak for noen år siden. Sportssjef Espen Falck i Asker understreker overfor TV 2 Sporten at klubben har strenge regler når det gjelder å satse penger på egne kamper.

– Det vi har gjort de siste sesongene er å informere troppen i forkant om at spillerne ikke kan sette penger på egne kamper. Historisk sett så er dette noe vi har vært nøye på, sier Falck til TV 2 Sporten.

– Har spillerne kontroll på regelverket?

– Vi ønsker å tro det, og har tillit til at den indre justisen i spillergruppen er så bra at spillerne forholder seg til reglene som gjelder, sier han.

Den nye regelen som sier at det er straffbart å ikke varsle om mistanke om kampfiksing tror imidlertid sportssjefen blir vanskeligere å håndheve.

– Jeg er litt spent på akkurat den. Det er litt nytt terreng, så hvordan den skal håndheves i praksis blir spennende å se. Akkurat den regelen har vi ikke gått i dybden i helt enda, sier han.

FAKTA: Regelverket for kampfiksing/spill på egne kamper:

§ 11-20-3.Straffbelagte handlinger/unnlatelser

(1) Følgende handlinger/unnlatelser kan straffes etter dette kapittelet:

a) Å delta i pengespill relatert til en konkurranse der vedkommende deltar.

b) Å utføre handlinger eller unnlatelser som medfører en uregelmessig endring eller påvirkning av forløpet eller resultatet av en konkurranse eller dens enkeltbegivenheter for å oppnå en økonomisk fordel for seg selv eller andre med formål å fjerne hele eller deler av den usikkerhet som er forbundet med konkurranser på en måte som er i strid med idrettens regelverk eller verdigrunnlag,

c) Å tilby, kreve, motta, forsøke å oppnå eller akseptere en fordel knyttet til manipulering av en idrettskonkurranse.

d) Å bruke innsideinformasjon til pengespill, til manipulering av konkurranser eller til annet formal i strid med idrettens regelverk eller verdigrunnlag, til fordel for seg selv eller andre.

e) Å avsløre innsideinformasjon når vedkommende visste eller burde vite at en slik avsløring kunne lede til at informasjonen ble brukt i forbindelse med pengespill, manipulering av konkurranser eller annet formål i strid med idrettens regelverk.

f) Å gi eller motta en fordel for utlevering av innsideinformasjon, uavhengig av om innsideinformasjonen faktisk utleveres.

g) Å unnlate å rapportere ved første mulighet til det berørte organisasjonsleddet eller et overordnet organisasjonsledd, fullstendige detaljer knyttet til enhver tilnærming eller invitasjon til å foreta handlinger eller unnlatelser som kan innebære brudd på bestemmelsene i § 11-20.

h) Å unnlate å rapportere ved første mulighet til det berørte organisasjonsleddet eller overordnet organisasjonsledd, fullstendige detaljer knyttet til hendelser som har ledet til eller kan lede til brudd på disse bestemmelser. Dette omfatter informasjon som vedkommende har blitt eller burde ha blitt kjent med om andre som har mottatt tilnærmelse eller invitasjon til å foreta handlinger eller unnlatelser som kan innebære brudd på disse bestemmelsene.

i) Å ikke samarbeide med et organisasjonsledd som foretar undersøkelser for å avdekke mulige brudd på bestemmelsene i § 11-20. Dette innebærer blant annet en plikt til, uten ugrunnet opphold, å gi nøyaktig og fullstendig informasjon eller dokumentasjon om mulige brudd på bestemmelsene, samt å gi nødvendig bistand til andre organisasjonsledd som foretar undersøkelser.

j) Å motarbeide eller forsinke undersøkelser foretatt av et organisasjonsledd i forbindelse med å avdekke mulige brudd på bestemmelsene i § 11-20. Dette inkluderer blant annet å unndra, manipulere eller ødelegge dokumentasjon eller annen informasjon som kan være relevant for undersøkelsene.

(2) Ved vurderingen av om det foreligger overtredelse av første ledd skal følgende forhold ikke vektlegges:

a) Om deltakeren faktisk deltok i den aktuelle konkurransen.

b) Utfallet av konkurransen der pengespillet ble plassert eller var tiltenkt plassert.

c) Om en fordel eller ikke-økonomisk fordel faktisk ble gitt eller mottatt.

d) Type pengespill, eller utfallet av dette.

e) Om deltakerens innsats eller ytelse eller bidrag i den aktuelle konkurransen ble eller kunne bli påvirket av den/de aktuelle handlingene/unnlatelsene.

f) Om utfallet av den aktuelle konkurransen ble eller kunne bli påvirket av den/de aktuelle handlingene/unnlatelsene.

g) Om manipuleringen samtidig innebar en overtredelse av en teknisk regel gitt av nasjonalt eller internasjonalt særforbund.

h) Om en representant fra NIF, nasjonalt eller et internasjonalt særforbund var til stede under konkurransen.

Tilføyd av Idrettsstyret på møte nr. 7, 11. februar 2016