Nå vil Venstre-Trine ha strengere asylpolitikk

Lanserer 40 forslag til innstramninger og inviterer regjeringen til samarbeid.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

For to uker siden var det isfront mellom Trine Skei Grande og regjeringen i asylpolitikken.

I et brev til statsminister Erna Solberg (H) lanserer Venstre-lederen 40 forslag hun håper kan danne grunnlaget for et nytt asylforlik i Stortinget.

– Må gjøres innstramninger

Til tross for at Venstre ikke ville være med på noen av forslagene til innstramninger i asylpolitikken som regjeringen sendte på høring, lanserer partiet nå sine egne forslag til strengere asylpolitikk.

– Vi mener det må gjøres innstramninger for å møte den situasjonen Europa er i nå, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til TV 2.

For to uker siden ba hun regjeringen legge alle sine forslag i en skuff.

– Vi har i dag valgt å si nei til alle forslagene i pakken, sa Skei Grande kort tid etter at en enstemmig stortingsgruppe i Venstre hadde vendt tommelen ned for regjeringens innstramningstiltak.

Vil følge spilleregler

Venstre sa nei fordi de mente flere av forslagene fra innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) var i strid med internasjonale konvensjoner.

– Vi har tatt ut alt som kan være brudd med internasjonale konvensjoner og rett. Vi synes det er viktig å holde oss til internasjonale spilleregler når vi lager norsk regelverk. Men det er viktig å foreta innstramninger som gjør at vi får kontroll på asyltilstrømningen, sier Skei Grande.

Partiet godtar strengere krav for permanent opphold og familieinnvandring, de åpner for raskere retur av personer som har fått avslag, vil legge om økonomiske støtteordninger og sier ja til bruk av midlertidig grensekontroll.

Vil ha nytt forlik

Nå håper Venstre-lederen regjeringen lytter, slik at Stortinget kan lage et bredt asylforlik til våren.

– Jeg tror de vil ta innspillet konstruktivt. Vi sender det over til statsministeren, så har de det på bordet når de skal drøfte hvilke innstramninger de sender videre til Stortinget for å få flertall for.

Her er Venstres 40 innstramningsforslag

1. Heving av krav til botid for permanent opphold fra tre til fem år i kombinasjon med tiltak for å motvirke negative konsekvenser for personer som opplever mishandling i familielivet.

2. Krav til grunnleggende norskkunnskap og samfunnskunnskap for permanent opphold. Lavere krav enn for statsborgerskap. Prøven gjennomføres muntlig og det gis rimelige unntakshjemler.

3. Åpne for ny vurdering av beskyttelsesbehov dersom forholdene som førte til at utlendingen fikk beskyttelse ikke lenger er til stede.

4. Økning av underholdskravet i familieetableringsaker til lønnstrinn 24 i statens lønnsregulativ i kombinasjon med mer liberal unntakshjemmel.

5. Økning av underholdskravet i familiegjenforeningssaker til lønnstrinn 24 i statens lønnsregulativ i kombinasjon med mer liberal unntakshjemmel. Unntak for flyktninger videreføres.

6. Øke aldersgrense for familieetablering til 24 år, med unntak der det er åpenbart at ekteskapet/samlivet er frivillig og paret kan forsørge seg selv.

7. Mer bruk av DNA-testing i familiegjenforeningssaker.

8. Styrke ordninger med assistert retur gjennom IOM.

9. Styrke arbeidet med realitetsorientering av personer som har fått avslag.

10. Koble returavtaler til andre bilaterale avtaler. Land som mottar norsk bistand må også akseptere å ta imot egne borgere.

11. Opprette en egen ordning med direktefly til viktigste avsenderland for å sikre rask retur av asylsøkere med avslag.

12. Styrke det europeiske asylsamarbeidet for å sikre opprettholdelse av Dublinavtalen.

13. Hurtigfil for asylsøkere som blir tatt for alvorlig kriminalitet.

14. Utvidelse av antall land som omfattes av 48-timersprosedyren. Aktuelle land vil være land som i dag behandles i 3U-prosedyre (tre uker).

15. Adgang til å vurdere pågripelse og fengsling av personer som omfattes av 48-timersprosedyren.

16. Adgang til økt registrering og bruk av biometriske data ved mistanke om falsk identitet.

17. Registrering og lagring av biometriske data i visumsaker i nasjonalt register i inntil fem år.

18. Lagringstid for biometriske data i asylsaker forlenges til ti år.

19. Mer treffsikker alderstesting av enslige mindreårige asylsøkere, og sikring av barnefaglig kompetanse i forbindelse med testing.

20. Ytterligere styrking av UDIs saksbehandlingskapasitet for å sikre en mer effektiv saksbehandling.

21. Økt bruk av hurtigspor i klare innvilgelsessaker for å frigjøre saksbehandlingskapasitet.

22. Etablere saksbehandlerteam som reiser rundt i mottakene og gjennomfører asylintervju.

23. Adgang til å innvilge to års midlertidig opphold i perioder med særlig stor tilstrømming av asylsøkere. Ved fortsatt behov for beskyttelse inngår de to årene i opptjeningstid for permanent opphold og familiegjenforening.

24. Suspendere utlendingsforskriften § 8-2 (15 måneders regelen)

Mer offensivt informasjonsarbeid/realitetsorientering

25. Styrke utenriksstasjonenes arbeid med å informere om reelle muligheter for å få asyl i Norge.

26. Målrettet informasjonsarbeid i situasjoner med økte ankomster av asylsøkere fra land hvor et stort flertall får avslag.

27. Informasjonsarbeid og målrettede tiltak i Afghanistan for å forebygge at barn sendes på en farefull ferd gjennom Europa.

28. Kontantytelser til enslige mindreårige asylsøkere gis i form av betalingskort som bare kan benyttes i Norge.

29. Støtteordninger til asylsøkere innrettes på en slik måte at det lønner seg å bidra, eksempelvis ved tillegg under ulønnet arbeidspraksis.

30. Avvikle kontantstøtten og erstatte med rett til barnehageplass.

31. Ny mottaksstruktur med integreringsmottak for personer som venter med å bli bosatt, og returmottak for personer med avslag. (Forpliktet til i medhold av asylavtalen fra 2014)

32. Omlegging av måten mottak drives på slik at beboere og frivillige krefter i større grad bidrar i driften av mottaket.

33. Et bredere spekter av botilbud for enslige mindreårige asylsøkere.

Beredskapstiltak ved særlig stor tilstrømming av asylsøkere

34. Benytte adgang til midlertidige grensekontroller ved særlig stor tilstrømming av asylsøkere og ellers arbeide for felles europeiske løsninger gjennom Schengensamarbeidet.

35. Norge bør bidra til å styrke fredsprosessen i Syria og sikre målrettet bruk av humanitær bistand i Syria og nærområdene for å bedre situasjonen i flyktningeleirene.

36. Opprettholde god dialog med Russland for å sikre fortsatt kontroll ved grensen på Storskog.

37. Aktiv deltakelse i felleseuropeisk arbeid med å sikre Schengens yttergrenser, og videreføring av engasjement i Middelhavet.

38. Styrke EUs midlertidige relokaliseringsordning ved å imot de 1500 asylsøkerne fra Hellas/Italia, som Norge har tilbudt seg å ta imot.

39. Økt bistand til mottaksapparatet i Sør-Europa gjennom EØS-midlene, særlig Hellas og Italia.

40. Bidra til å etablere et felles europeisk mottakssystem for asylsøkere, og en felles permanent relokaliseringsmekanisme for Europa.