VALG: Fabian Stang er neppe i tvil om hvilket parti han skal stemme. Du kan finne ditt parti på TV2.nos partitest.
VALG: Fabian Stang er neppe i tvil om hvilket parti han skal stemme. Du kan finne ditt parti på TV2.nos partitest. Foto: Heiko Junge

Hva skal du stemme? Ta TV 2s partitest

Nå skal du avgjøre hvem som skal styre din hjemkommune de neste fire årene. Sjekk hvilket parti som passer deg best.

For å gi deg best mulig resultat har TV 2s valgeksperter laget en partitest der du kan finne ut hvilket parti du har mest til felles med i en rekke aktuelle saker.

Foruten en test for hele landet, kan du også ta tester tilpasset de ti største kommunene i landet.

 

Ta partitesten her:

 

Slik laget vi testen

Partitesten er laget med utgangspunkt i valgprogrammene til de ulike partiene, både nasjonalt og lokalt i de store byene. De lokale versjonene tar også opp i seg saker som har vært aktuelle de siste månedene før valget, etter at flere av programmene er ferdigstilt. Den nasjonale versjonen tar opp i seg flere saker som har vært behandlet av Storting og regjering det siste halvåret.

TV 2 har gjennomgått valgprogrammene til partiene i de ti største kommunene og valgt ut saker der det er uenighet både mellom de tradisjonelle blokkene og innad i dagens samarbeidskonstellasjoner. I de lokale versjonene hare alle sakene relevans for kommunevalget. Der det ikke finnes svar i partiprogrammene har vi valgt å la partiene selv svare hva de mener om enkeltsaker.

Vi har også tatt med spørsmål om de aktuelle ordførerkandidatene i de 10 største kommunene. Det har vært sentralt for oss i arbeidet med partitesten på kommunenivå at alle spørsmålene skal være saker som er temaer i de lokale valgkampene. Derfor har vi ikke tatt med typiske rikspolitiske spørsmål uten relevans for lokalvalget.

Svarene er vektet av TV 2s redaksjon etter same modell som vi har brukt på partitesten ved de siste valgene. 

I den nasjonale partitesten har TV 2 valgt å ta med de åtte partiene som i dag er representert på Stortinget. I de lokale testene har vi også tatt med enkelte andre partier. 

Hva er dine hjertesaker?

I TV 2s partitest får du servert påstander med fem svaralternativer. Du kan velge om du er «helt enig», «delvis enig», «nøytral», «delvis uenig» eller «helt uenig». Når du har tatt stilling til påstanden får du spørsmål om du mener dette er en hjertesak eller ikke for deg. Du kan markere for hjertesak ved påstander du mener er ekstra viktige. Dersom du krysser av for en hjertesak teller denne saken mer i den totale poengberegningen som leder frem til hvilket parti du står nærmest i de sakene som er med i partitesten. 

I motsetning til enkelte andre har vi ikke laget en grense for hvor mange saker du ikke har en oppfatning om. På enkelte saker er det også partier som selv oppgir at de ikke har et standpunkt. 

Når du har svart på alle spørsmålene kommer det frem hvilket parti du er mest enig med i de spørsmålene som inngår i TV 2s partitest. Ved å bruke piltastene ved siden av partilogoen kan du sjekke hvilket parti du er nest mest enig med, og hvem du er minst enig med, ut fra de spørsmålene som er med i partitesten.

En service til velgerne

Partitesten inneholder et knippe politiske spørsmål og speiler ikke helheten i partienes programmer. Det kan derfor hende du er mer enig med et annet parti i saker som ikke er med i partitesten.

TV 2s partitest er ment som en hjelp til dem som ikke har bestemt seg foran høstens kommunevalg, eller som en bekreftelse til dem som allerede vet hvilket parti de skal stemme på.