PRESTASJONSLØNN: Oslo Høyre ønsker å gi gode lærere bedre lønn, men flere forskere mener at det er svært vanskelig å finne gode nok målekriterier for hva som er en god lærer. Foto: Berit Roald/NTB Scanpix
PRESTASJONSLØNN: Oslo Høyre ønsker å gi gode lærere bedre lønn, men flere forskere mener at det er svært vanskelig å finne gode nok målekriterier for hva som er en god lærer. Foto: Berit Roald/NTB Scanpix

– Prestasjonslønn for lærere virker ikke

Det finnes lite forskning som viser at prestasjonsbasert lønn for lærere gjør skolen bedre, snarere tvert i mot, sier eksperter.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Oslo Høyre foreslår å gi lærere mer lønn for ekstra innsats. Øystein Sundelin, gruppeleder for Høyre i Oslo, sier at de ønsker å premiere lærere som over tid kan vise til gode resultater.

– Vi som har gått på skole, vi vet jo at vi har hatt gode lærere og vi har hatt dårlige lærere. Jeg mener at de gode lærerne som presterer godt skal få insentiver til å gjøre en enda bedre innsats for sine elever, sier Sundelin til TV 2.

Mener Høyre har forskning mot seg

– Jeg er overrasket over at kunnskapspartiet Høyre foreslår dette, her støtter de seg absolutt ikke til forskning, sier Harald Syse, som i sin masteroppgave i utdanningsledelse undersøkte hvordan prestasjonslønn fungerer i skolen.

– All forskning både nasjonalt og internasjonalt tilsier at dette ikke er en god idé, sier han, og viser til at systemet er godt utprøvd i mange land, blant annet i Sverige.

– Hvorfor er det en dårlig ide?

– Hovedproblemet er at det er svært vanskelig for skolene å ha klare nok kriterier for hva som skal til for å oppnå denne prestasjonslønnen. Det virker veldig logisk, men når du skal gjøre om dette til et forutsigbart tellesystem, er det for komplekst å måle.

Dermed blir dette lett et såkalt «trynetillegg», og kan virke ødeleggende for miljøet på skolen. 

– Hva slags skade kan det gjøre? 

– Skadevirkningene er ganske åpenbare, sier Syse. – Du skaper et konkurransesystem, og de som ikke får lønnstillegg, de får indirekte høre at de ikke er flinke. De kan lett bli demotiverte av det. 

VIL HA PRESTASJONSLØNN: Oslo Høyre og gruppelder Øystein Sundelin vil at lærere i større grad skal lønnes etter hvor gode de er. Foto: TV 2
VIL HA PRESTASJONSLØNN: Oslo Høyre og gruppelder Øystein Sundelin vil at lærere i større grad skal lønnes etter hvor gode de er. Foto: TV 2

Den ekstra motivasjonen lærerne som oppnår «belønning» får, veier ikke opp for hvor demotiverte resten av lærerstaben blir.

Dermed blir ikke effekten positiv for skolen som helhet, og lærere har like mange elever uavhengig av hvor gode de er.

Umulig å forstå hva som skal til

I forbindelse med sin masteroppgave studerte Syse seks skoler i Bærum kommune som praktiserte prestasjonsbasert lønn.

Lærerne han intervjuet var i utgangspunktet åpne og positive til det nye systemet, men:

FOR VANSKELIG Å MÅLE: Harald Syse har mastergrad i utdanningsledelse. I sin sin masteroppgave undersøkte han hvordan prestasjonslønn for lærere fungerer i praksis.
FOR VANSKELIG Å MÅLE: Harald Syse har mastergrad i utdanningsledelse. I sin sin masteroppgave undersøkte han hvordan prestasjonslønn for lærere fungerer i praksis.

– Det viste seg at ingen egentlig visste hva som skulle til for å få det ekstra tillegget. Hva som gjør en lærer god er nemlig mye mer komplekst enn å måle hva som gjør for eksempel en selger god.

I lønnsfastsettelse til lærere kan man ikke bruke elevenes prestasjoner, fordi det er foreldrenes bakgrunn som betyr mest. Dermed vil skoler der flere foreldre har høy utdannelse og god økonomi score bedre enn i områder der foreldrene har lavere utdannelse.

– Og hva skal du bruke da? Skal du bruke fremgang på nasjonale prøver? Da er det stor fare for at lærerne automatiserer undervisningen, driller og terper. Er det noe vi ønsker? sier Syse.

Altfor resurskrevende

KS (Kommunenes Sentralforbund) har slått fast at det er en rekke kriterier som må være oppfylt for at prestasjonslønn skal virke etter hensikten.

LØNN ETTER UTDANNELSE: I dag lønnes lærere etter hvor lang utdannelse de har, ansiennitet og eventuelle ekstrafunksjoner.Foto: NTB Scanpix
LØNN ETTER UTDANNELSE: I dag lønnes lærere etter hvor lang utdannelse de har, ansiennitet og eventuelle ekstrafunksjoner.Foto: NTB Scanpix

Blant annet må skolen må ha regelmessige lønnssamtaler, klar lønnsstrategi, vurderingene må være objektive og det må være sammenheng mellom overordnet mål og belønning. Det må være forutsigbart hva som skal til.

Syses undersøkelser viste at ingen av skolene hadde KS sine kriterier på plass, og de hadde heller ingen mulighet til å klare det ettersom det er altfor ressurskrevende.

Rektorene hadde dermed store problemer med å måle lærernes prestasjoner på en måte som ikke virket tilfeldig. Lærerne som ikke fikk tillegg, hadde heller ikke mulighet til å endre adferd ettersom det var uklart hva de måtte endre på.

Høyre: Ikke ment å være objektivt

– Baserer Høyre seg på forskning eller ideologi i dette forslaget?

– Begge deler. Det går an å finne forskning som taler for og forskning som taler mot.
Skoleforskning vanskelig, fordi skolesystemet i ulikt i ulike land, og man kan slå hverandre i hodet med ulike forskningsresultater, sier Øystein Sundelin (H)

KRITISK: Terje Vilno er leder i Utdanningsforbundet i Oslo, og mener Oslo Høyres forslag om å innføre prestasjonslønn for lærere er tullete.
KRITISK: Terje Vilno er leder i Utdanningsforbundet i Oslo, og mener Oslo Høyres forslag om å innføre prestasjonslønn for lærere er tullete.

Han påpeker at OECD-undersøkelser viser at systemet kan fungere hvis man har en nøye gjennomtenkt plan, og at det gjennomføres i samarbeid med lærerne. 

Sundelin har derfor tro på at man kan finne gode kriterier for prestasjonslønn.

– Jeg tror vi kan finne ut hvordan vi skal skille hvem som får lønnspålegg eller ikke, og jeg har aldri ment at det skal være helt objektivt.

– Men da blir et jo lett et trynetillegg?

– Det må være en sammenheng med lærerens resultater. Til syvende og sist blir det en subjektv vurdering av rektor, og man må stole på at rektorene håndterer det og gjør jobben sin.

Egner seg ikke i kunnskapsyrker 

Også BI-professor Bård Kuvaas, som har forsket på lønningssystemer og prestasjonslønn i Norge og internasjonalt, sier at bonusordninger og prestasjonslønn er dårlige virkemidler for å fremme motivasjon i kunnskapsyrker.

Hans studier viser at belønning virker på kvantitet, men ikke på kvalitet, sier han til Utdanningsforbundet.

Prestasjonslønn virker bare på enkle, rutinepregede og i utgangspunktet lite motiverende oppgaver som kan reduseres til ett eller noen få resultater som er enkle å måle.

Slik er det ikke i skolen. Kuvaas’ svar på hvordan man får kunnskapsarbeidere til å gjøre en best mulig jobb, er rett og slett å betale medarbeiderne en god lønn som oppfattes rettferdig og konkurransedyktig, skriver Utdanningsforbundet på sine nettsider.

Utdanningsforbundet er også svært kritiske til Oslo Høyres forslag. 

– Dette er et tullete forslag som undergraver tilliten til lærerne, mener Terje Vilno, leder i Utdanningsforbundet Oslo.

Han mener at det er skolen som helhetlig organisasjon som best bidrar til at elevene lærer det de skal lære.

– Oslo Høyres forslag går ut på at man skal lage et konkurranseforhold mellom lærerne, om å få best mulig resultater. Men det er altså ingen som har blitt lærere på grunn av lønnen, sier han til TV 2.

Rektorer drev skadebegrensning

Rektorene på skolene i Bærum som er med i Syses undersøkelse drev det han kaller «skadebegrensning» på sine skoler. De prøvde å smøre tilleggene jevnt utover, for å minimere skaden på arbeidsplassen.

Men Høyres Øystein Sundelin mener lønnstillegg vil motivere lærere som ikke belønnes, til å ønske å bli bedre .
– Lærere som ikke får tillegget vil i samarbeid med sin leder kunne prøve å bli bedre, for eksempel ta mer utdanning, sier han.

Dette har Syse liten tro på.
– Etter- og viderutdanning krever mye ekstra innsats fra den enkelte lærer, og det krever merarbeid. Dette vil dermed være vanskeligere å gjennomføre for demotiverte lærere.

Hva mener du? Ta debatten på TV 2 Nyhetenes Facebook-side.