Det er full krangel mellom NHO og regjeringen om pappapermisjonen. Bakgrunnen er regjeringens nye forslag om endringer i ordningen, som gir foreldre mulighet til å overføre fars permisjonsuker til mor. 

Administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, skrev mandag et debattinnlegg i Aftenposten, hvor hun mener at regjeringen i realiteten avskaffer pappapermisjonen og at mødrene dermed får et svært langt fravær fra arbeidslivet - noe som gjør dem mer utsatt og dessuten bremser likestillingen. Derfor foreslår NHO kutt i permisjonstiden.

Dette er permisjonsstriden:

Med dagens ordning har du rett på 49 uker permisjonstid med full lønn eller 59 uker med 80 prosent lønn. Du har rett til foreldrepenger hvis du har hatt inntekt i minst seks av de ti siste månedene før permisjonsstart.

Regjeringen har sendt et nytt forslag om mer fleksibel pappakvote til høring, en såkalt «tillitsbasert unntaksordning». Forslaget er en utvidet ordning slik at far kan overføre sine ti uker med permisjonstid til mor.

Dette forslaget reagerer Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) svært negativt på, som mener at foreldrepermisjonstiden bør kuttes med sju uker for å styrke kvinnenes stilling i arbeidslivet.

NHOs forslag er 42 uker med full lønn eller 52 uker med 80 prosent - altså at fedrekvoten i praksis blir borte og foreslår derfor kortere permisjon for å styrke mors stilling i arbeidslivet.

Midlene som frigjøres ved sju uker kortere permisjon vil frigjøre 2 milliarder kroner til flere barnehageplasser.

Regjeringen mener dette vil gå ut over barna som mister tid hjemme med foreldrene.

Høringsfristen er 15. oktober.

Må tåle konsekvensene

– Primært ønsker vi å beholde fedrekvoten fordi vi ser at den er viktig for likestillingen, sier Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO, til TV 2 og følger opp:

– Hvis foreldrepermisjonsordningen skal gjøres mer eller mindre valgfritt, så er det mye som tyder på at fedre ikke vil ta ut sin andel av denne permisjonen. De siste fem årene har det blitt lagt til seks uker permisjontid fordi far skulle ha en kvote. Hvis kvoten uthules, så er det ikke grunnlag for dagens ordning og da er konsekvensen å ta bort de ekstra ukene.

– En ordning for barnas beste

Denne tankegangen gjør barna til taperne, mener Solveig Horne, Barne- og likestillingsminister. 

– Foreldrepermisjonsordningen vi har i dag er til for barnas beste, slik at de kan være hjemme med foreldrene hele sitt første leveår. I dag er det ti prosent av foreldrene har ikke mulighet til å ta ut foreldrepengeordningen og det er ikke bra for barna at man må finne annet barnepass. Derfor har vi sendt et forslag på høring med flere unntaksregler slik at flere kan benytte seg av foreldrepengeordningen, opplyser Horne.

Hun mener NHO sitt forslag fører til at noen barn må i barnehagen allerede i en alder av ni måneder. Hun sier at Norge har råd til en fleksibel ordning som gjør at familiene kan være hjemme så lenge som mulig.

Fedrekvoten:

Fedrekvoten er de ukene av foreldrepermisjonen som er forbeholdt far. Foreldre har til sammen rett på 49 uker foreldrepermisjon, der far skal ta ut minst 10 av ukene. Mor må ta ut minst 14 av ukene.

Forslaget om en egen fedrekvote ble første gang presentert i 1991. Kvoten ble etablert i 1993, da som en rett til fire ukers lønnet permisjon forbeholdt far.

Arbeiderpartiet og SV har vært sterke tilhengere av fedrekvote, og i regjeringsposisjon har de stadig gjort kvoten lengre, sist den 1. juli 2013 da den totale permisjonstiden ble økt med to uker samtidig som kvotene som er forbeholdt henholdsvis fedre og mødre ble økt til 14 uker.

Partiene på høyresiden har derimot vært mer skeptiske til å ha egne kvoter forbeholdt kjønn. Regjeringen Solberg reduserte derfor fedrekvoten fra 14 til 10 uker i sitt første år i regjering.

Kilde: Store norske leksikon

– Kjøper ikke den argumentasjonen

Lund mener at ministerens argumentasjon ikke holder mål. 

– Vi er også opptatt av barnas ve og vel, men regjeringspartiene har jo stemt imot økningen av antall uker som har blitt gitt de siste 5 årene, med grunnlag i større fedrekvote. Jeg kan ikke skjønne at hensynet til barnet har endret seg siden 2009, så jeg kjøper ikke den argumentasjonen.

NHO mener at dagens ordning er raus og kostbar. Den har til formål at man kan kombinere det å stifte familie med arbeid, og Lund mener at hvis fedrekvoten uthules, så er det bedre å bruke pengene som frigjøres til å sikre opptakene i barnehage. 

– Det vil også gi en større likestillingseffekt, sier NHO-direktøren.

Se hele diskusjonen i videoen øverst i saken!