En revisjonsrapport for alle ti helseforetakene i Helse Sør-Øst avdekker omfattende rot med ventelister og henvisninger.

Rapporten konkluderer med at det er vesentlige og gjennomgående mangler og svakheter ved intern styring og kontroll i det pasientadministrative arbeidet, skriver Dagens Medisin.

Skylder på sammenslåingen

Åsmund Bredeli, ansatterepresentant i styret ved Oslo universitetssykehus, mener mye kan spores tilbake til sammenslåingen av Oslo universitetssykehus.

– For vår del, er det helt åpenbart at når man slår sammen tre sykehus med forskjellige pasientadministrative systemer, blir det en nesten umulig jobb å holde orden. Nå opplever mange at henvisninger og informasjon forsvinner i et stort sluk – og man føler seg utrygg på om det kommer til rett mottager, sier Bredeli til NTB.

Rapporten er nedslående lesning for toppene i Helse Sør-Øst: Lovverk og rutiner etterleves ikke og pasienter følges ikke godt nok opp gjennom behandlingsforløpet.

– Mange unødige fristbrudd

– Det registreres mange unødige fristbrudd og uklarhet i ventetider, noe som skaper uforutsigbarhet for den enkelte pasient og i tillegg vanskeliggjør planlegging av arbeidet i sykehuset, sier Ole Tjomsland, fungerende direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst, til Dagens Medisin.

Konsernrevisjonen har analysert hva som skjer over en toårsperiode når pasienter er til behandling på sykehusene i Norges største helseregion.

  • Pasientene får urealistiske datoer for når de kan forvente å få startet helsehjelpen.
  • På grunn av urealistiske ventetider vil ikke pasientene benytte seg av muligheten for fritt sykehusvalg og dermed muligheten til å komme inn til behandling på et tidligere tidspunkt et annet sted.
  • Sekretærene står registrert som ansvarlig for vurderingen og ikke vurderingsansvarlig lege.
  • Det er risiko for at informasjonen kan komme på avveie ved at henvisningene blir liggende i posthyller og kontorer.
  • Det er også risiko for at informasjonen ikke er oppdatert ettersom det kan ha kommet tilleggsinformasjon til henvisningene som blir registrert inn elektronisk.
  • Pasientene får ikke informasjon om status på vurderingen – verken resultatet eller hvilke rettigheter de har tilknyttet denne.
  • Henvisende instans får ikke informasjon om resultatet av vurderingen.
  • Uten denne informasjonen kan ikke henvisende instans aktivt følge opp pasienten hvis ønske/behov.
  • Henvisende instans får ikke anledning til aktivt å gi råd om at pasienten eventuelt kan få helsehjelp tidligere på et annet helseforetak.

Alle de ti foretakene som ble kontrollert, hadde mangler i håndteringen av ventelistene, skriver konsernrevisjonen i sin rapport.

Ingen ved Helse Sør-Øst hadde anledning til å kommentere rapporten overfor TV 2 i dag. Administrerende direktør Bente Mikkelsen i Helse Sør-Øst RHF er på ferie, og det vises til hennes tidligere uttalelser før saken ble behandlet i styret:

– Funnene er alvorlige og viser at det er behov for langt sterkere oppfølging på alle nivåer for å få slutt på feil i det pasientadministrative arbeidet.

Frp: – Støre må vise handlekraft

Per Arne Olsen, helsepolitisk talsmann i Frp, sier til Nyhetskanalen at at han oppfatter Helse Sør-Øst som en region i krise.

– Hele sektoren trenger en gjennomgang. Jeg tror Støre snart må vise handlekraft. Det kan være at han har tro på dialog i Midt-Østen, men i norsk helsevesen tror jeg det er handlekraft vi trenger, og penger og ressurser.

På spørsmål om forholdene som avdekkes bør få konsekvenser for ledelsen i helseregionen, svarer Olsen:

– Hadde jeg vært sjefen i Helse Sør-Øst og fått alle disse rapportene, tror jeg at jeg hadde vurdert om jeg hadde vært den rette og om jeg har gjort en god nok jobb. Jeg hadde nok kanskje takket for meg.

Bekymret styreleder

– Det er klart jeg blir bekymret når vi finner så mange avvik, sier styreleder Per Anders Oksum i Helse Sør-Øst til TV 2.

Det er helseforetaket selv som har tatt initiativ til revisjonen som har avdekket omfattende rot med ventelister og henvisninger i hele foretaket.

– Vi ser jo at den finner mange avvik og at vi har mye å lære. Vi har et langt og systematisk arbeid foran oss for å bedre situasjonen i foretalet. Men jeg må jo få si at stort sett så fungerer ting greit på sykehusene i Helse Sør-Øst, sier Oksum.

Styrelederen vil nå sørge for at alle sykehusene følger opp og bedrer situasjonen.

– Dette er særdeles viktig å følge opp videre nå. Vi finner svakheter på alle sykehusene, og de har en jobb å gjøre.

– Blir pasientene ført bak lyset ved at for eksempel ventelister og henvisninger ikke blir håndtert på riktig måte?

– Jeg vil si nei, selv om det sikkert er noen som vil oppleve det sånn. Dette er komplekse systemer og et svært høyt antall pasienter som er innom våre sykehus hvert år. Men det er helt klart at vi må forbedre oss, og det skal jeg sørge for, sier Oksum.