TV 2 har fått tilgang til nye tall som viser at 85 prosent av norske legevaktleger som var på jobb søndag kveld, jobbet helt alene.

Mandag fortalte TV 2 at én av fem leger som jobbet alene på legevakt søndag kveld, var uerfarne turnusleger.

Forsker Tone Morken (Foto: TV 2)

– Det er faglig uforsvarlig at en lege står helt alene i en situasjon, hvis de ikke har noen som kan bistå dem når det oppstår krevende situasjoner, fortalte forsker Tone Morken ved nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin til TV 2.

– Kan gå ut over pasientsikkerheten

Men Morken er også bekymret for et annet funn.

– Cirka ti prosent av de legene som er alene på vakt, har språkproblemer på norsk. Det betyr at de har ekstra utfordringer i forhold til å kunne gjøre en god jobb i legevakt, sier Morken, som har vært med på å samle inn tallene.

– Kan det gå ut over pasientsikkerheten?

– Ja, helt klart, fordi det kan oppstå misforståelser, eller at ting er uavklart på grunn av misforståelser.

Kjenner du til lignende hendelser? Kontakt TV 2s journalist her

– En ekstra sikkerhetsrisiko

Leder Per Magne Mikaelsen i Norsk legevaktforum sier til Nyhetskanalen at tallene TV 2 har presentert, med tydelighet viser situasjonen.

– Vi er fortsatt den eneste nødetaten i Norge som er alene på jobb i de aller fleste tilfellene, i motsetning til for eksempel politiet og ambulanse, som alltid er flere sammen. Dette er helt klart mer regelen enn unntaket, sier Mikaelsen.

KREVER HANDLING FRA SENTRALT HOLD: Leder Per Magne Mikaelsen i Norsk legevaktforum.

Lederen sier at dette oppleves for mange legevaktleger som en spesiell utrygghet og en ekstra sikkerhetsrisiko.

– Du står alene, har store faglige utfordringer og ingen å konferere med, i motsetning til de som jobber i sykehus. Og du er helt overlatt til deg selv for å kunne gjøre en god jobb med helt marginalt utstyr. Det er klart at dette er et medisinsk betenkelig forhold, fortsetter Per Magne Mikaelsen.

At såpass mange av legevaktlegene er turnuskandidater, gjør ikke situasjonen bedre:

– Det er leger som har svært liten erfaring, og mangler veldig mye kompetanse på legevaktmedisin også. Når disse settes i front i en såpass vanskelig og krevende tjeneste, sier det noe om at kvaliteten på tjenesten ikke blir god nok, sier Mikaelsen til Nyhetskanalen.

Mener Støre må gripe inn

Han mener at regjeringen nå må gripe inn for å få gjort noe med de kritikkverdige forholdene som har vart i flere år.

– Statens helsetilsyn gikk allerede ut i 2006 og sa at norske legevaktsleger drev venstrehåndsarbeid. Vi fikk en handlingsplan i 2009, men den handlingsplanen har vi fortsatt sett lite til. Konsekvensene vil bli uendret, med fortsatt mange hendelser, dersom det ikke gjøres noe fra sentralt hold, sier Mikaelsen.

Mikaelsen sier at det per i dag ikke finnes nasjonale retningslinjer for hvordan legevakttjenesten skal drives.

– Det vi har av lover og forskrifter i dag, er at det skal være en legevakt i hver kommune – og det er det hele. Det stilles ingen krav, utover det at det skal driftes medisinsk forsvarlig.

Han håper at den nye helseministeren Jonas Gahr Støre griper inn og får ryddet opp:

– Vi håper at Støre nå kommer på banen og tar tak i dette her. Det finnes nok av gode grunner for å gjøre noe med den norske legevakten, sier Mikaelsen.

Helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) har siden torsdag fått mulighet til å kommentere hva han tenker om beredskapen ved legevaktene, men har avslått tilbudet.

TV 2 har reist rundt til legevakt-kontorer i hele Norge. Helsepersonellet som bemanner legevaktene slakter beredskapen: