broom logo
broom logo

Retningslinjer for annonsering

Plassering av reklame på samme side (”samme side-visning”)

Broom.no vil ikke garantere at konkurrerende produkter ikke forekommer i samme sidevisning, men vil forsøke å unngå dette.

Overlevering og underlevering

For å sikre fullverdig levering av antall publiseringer pr kampanje, forbeholder broom.no seg retten til å overføre ”overskudd” i kampanjer med overleveranse, slik at disse kan gis til kampanjer med underleveranse. Annonsør eller mediebyrå skal varsles på forhånd når slike endringer oppstår. Eventuell underleveranse i forhold til avtale skal leveres innen en uke etter kampanjeslutt eller etter avtale med annonsør/mediebyrå. Underleveringer kompenseres ikke der annonsøren har kampanjer som er tidsbegrenset nedad til 3 dager pr. uke eller mindre.

Broom.no forbeholder seg retten til å motregne evt. underleveranser mot evt. overleveranser pr. produkt innenfor avtaleperioden.

Publisering

Broom.no forplikter seg til å vise reklame som angitt i bestillingen.

Broom.no forplikter seg kun til å oppfylle det avtalte antall visninger eller det avtalte publiseringstidsrom

Reklamens innhold og form

Annonsøren garanterer at reklamens innhold og form er i overensstemmelse med lovgivningen, denne kontrakt og god reklameskikk, samt at visningen ikke vil kunne virke usømmelig eller støtende på allmennheten.

Utsettelse og stansing av publisering

Broom.no har i kraft av sitt redaksjonelle ansvar generell rett til også å utsette eller stanse publisering av reklame. Broom.no kan avvike eventuell avtalt publiseringsplan når sterke praktiske hensyn foreligger, eller det anses nødvendig for å oppnå eventuell avtalt dekning. Annonsøren eller dennes representant skal om mulig varsles.

Broom.no kan herunder uten begrensning i retten til vederlag, og uten ansvar for broom.no, unnlate å publisere reklame som rammes av lov- eller forskriftsfestede forbud eller av alminnelig aksepterte regler for god markedsføringsskikk*

* Det vises til forbudene mot reklame for:

- Tobakk og alkoholholdige drikker

- Legemidler

* og til den særlige plikt til aktsomhet mht reklame som:

- inneholder varemerke eller logo som benyttes i markedsføring av produkter som det er forbudt å reklamere for

- er rase- eller kjønnsdiskriminerende

- særlig rettet mot eller skadelig for barn

- inneholder vold eller i utilbørlig grad viser sex

- inneholder ærekrenkende materiale eller krenker privatlivets fred

- strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom, er urimelig i forhold til forbrukere eller som for øvrig strider mot god markedsføringsskikk.

Broom.no kan likeledes uten begrensning i retten til vederlag, og uten ansvar for broom.no, unnlate å vise:

- Reklameinnslag for konkurrerende virksomhet dersom reklameinnslaget må anses i strid med god reklameskikk

- Reklame som trekker veksler på eller ikke i tilstrekkelig grad atskiller seg fra broom.nos redaksjonelle innhold

- Reklame som ikke er levert i rett tid eller ikke oppfyller tekniske spesifikasjoner m.v. som angitt (herunder reklame som vesentlig sinker eller hindrer opplasting av de aktuelle nettsider)

- Reklame som er ”tyngre” eller mer omfattende enn - eller på andre måter avviker fra - det som er angitt i bestillingen.

- Reklameinnslag som foranlediger inngrep fra offentlig myndighet

Avbestillinger og endringer

a) Avbestilling

Avbestillinger av enkeltkampanjer innenfor den avtalte sum og publiseringsplan kan foretas inntil 4 uker før første avtalte publisering uten at gebyrer påløper.

Kansellering av avtalte reklamepublisering, slik at budsjettet endres for en og samme kampanjeuke, er å betrakte som en avbestilling.

Ved avbestilling senere enn 4 uker før første avtalte publisering påløper gebyr etter følgende satser:

- 4-2 uker: 60 prosent av avtalt beløp for kampanjen.

- mindre enn 2 uker: 90 prosent av avtalt beløp for kampanjen.

b) Endring

Med endring menes endrede annonseformater(video) eller endret omfang, flytting av avtalte publiseringer eller lignende, dog slik at budsjettet opprettholdes for en og samme kampanjeuke.

Ved endring av kampanjen senere enn 4 uker før første avtalte publisering påløper gebyrer etter følgende sats:

- mindre enn 2 uker: 20 prosent av avtalt beløp for kampanjen.

Underleveranser på mindre enn kr 1000,- krediteres ikke. Broom.no må få tilbakemelding om eventuelle underleveranser som skal krediteres, innen 4 uker etter kampanjeslutt.

Ved senere henvendelser aksepterer annonsøren å få underleveransen utbedret i form av ytterligere reklamepublisering.

Med ”beløp” forstås i denne bestemmelse netto avtalt vederlag til broom.no.

Tekniske spesifikasjoner m.v.

Nødvendige filer med reklame og beskrivende følgeseddel må være levert til broom.no senest 2 virkedager før første avtalte publiseringsdato. Ved forsinket levering og ved feil eller mangler på det leverte, er det annonsøren som er økonomisk ansvarlig for den bestilte kampanje. Dette er da å anse som en avbestilling.

Reklame må leveres i følgende formater: JPG/JPEG, GIF, SWF eller HTML. Andre formater kan kun leveres etter avtale og broom.no står fritt til å akseptere eller motsette seg slike avvikende formater.

Det vises ellers til «Tekniske spesifikasjoner”.

Broom.no vil om mulig kontrollere reklamens tekniske kvalitet og underrette annonsøren om eventuelle mangler. Broom.no er likevel ikke ansvarlig dersom eventuelle mangler ikke blir oppdaget.

Reklame vil etter broom.nos avgjørelse automatisk bli kassert/slettet, fra broom.nos system om ikke annet er avtalt.

Rettigheter

Annonsøren garanterer at han innehar alle nødvendige rettigheter for publisering av reklamen gjennom de bestilte publiseringsformer/omfang.

Skadesløsholdelse

Annonsøren plikter å holde broom.no og enhver annen som medvirker ved publisering skadesløs for et hvert krav fra tredjemann eller ileggelse av tvangsgebyr som fremmes med grunnlag i reklamens utforming.

Annonsøren plikter å holde broom.no skadesløs dersom levert reklame medfører at de aktuelle sider ikke lastes opp helt eller delvis, eller på andre måter hindrer publiseringen av broom.nos sider/tjenester.

Betalingen, Betalingsmislighold

Fakturering skjer til annonsøren. Dersom reklamebyrå eller mediebyrå har innlevert bestillingen, sendes fakturaen til reklame- eller mediebyrå hvis ikke annet er avtalt.

Dersom betaling ikke finner sted ved forfall, kan broom.no nekte publisering uten at dette påvirker retten til vederlag. Ved mislighold av en eller flere betalinger, forfaller alle broom.nos tilgodehavende overfor annonsøren straks.

Skade på medier som bærer filer m.v.

Dersom annonsøren har levert fysiske bærere av filer og dette blir påført skade etter levering til broom.no, er broom.nos ansvar begrenset til utgiftene til å fremstille ny kopi. Ansvaret er dertil uansett begrenset til det beløp broom.no mottar for publisering av reklamen.

Mislighold, ansvarsbegrensning

Broom.no er uten ansvar for tap som måtte oppstå som følge av forsinket publisering, forstyrrelser eller utfall under publiseringen, publisering av feil film/fil eller andre feil som ikke skyldes broom.no. Foreligger feil fra broom.nos side, er selskapets ansvar begrenset til en tilsvarende publisering, eller dersom broom.no tilbyr det, til refusjon av vederlaget for den publisering feilen knytter seg til. Uvesentlige utfall i deler av annonse som ikke i vesentlig grad forringer budskapet, gir ikke rett til nye publisering eller refusjon.

Broom.nos eventuelle ansvar for følgeskade kan ikke under noen omstendighet overstige vederlaget for den angjeldende publisering av reklamen.

Reklamasjonsfrist

Annonsøren og dennes representant taper retten til å gjøre mislighold gjeldende dersom han ikke gir melding til broom.no innen 14 dager etter publiseringen.

Taushetsplikt

Partene plikter å bevare taushet om alle opplysninger vedrørende vilkårene eller andre forhold vedrørende partenes virksomhet som de blir kjent med i tilknytning til kundeforholdet, og som ikke er alminnelig kjent eller tilgjengelig for allmennheten.

Informasjon kan ikke overlates til, gjøres kjent for eller lagres hos tredjemann, herunder eksterne tjenesteytere eller konsulenter, uten at de angjeldende personer hos denne ved skriftlig erklæring til annonsøren/annonsørens mediebyrå e.l. påtar seg samme forpliktelse til taushet. Informasjon gitt til tredjemann kan under ingen omstendighet lagres av denne i databaser e.l., til bruk ved andre oppdrag enn det taushetserklæringen er avlagt for.

Ansvar for ordregiver m.v.

Publiseringskontrakten inngås mellom broom.no og annonsøren. Blir bestillingen formidlet gjennom reklamebyrå, mediebyrå/formidler e.l. (ordregiver), innestår denne for oppfyllelse av alle annonsørens plikter etter kontrakten, herunder betalingsplikten.