gunnarsson
gunnarsson

Her er påtalenemdas innstilling i Gunnarsson-saken

Påtalenemnda har besluttet å anmelde Stabæk, VIF og tre sentrale personer i klubbene til Doms- og sanksjonsutvalget. Her følger et utdrag fra innstillingen.

Les også: Stabæk og VIF anmeldes av påtalenemnda
Les også: Stengel-prisen: 19 millioner kroner

TV 2 Sporten understreker at dette ikke er selve innstillingen, men snarere en pressemelding. Selve innstillingen er unndradd offentligheten inntil videre.

Straffesak 21/2011 – Stabæk Fotball

NFFs påtalenemnd har via opplysninger i media fått kjennskap til at det angivelig skal ha funnet sted uregelmessigheter i tilknytning til Veigar Páll Gunnarssons (VPG) overgang fra Stabæk til Vålerenga 2. august 2011.

Det er blant annet antydet at oppgjøret for VPGs overgang skal ha blitt forsøkt kamuflert ved en underprising av VPG, kombinert med en tilsvarende høyt priset opsjonsavtale for Stabæk-spiller Herman Stengel.

Opsjonsavtalen gir Vålerenga rett til å kjøpe spilleren på nærmere angitte vilkår. For spillerettighetene vil Vålerenga måtte betale kr 12.5 mill for spilleren ved overtakelse innen 1. september 2012 og kr 15 mill for overtakelse innen 1. september 2014. Opsjonspremien kr 4 mill kommer ikke til avkortning i denne prisen. Dette innebærer slik nemnda ser det at opsjonen kun er fordelaktig for Vålerenga dersom spilleren før fylte 20 år er verdt over 19 millioner kr i en nasjonal overgang.

Bakgrunn for denne ordningen har formentlig vært at Stabæk har forsøkt å unndra midler som skulle tilfalle den franske fotballklubben Nancy, basert på en avtale Nancy hadde med Stabæk om at 50 prosent av overgangsvederlag skulle tilfalle Nancy ved ev. videresalg av spilleren.

Påtalenemnda har i anledning ovennevnte bedt om og mottatt redegjørelser, forklaringer og dokumentasjon fra hhv. Stabæk, Vålerenga, Rosenborg, Herman Stengels foresatte og agent Jim Solbakken.

Basert på foreliggende forklaringer og dokumentasjon anser påtalenemnda det hevet over rimelig tvil at den reelle kjøpesummen for VPG ble forsøkt kamuflert for å forsøke å unndra midler som Stabæk skulle ha betalt til Nancy i henhold til avtalen.

Det legges videre til grunn at hovedmotivet for å inngå opsjonsavtalen for Stengel var at den skulle benyttes som regnskapsmessig grunnlag for det resterende beløp utover NOK 1 million, som i realiteten knyttet seg til VPGs overgang.

Det foreligger brudd på NFFs lov ved at klubben har begått økonomiske misligheter, ved at klubben har gitt usanne/villedende opplysninger eller forklaringer, samt ved at klubben har opptrådt slik at det klart kan skade idrettsarbeidet eller idrettens anseelse.

Nemnda har vurdert fem forhold som vesentlige for forståelsen av avtalen med VPG og Stengels opsjonsavtale og begrunnelsen for at klubbenes atferd i relasjon til avtalene innebærer brudd på ovennevnte bestemmelser.

Disse fem forholdene er følgende: Stabæks økonomiske situasjon da avtalene ble inngått. Prisingen av VPG. Prisingen av opsjonsavtalen. Manglende signering fra foresatte/spiller. Hemmeligholdelse av avtalen. Forhandlingene med RBK og de pakkene som RBK ble tilbudt.

Påtalenemnda ser meget alvorlig på overtredelsen, og mener at hensynet til allmennprevensjon og individualprevensjon tilsier en streng straff. Det vises til at det er forventet at både spillere, trenere og ledere i norsk fotball opptrer redelig og i samsvar med Fair Play. Kravet om opptreden i samsvar med Fair Play-idealene må etter Påtalenemndas oppfatning også gjelde for handlinger utenfor fotballbanen.

Nevnte forhold tilsier samlet sett at det at Stabæk og Vålerenga i fellesskap har inngått avtale om overgang for VPG til en vesentlig lavere pris enn det som er reelt. Den reelle kjøpesummen ble forsøkt skjult ved at det samtidig ble inngått en i realiteten verdiløs, eventuelt grovt overpriset opsjonsavtale for Herman Stengel.

Styreleder Erik Loe og sportslig leder Inge André Olsen har for nemnda framstått som de ansvarlige myndighetspersonene i Stabæk for inngåelsen av avtalene.

Sportslig leder Truls Haakonsen har for nemnda framstått som den ansvarlige myndighetspersonen i Vålerenga for inngåelsen av avtalene.

Det foreslås at Stabæk Fotball ilegges en bot på kr 500,000 og Vålerenga ilegges en bot på kr 350,000. Ved denne vurderingen har nemnda lagt til grunn at Stabæk har hatt en mer sentral rolle og interesse av arrangementet enn Vålerenga.

Det foreligger ikke praksis fra NFFs doms- og sanksjonsutvalg på lignende tilfeller. Foreliggende tilfelle har imidlertid visse fellestrekk med tidligere saker der ledere har angitt uriktige/villedende opplysninger i eksempelvis kamprapporter. Praksis fra Doms- og sanksjonsutvalget i slike saker viser at det har blitt reagert strengt.

I skjerpende retning legges det vekt på at klubben har opprettholdt en åpenbart uriktig framstilling om det aktuelle arrangementet. Siden opsjonspremien forfalt til betaling etter medienes avsløring av arrangement, hadde klubben god anledning til å redusere omdømmeskaden og fordømmelsen av arrangementet ved å medgi at avtalene var gjort i sammenheng, og at deler av opsjonspremien ville bli overført Nancy som del av den reelle kjøpesummen for VPG.

Det legges også vekt på at det i dette tilfellet dreier seg om unndragelse av betydelige midler på bekostning av Nancy.

Etter nemndas syn foreligger det ingen formildende omstendigheter i denne saken.