EKSKLUDERT: Morten Furuholmen. (Foto: Alley, Ned/Scanpix)
EKSKLUDERT: Morten Furuholmen. (Foto: Alley, Ned/Scanpix)

Furuholmen kastet ut av Advokatforeningen

Advokatene Morten Furuholmen og Rune Berg er kastet ut av Advokatforeningen som følge av heleridommen i den såkalte koffertsaken.

Eksklusjonen ble behandlinget i et styremøte i Advokatforeningen lørdag.

Morten Furuholmen mener utkastelsen viser at foreningen opptrer tvetydig og prinsippløst.

– Jeg synes de har vært tvetydige i den forstand at de på den ene siden har fremholdt de prinsipielle spørsmålene som min sak reiser, mens de samtidig går til det skritt å fatte et slikt vedtak, sier Furuholmen til TV 2 Nyhetene.

Både Furuholmen og Berg ble dømt i den såkalte koffert-saken, der de bisto ransdømte David Toska med å kreve inn et lån fra Harald Undrum. Undrum hadde garantert for et lån på fem millioner kroner, overlevert i en koffert, til finansakrobaten Thomas Øye.

Påtalemyndigheten mente de måtte vite at disse pengene stammet fra vinningskriminalitet, og i Høyesterett ble de dømt for grovt heleri.

LES OGSÅ: Advokat Furuholmen tapte i Høyesterett

– Vi har hatt to ekslusjonssaker oppe til behandling, den ene mot Furuholmen og den andre mot Berg. Det er fattet vedtak om eksklusjon i begge tilfeller. Det er en trist avgjørelse å ta, men et enstemmig hovedsyre mener at det var nødvendig, sier leder i foreningen, Berit Reiss-Andersen til VG Nett.

Ble selv lurt

Furuholmen mener dommen fra Høyesterett har gitt en rettsavklaring som medfører at svært få advokater nå vil ta på seg å fremme krav der det er en usikkerhet i faktum som gjør at advokaten selv kan bli forfulgt strafferettslig.

– Det rettsstridige jeg har gjort er å sende et brev til en dommer og forelagt et krav til avgjørelse. Hvis det er en mulighet for at retten ikke fester lit til klientens situasjon og derimot legger til grunn at kravet har straffbart opphav, kan advokaten straffes. Det var det ingen som la til grunn for ti år siden.

Han mener han ikke har lurt noen, men selv blitt forledet da han tok på seg saken.

– Mange vil nå ikke få en advokat til å representere seg. På det punktet har advokatforeningen presentert dette synspunktet. Da er man også prinsippløse når man fatter et slikt vedtak, sier Furuholmen.

– Det stilles krav til den som skal være medlem av Advokatforeningen. Når en advokat blir straffedømt for alvorlige forhold som er direkte knyttet til utøvelsen av yrket, er dette en eksklusjonsgrunn, sier Reiss-Andersen til VG.

Beholdt bevillngen

Advokatene fikk likevel beholde bevillingen da Tilsynsrådet for advokatvirksomhet behandlet saken, til tross for at dom i økonomiske straffesaker er forhold som kan føre til inndragelse. Tilsynsrådet endte med at Furuholmen kun skulle få en advarsel.

Det ble først og fremst begrunnet med at det hadde gått så lang tid:

– Fordi Tilsynsrådets styre tolket Høyesteretts praksis slik at selv om forholdet kvalifiserte til tap av bevilling og at han ikke hadde den fornødne tillit som advokat, så var det gått så lang tid siden forholdet skjedde, at det ville være et uforholdsmessig inngrep å ta bevillingen hans, sier leder i tilsynsrådet, Christian Bruusgaard til Advokatbladet.

Furuholmen kan fortsette som advokat, men må nå stå på utsiden av yrkesforeningen.

– Det betyr overhodet ingenting for meg. Det som er viktig for meg, er at jeg får full støtte fra Forsvarergruppen av 1977. Advokatforeningen er ingen fagorganisasjon etter min mening, så hva den måtte mene, tar jeg bare til etterretning, sier Furuholmen.

– Eksklusjon av et medlem er en alvorlig beslutning, og det er i vedtektene lagt opp til at man i slike saker skal ha en kontradiktorisk prosess og en grundig saksbehandling, sier generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen til Advokatbladet.

– Det bør være et tankekors for Advokatforeningen at man eksluderes for et forhold der Oslo tingrett langt på vei kom med en frifinnelse, sier advokat Rune Berg til VG Nett.