INGEN VENTELISTE: 194 norske kommuner har oppgitt til TV 2 at de ikke har noen som venter på sykehjemsplass eller plass på omsorgsbolig. (Foto: SCANPIX / TV 2 (illustrasjonsfoto))
INGEN VENTELISTE: 194 norske kommuner har oppgitt til TV 2 at de ikke har noen som venter på sykehjemsplass eller plass på omsorgsbolig. (Foto: SCANPIX / TV 2 (illustrasjonsfoto))

Helsetilsynet: – Mange eldre føler seg utvilsomt utrygge

Men Helsetilsynet mener kommunene «i det vesentlige» sikrer forsvarlig helsehjelp.

TV 2s undersøkelse som viste at over 3000 personer her i landet venter på å få tildelt en plass i sykehjem eller omsorgsbolig med heldøgnspleie, førte til at Helsetilsynet satte i gang en egen undersøkelse i alle landets fylker.

Helsetilsynet konkluderer med at de som har fremmet krav om sykehjemsplass, men som ikke har fått vedtak om «i det vesentlige» får nødvendig helsehjelp i samsvar med kravene i kommunehelsetjenesteloven.

– Utilfredsstillende forhold

Helsetilsynet skriver at det er grunn til å merke seg at terskelen for å få sykehjemsplass mange steder er relativt høy, og at dette fører til utilfredsstillende forhold.

– Sjølv om kommunane også då prøver å sikre eit forsvarleg tilbod i omsorgsbustad eller pasientens eigen heim, fører dette til utilfredsstillande forhold for pasient og pårørande over lang tid i tillegg til at det set heimesjukepleietenestene på strekk, skriver Helsetilsynet i sin rapport.

Helsetilsynet skriver også at det utvilsomt er mange tjenestemottakere som kjenner seg utrygge på både omfang og innhold i de tjenestene de mottar fra kommunene.

Se reportasje (reporter: Robin Krüger)

472594

Ingen oversikt

Helsetilsynet ba Helsetilsynet i hvert fylke ta kontakt med kommunene som har oppgitt at de har innbyggere som venter.

Helsetilsynet mener svarene kommunene har gitt TV 2 bygger på svært ulikt grunnlag i ulike kommuner, og at de reelle tallene jevnt over er lavere enn det TV 2 har fått opplyst.

Helsetilsynet har likevel ikke klart å gi noe tall på hvor mange det er som venter på et omsorgstilbud.

– Tilbakemeldingane frå Helsetilsynet i fylket til oss gjev ikkje grunnlag for ei kvantitativ oppstilling herfrå, skriver Helsetilsynet i sin rapport.

Bekymret

Helsetilsynet er bekymret for at antallet klager fra personer som ikke får det tilbudet de mener har krav på er lite. En stor andel av disse klagene blir tatt til følge. Dette tyder ifølge Helsetilsynet på at det er personer som ikke får det de har krav på.

I rapporten går det også fram at det det er store forskjeller mellom kommunene.

– Det er store skilnader mellom profilen på tildelte tenester kommunane i mellom, men det er i samsvar med det ein må rekne med når ein gjev fridom til kommunane til å organisere tenestene slik dei sjølve finn det føremålstenleg. Ukåre oppfatningar om kva som skal vere standarden på helsehjelp til personar i eigen bustad eller annan kommunal bustad enn sjukeheim spelar også inn her, skriver Helsetilsynet.

Store forskjeller

Ifølge Helsetilsynet kan det virke som om det er kommunene som har lagt stor vekt på hjemmebasert omsorg som har størst utfordringer.

– Vurdert ut frå den vanlege kommunale statistikken kan det verke som at dei kommunane som har lagt stor vekt på heimebasert omsorg har dei største utfordringane i forhold til å sikre ei forsvarleg dekning av omsorgstenester til dei som treng det mest, skriver Helsetilsynet.

Helsetilsynets konklusjon er basert på svar fra 17 av 18 fylker.