sjenkestopp (Foto: colourbox.com)
sjenkestopp (Foto: colourbox.com)

Ikke dokumentert at redusert skjenketid gir mindre vold

– Regjeringen fører alle bak lyset, mener utelivstopp.

Regjeringen ønsker å innskrenke skjenketidene på alle utessteder i Norge, til klokken to om natten for å redusere utelivsvold. Problemet er at regjeringen viser til forskning som slett ikke kan dokumentere dette.

Regjeringen vil strupe ølkranene klokken to om natten landet over, for å redusere utelivsvolden. I dag er det ikke lov å servere alkohol etter klokken tre på natten.

I et høringsnotat som er sendt ut, argumenterer Helse- og omsrogsdepartementet blant annet med at «når skjenketidene øker, får man mer vold og omvendt.» Og departementet viser til at dette fremgår av internasjonal forskning.

– Ikke belegg for denne konklusjonen

– Hva som vil være effekten av å redusere skjenketiden med kun en time er det ikke noe direkte forskningsbelegg for å si noen ting om, sier forsker Ingeborg Rossow ved Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus) til TV 2 Nyhetene.

Rossow er blant landets ledende eksperter på alkoholpolitikk og rusmiddelrelaterte skader. På spørsmål om hvilken effekt en eventuell nasjonal innstramning av skjenketiden med en time vil ha å si i forhold til alkoholrelatert utelivsvold svarer hun følgende:

– Vi vet jo at det er en betydelig del av volden som er knyttet til alkohol. Og av den alkoholrelaterte volden så er det sannsynlig at en god del av denne ikke er knyttet spesifikt til skjenketider, sier hun. TV 2 får det samme bekreftet av en annen forsker ved Sirus.

Rossow viser til at det er gjort noen studier som viser at økte skjenketider har resultert i økt vold. Tilsvarende har man også sett i noen studier at innskrenkning i skjenketider har medført redusert voldsomfang.

– Men det har ikke vært gjort noen studier i Norge på dette, og det har heller ikke vært gjort studier som har belyst effekten av en så begrenset skjenketidsinnskreninkning som på en time, sier hun.

Bruker forskning som argument

I høringsnotatet som er sendt ut fra Helse- og omsrogsdepartementet står det blant annet at: «Ifølge Sirus viser en rekke studier at alkoholberuselse er en viktig årsak til en betydelig andel av voldstilfellene.» Videre står det at: «En oppsummering av internasjonal forskning viser at endringer i skjenketider følges av endringer i voldsomfanget. Når skjenketidene øker, får man mer vold og omvendt."

I flere dager har TV 2 Nyhetene forsøkt å få svar på hvorfor Regjeringen i høringsnotatet argumenterer med at forskning viser at redusert skjenketid, fra klokken tre til to om natten, vil gi mindre utelivsvold. Ettersom forslaget er sendt ut på høring, ønske ikke Helse- og omsorgsdepartementet å svare.

Flere Regjeringsmedlemmer har brukt argumentet om at forskning viser at redusert stengetid vil gi mindre utelivsvold, og vist til forskning.

Stortingsrepresentant Henning Warloe fra Høyre stilte spørsmål i Stortingets spørretime, og mente at en reduksjon i skjenketiden ville ramme lønnsomheten i hotell- og restaurantbransjen og at dette også vil ramme en rekke kulturaktører.

Da svarte statsråd Anniken Huitfeldt følgende:

– En oppsummering av internasjonal forskning viser at endringer i skjenketider følges av endringer i voldsomfang. Når skjenketidene reduseres, får man mindre vold.

Ført bak lyset

– Jeg mener at Regjeringen fører alle bak lyset ved å vise til forskning når den argumenterer for å stramme inn med hensyn til skjenketidene. Dette holder ikke mål forskningsmessig, de forleder folk og sånn kan vi ikke ha det, sier Tom Greni, daglig leder i Ricks Gruppen i Bergen.

Representanten for Bergens største utelivsaktør mener regjeringen misbruker fakta. Greni påpeker at det er en sammenheng mellom alkoholforbruk og vold, men mener det ikke er belegg for å si at redusert skjenketid på en time vil gi mindre vold, slik en rekke regjeringspolitikere har hevded i ulike sammenhenger.

– På våre utesteder har vi kontroll. Problemet er ute, på nachspiel og på eventuelle illegale nattklubber, sier Greni til TV 2 Nyhetene.

Rammer kulturen og inntektene

– Skrenker de inn enda mer på tidene her, så vil det gå utover speisielt lokalkulturen. Det er dyrt å drive med band og underholdning. Vi ser det allrede på den halvtimen vi har mistet at vi har mye færre ukjente artister på scenen i dag enn tidligere, sier daglig leder henning Christensen ved Garage i Bergen.

Kultstedet som er kjent over hele landet har i årevis latt ukjente artister fått prøve seg på scenen. Dette tilbudet i ukedagene er kuttet kraftig ned, noe som rammer de unge ukjent og håpefulle artistene.

– Vi er nødt til å satse på sikre kort og band som vi vet trekker folk, vi har kuttet to ukentlige arrangementer som vi hadde tidligere. Blir skjenketidene i Bergen redusert fra 02.30 til 02.00, så må vi ganske sikkert stramme inn enda mer, sier Christensen.

– Er det så dårlig butikk?

– Ser vi issolert på tallene utfra det vi kjører av artister på konserter, så taper vi årlig penger. Dette subsidieres med midler fra baren. Vi må selvfølging se på dette som et slags markedsføringsbudsjett, men det er dette vi har lyst å drive med, sier Christensen til TV 2 Nyhetene.

Politiet kritisk

– Det er blitt litt overfokusert på bare stengetid når en har diskutert tiltak mot utelivsvold. Det er helt klart at det er en rekke andre faktorer som også har en betydning, sier Rune Solbakken, driftsenhetsleder ved Hordaland politidistrikt.

Han mener debatten om utelivsvold er unyansert.

– For uten skjenketid så er dette med fortetning og plassering av skjenkesteder viktig. Økonomi og holdninger hos brukere, hvordan er drosje- og bussholdeplasser plassert i forohld til utesteder og hva er kapasiteten til disse. Belysning, køer opp mot pølseboder, fortening av folk er andre viktig faktorer som spiller inn, sier Solbakken, som savner at man setter seg ned å går grundig igjennom problemsstilingene knyttet til utelivsvold.

Reduserte vold uten innstramning

I den svenske hovedstaden Stockholm har man slitt med utelivsvold. Så valgte man å iverksette et prosjekt hvor utestedene, politiet og myndighetene samarbeidet.

– Her har man kombinert opplærig av serveringspersonalet, både når det gjelder å hindre overskjenking til gjestene og det å håndtere konfliktsitusjoner. Og man har fått poltiet til å kontrollere skjenkestedene hyppigere, forklarer Rossow til TV 2 Nyhetene.

– Hvilken effekt har dette hatt?

– Man hatt en betydlig reduksjon av voldsomfanget som gikk ned med nesten 30 prosent på natten.

– Strammet mann inn på skjenketidene også?

– Nei, det gjorde man ikke.

Alkoholpolitisk dilemma

Sirus-forskeren påpeker at det er et betydleig alkoholpolitisk dilemma knyttet til diskusjonen som pågår.

– Dette er en vanskelig ballansegang med hensyn til prinsippet om et kommunalt selvstyre og ønske om å ha en felles nasjonal politikk på et felt, sier Rossow til TV 2 Nyhetene.

– Du har lest høringsnotatet, synes du at man bruker forskningen på en ryddig måte her?

– Jeg kan ikke si at jeg at jeg har reagert spesielt på høringsnotatet fra Regjeringen i denne saken.

– Burde man sagt mer, at det eksempelvis ikke eksisterer forskning som kan si noe sikkert om effekten av å stenge serveringen en time tidligere?

– Jeg synes det er vanskelig å komme med anbefalinger til hvordan Regjeringen skal utforme høringsnotatet, sier Rossow til TV 2 Nyhetene.