benken (Foto: TV 2)
benken (Foto: TV 2)

Tvang i psykiatrien kan være lovbrudd

Pasienter som sperres inne og underlegges tvang i psykiatrien kan være utsatt for diskriminering og lovbrudd. Norges praksis på området kan bryte med en ny FN-konvensjon som Norge snart vil godkjenne.
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Hvert år blir flere tusen mennesker tvangsinnlagt og behandlet med ulike typer tvang i psykiatrien. Mens de aller fleste pasienter med fysiske helseproblemer selv kan bestemme om de ønsker behandling eller ikke, kan personer med psykiske lidelser underlegges tvang. Psykisk helsevernloven gir rom for tvangsbruk.

– Psykisk syke har diskrimineringsvern

– Jeg kan jo slå fast at personer med psykiske problemer helt klart har et diskrimineringsvern på lik linje med andre personer med nedsatt funksjonsevne, det er slått i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Utfordringen i disse sakene kan jo være at de er basert på et utpreget faglig skjønn og det kan være vanskelig for ombudet å overprøve, sier avdelingsleder Elisabeth Lier Haugseth hos Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

– Spesielt sårbar gruppe

Så langt har LDO foreløpig ikke behandlet noen klagesaker som gjelder diskriminering av psykisk syke ved bruk av tvang:

– Ut fra slik historier som er presentert i TV 2 og det man ellers hører kan det jo se ut som psykisk syke er en spesielt sårbar gruppe når det gjelder det å bli utsatt for diskriminering, fastslår Haugseth overfor TV 2 Nyhetene.

Ny FN-konvensjon kan bli dilemma

Denne våren skal Norge ratifisere (godkjenne red.anm.) FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

– FNs konvensjon for personer med nedsatt funksjonsevne skal jo gi og sikre grunnleggende rettigheter for denne gruppen, det gjelder også mennesker med psykiske lidelser. Et av punktene som spesifiseres er retten til frihet, forklarer Haugseth.

Det betyr at regler og lover om tvang må sees i lys av FN-konvensjonens bestemmelser, som Norge ved ratifisering forplikter å forholde seg til.

Må psykisk helsevernloven endres?

Konvensjonen ble vedtatt av FNs generalforsamling desember 2006. Norge har undertegnet avtalen og en ratifisering betyr at avtalen dermed blir endelig og bindende.

Klikk her for å lese mer om FN-konvensjonen

Flere fremtredende jurist og menneskerettighetsforkjempere kritiserer tvangsbruken og lovverket som regulerer dette i dag. Disse mener at psykisk helsevernloven må fjernes dersom Norge godkjenner FN konvensjonen. Dette fordi konvensjonen har såkalt forrang i forhold til norsk lov.

Regjeringen vil før ratifisering avklare om dagens lovverk er i strid med FN-konvensjonen.

Dom fastslår brudd på menneskerettighetene

Hege Orefellen har en dom som slår fast at hun ble utsatt for frihetsberøvelse og brudd på menneskerettighetene. Hun ble tvangsinnlagt med hjemmel i dagens lovverk, loven om Psykisk helsevern. Den dommen vil ventelig bli nøye vurdert i forbindelse med lovarbeidet som vil pågå i tiden fremover.

– Det er ikke slik at dersom man fjerner forskriftene i lov om psykisk helsevern, så er det ikke lenger muligheter for å tvangsinnlegge eller ty til tvang når det er nødvendig, sier Hege Orefellen til TV 2. Hun peker på nødrettsbestemmelser og andre juridiske muligheter som åpner for dette.

Stortinget svarer

Det har i noen år pågått diskusjoner omkring tvangsbruk i regjering og storting, og kjernen i mye av det som diskuteres er det såkalte behandlingskriteriet i loven; Det åpner for bruk av tvang, selv om en pasient ikke utgjør en umiddelbare for eget eller andres liv og helse.

Stortinget skal om ikke lenge behandle en sak, et såkalt representantforslag, hvor KrF stiller seg kritisk til tvangsbruken:

Vil endre loven

– Vi vil ha en Stortingsmelding for å redusere tvangsbruken og i den forbindelse må man også vurdere behandlingskritieret. Det bør ikke være slik at man kan legge inn pasienter med mindre de er til fare for seg selv eller andre. Dette må vurderes nøye, sier Laila Dåvøy (KrF) som er medlem av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

KrF mener behandlingskriteriet i for stor grad åpner for utstrakt bruk av skjønn, som dermed fører til uakseptabel høy bruk av tvang.

– Et problem er at man innen for psykisk helsevern i dag har stor fullmakter, det er det ene, og vi vet at innenfor psykisk helsevern så er det og en del holdninger tradisjonelt som lever videre den dag i dag. Men enkelte steder ser vi også mange lysglimt, sier Dåvøy.

– Pasientrettigheter blir ikke ivaretatt

– Vi har jo pasientrettighetsloven som skal ivareta pasientenes interesser og rettigheter. Er ikke det tilstrekkelig?

Nei, det har jo vist seg ettersom vi fortsatt ligger på høyt på tvangsstatistikken internasjonalt og det foregår fremdeles en utbredt bruk av tvang i Norge.

Menneskerettighetene brytes

Advokat Gro Hillestad Thune, som er dommer i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, mener Norge er nødt til å erkjenne at det skjer brudd på menneskerettighetene i Norge:

– Pasienter i psykiatrien er jo en utsatt gruppe, det vet vi fra andre land, og vi er nødt til å ta disse problemene på alvor og i det politiske systemet må man ta innover seg at de er nødt til å sørge for informasjon og opplæring i hva disse reglene er, presiserer Hillestad Thune overfor TV 2 Nyhetene.

Hillestad Thune mener det er påkrevet at ansatte innenfor det psykisk helsevern som har myndighet til å fastslå bruk av tvang, kjenner de grensene menneskerettighetene setter.