Statsministeren Jens Stoltenberg møter kontaktutvalet med organisasjonane i arbeidslivet, på Statsministerens kontor.  F.v.: Roar Flåthen (LO), arbeidsminster Hanne Bjurstrøm,  John G. Bernander (NHO) og Jens Stoltenberg. (Foto: Berit Roald/Scanpix)
Statsministeren Jens Stoltenberg møter kontaktutvalet med organisasjonane i arbeidslivet, på Statsministerens kontor. F.v.: Roar Flåthen (LO), arbeidsminster Hanne Bjurstrøm, John G. Bernander (NHO) og Jens Stoltenberg. (Foto: Berit Roald/Scanpix)

25 dager til å få på plass ny IA-avtale

Starter langspurt for å sikre ny sykelønnsavtale.

De fire store i norsk arbeidsliv fikk i dag rapporten fra ekspertutvalget med forslag for å få ned sykefraværet i Norge. Etter to timers gjennomgang i fellesskap, var det en unisont fornøyd kvartett som møtte pressen.

– Ekspertgruppen gir oss et godt grunnlag til det videre arbeidet med sikte på en endelig avtale 1. mars, sier statsminister Jens Stoltenberg.

– 1. mars er deadlinen for at vi skal inngå en ny avtale, og jeg har tro på at vi skal få det til, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap).

Allerede klokken ni i morgen møtes arbeidsministeren og partene til neste drøftingsmøte.

– Vi har ikke konkludert, men det er gode forslag. Stemningen i møtet var positiv, men både regjeringen og partene har behov for å gå grundig igjennom rapporten, sier Stoltenberg.

Positive i LO og NHO

Også partene i arbeidslivet har et godt førsteinntrykk av rapporten fra ekspertutvalget.

– De legger sterk vekt på at mye av det som må skje, må mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Da er et godt arbeidsmiljø er en viktig faktor, sier LO-leder Roar Flåthen.

Administrerende direktør i NHO, John G. Bernander, mener rapporten gir et godt grunnlag for å få til en ny IA-avtale.

– Metoden med å pålegge arbeidsgivere et ansvar i lengre tid, og for å redusere ansvaret 100 prosent på den korte siden, det er en metodikk som vi selv kan underskrive og forhandle videre på, sier Bernander.

Tre store utfordringer

Statsminister Stoltenberg benyttet også sjansen til å minne om hvorfor det er viktig å få ned sykefraværet.

– Det høye sykefraværet er først og fremst et problem for de sykemeldte. Det kan være begynnelsen på utstøting av arbeidslivet, det fører til at du får en varig lavere inntekt, og du mister den sosiale tilhørigheten som en arbeidsplass er, sa statsministeren.

– Det er også en utfordring for fellesskapet. Det bidrar til økt sosial ulikhet når vi har høyt sykefravær, og det er høye kostnader.

– Og det er selvsagt et problem for bedriftene, som får store kostnader ved sykefravær.

Sykelønna en av nøklene

Klokken 12 onsdag fikk arbeidsminister Hanne Bjurstrøm rapporten, som blir viktig for regjeringen i forhandlingene om en ny avtale om inkluderende arbeidsliv (IA).

Der slås det fast at en reduksjon i sykelønna vil redusere fraværet.

«Ekspertgruppen mener det er hevet over enhver tvil at reduksjon i lønn ved fravær reduserer det totale sykefraværet. Men det er også hevet over enhver tvil at vesentlig reduksjon i sykefraværet kan oppnås med andre tiltak», heter det i rapporten.

Kvinnene har ikke skylda

Ekspertgruppen avviser at høy yrkesdeltakelse blant kvinner og eldre forklarer økningen i fraværet.

«Sverige har om lag samme yrkesdeltakelse blant kvinner som i Norge, men lavere sykefravær. Flere land har om lag like høy generell sysselsetting som Norge, men lavere sykefravær», skriver forfatterne.

Ti dagers egenmelding

I rapporten heter det også at det vil være hensiktsmessig å gå over fra full til gradert sykmelding, som innebærer at den sykmeldte kan utføre deler av sine vanlige arbeidsoppgaver. Tidligere forsøk med denne ordningen medvirket til et fall i sykefraværet på over 20 prosent.

Gruppen foreslår også at egenmeldingsperioden utvides fra tre til ti dager. Samtidig skal arbeidsgiver finansiere en større del av sykelønna etter følgende mal:

  • Arbeidsgiver betaler de første ti dagene.
  • Folketrygden betaler fra 11. dag og til og med åtte uker ut i sykeperioden.
  • Etter åtte uker skal arbeidsgiver betale 20 prosent av sykepengene i de tilfeller hvor gradert sykmelding ikke gjennomføres.

Endringen foreslås for å gi arbeidsgiver et tydelig insentiv for bruk av graderte sykmeldinger.

Fortsatt full lønn

Statsminister Jens Stoltenberg fastslår i en kommentar at det fortsatt skal være full lønn under sykdom.

– Samtidig er det bred enighet om behovet for å redusere sykefraværet. Fraværet er for høyt og veksten det siste året er bekymringsfull. Ekspertgruppens forslag gir mange viktige innspill til våre felles drøftinger med partene i arbeidslivet om en ny IA-avtale, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Skille mellom syk og sykemeldt

Professor og psykolog Arnstein Mykletun advarer mot å sette likhetstegn mellom det å være syk og det å være sykmeldt.

– Det er ikke noe skarpt skille mellom å være frisk eller syk. Det vanlige er å være litt frisk eller litt syk. De fleste, cirka 70 prosent, har vondt et eller annet sted i løpet av en 30-dagersperiode. En av tre vil tilfredsstille kriteriene for en psykisk lidelse i løpet av et år. Det er altså helt vanlig å ha plager, og det også veldig vanlig å ha diagnoser, sa Mykletun da han presenterte rapporten som regjeringen har bestilt for å få innspill til hvordan sykefraværet skal reduseres.

– Hvis vi tenker oss at syk er det samme som sykmeldt, skulle de aller fleste her nå gå hjem og være sykmeldt, sa han til pressekorpset.