NYE TILTAK: Hanne Bjurstrøm får rapporten overlevert fra ekspertgrupppens leder, Arnstein Mykletun.
NYE TILTAK: Hanne Bjurstrøm får rapporten overlevert fra ekspertgrupppens leder, Arnstein Mykletun.

Ekspertutvalg: Kutt i sykelønna vil redusere fraværet

Arbeidsgruppe er klar i sin rapport til regjeringen.

Et utvalg har på oppdrag fra regjeringen kommet med forslag til hvordan sykefraværet i Norge skal reduseres. Klokken 12 onsdag fikk arbeidsminister Hanne Bjurstrøm rapporten, som blir viktig for regjeringen i forhandlingene om en ny avtale om inkluderende arbeidsliv (IA).

Sykelønna en av nøklene

TV 2 fikk onsdag formiddag tilgang til oppsummeringen av rapporten. Der slås det fast at en reduksjon i sykelønna vil redusere fraværet.

«Ekspertgruppen mener det er hevet over enhver tvil at reduksjon i lønn ved fravær reduserer det totale sykefraværet. Men det er også hevet over enhver tvil at vesentlig reduksjon i sykefraværet kan oppnås med andre tiltak», heter det i rapporten.

Kvinnene har ikke skylda

Ekspertgruppen avviser at høy yrkesdeltakelse blant kvinner og eldre forklarer økningen i fraværet.

«Sverige har om lag samme yrkesdeltakelse blant kvinner som i Norge, men lavere sykefravær. Flere land har om lag like høy generell sysselsetting som Norge, men lavere sykefravær», skriver forfatterne.

Ti dagers egenmelding

I rapporten heter det også at det vil være hensiktsmessig å gå over fra full til gradert sykmelding, som innebærer at den sykmeldte kan utføre deler av sine vanlige arbeidsoppgaver. Tidligere forsøk med denne ordningen medvirket til et fall i sykefraværet på over 20 prosent.

Gruppen foreslår også at egenmeldingsperioden utvides fra tre til ti dager. Samtidig skal arbeidsgiver finansiere en større del av sykelønna etter følgende mal:

  • Arbeidsgiver betaler de første ti dagene.
  • Folketrygden betaler fra 11. dag og til og med åtte uker ut i sykeperioden.
  • Etter åtte uker skal arbeidsgiver betale 20 prosent av sykepengene i de tilfeller hvor gradert sykmelding ikke gjennomføres.

Endringen foreslås for å gi arbeidsgiver et tydelig insentiv for bruk av graderte sykmeldinger.

Overlevering

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) fikk overlevert rapporten klokken 12.

– Vi har jobbet mye og intenst selv om vi bare har hatt to måneder, og vi håper at de tiltakene vi foreslår kommer til nytte, sa gruppens leder, psykolog og professor Arnstein Mykletun.

Regjeringen og partene i arbeidslivet skal gå gjennom rapportens punkter onsdag ettermiddag.