Bård Vegard Solhjell mener Norge må være en pådriver for å få i stand en exit stragegi.  (Foto: Lien, Kyrre/SCANPIX/)
Bård Vegard Solhjell mener Norge må være en pådriver for å få i stand en exit stragegi. (Foto: Lien, Kyrre/SCANPIX/)

Solhjell vil ha norske styrker ut av Aghanistan

Mener Norge må være en pådriver i Natos diskusjon om tilbaketrekking av soldatene.

TV 2 har de siste dagene utfordret medlemmene av Utenriks- og forsvarskomiteen til å svare på sju konkrete spørsmål om Afghanistan.

På spørsmål om hvordan Norge bør forholde seg til en diskusjon om tilbaketrekking av soldater er meningene delte blant regjeringspartnerne. Arbeiderpartiets Svein Roald Hansen mener Norge må stå fast ved sine forpliktelser, og at det militære engasjementet må vurderes i lys av utviklingen.

Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum mener at Norge ikke skal være noen pådriver i en diskusjon om exit-strategi for Nato i Afghanistan.

LES OGSÅ: – Norge vurderer å fryse bistand til Afghanistan

Trenger ny stategi

SV har derimot et annet syn på saken. De mener Afghanistan trenger en annen strategi enn krigføring.

– Det finnes ingen militær løsning i landet. Derfor må man nå planlegge for en exit og en mulighet for afghanere til å styre sitt eget land sier Solhjell til TV 2 Nyhetene.

Han mener Norge må være en pådriver i Natos diskusjon om tilbaketrekking av soldatene.

Ifølge Solhjell kan det ikke skje noen positiv utvikling i landet dersom ikke politikken bestemmes av afghanerne selv.

Slik svarer Solhjell på TV 2s sju konkrete spørsmål:

1. Hva er den viktigste målsettingen med oppdraget i Afghanistan?

- SV mener målsettingen med oppdraget må være at landet kan styre seg selv, at mennesker får oppfylt grunnleggende rettigheter, og å hindre at landet igjen bryter ut i kaos og indre strid.

2. Hva er mulig å oppnå for Vesten i Afghanistan etter SVs vurdering?

- Det er ikke mulig å oppnå verken stabilitet eller utvikling uten en reell vilje og evne fra Afghanistan selv.

- Afghanistan-politikken må bestemmes av situasjonen i Afghanistan og av afghanere selv. Det er FN som er det internasjonale samfunns fremste autoritet og aktør i landet, og dermed er det FN som bør legge premissene for vestens synspunkter.

3. Hvilke tegn ser du - hvis noen - på at situasjonen er i ferd med å forbedre seg/stabilisere seg?

- Sikkerhetssituasjonen er forverret de siste årene, men det er flere positive trekk i den humanitære og politiske utviklingen i Afghanistan. Flere demokratiske institusjoner er på plass, landet har fått en grunnlov og i nasjonalforsamlingen er ¼ av representantene kvinner. Det er avgjørende at nasjonalforsamlingen blir en sterk og reell politisk institusjon, og at det afghanske sivilsamfunnet styrkes.

- Helsetilbudet til befolkningen er forbedret (80% har et tilbud mot 9% i 2004), levealderen har økt og 6 millioner barn er under utdanning - mange av dem jenter. Det er avgjørende at de sivile og humanitære bidragene fortsetter og styrkes.

4. Bør valgfusket i Afghanistan få konsekvenser for Vesten og Norges strategi i Afghanistan?

- Ja, og det får det allerede. Både på afghansk og internasjonal side stilles det klare krav til at den kommende regjeringen skal være ansvarlig og ta opp kampen mot korrupsjon.

5. Bør Norge ta initiativ til - eller være sentral i - en diskusjon om exit-strategi for Nato i Afghanistan?

- Ja. Debatten om en exit-strategi foregår innad i NATO i en rekke land, og Norge deltar allerede aktivt i diskusjonen om utviklingen og strategien i Afghanistan.

- Det finnes ingen militær løsning i landet. Derfor må man nå planlegge for en exit og en mulighet for afghanere til å styre sitt eget land. SV mener Norge må være et foregangsland og jobbe for å styrke FNs rolle som tilrettelegger for en politisk løsning som kan sikre det.

6. Canada og Nederland har besluttet å trekke seg ut (2010 og 2011). Bør Norge være blant de første som trekker seg ut - eller blant de siste landene som blir igjen i Afghanistan, sammen med USA?

- SV mener Norge bør trekke ut de militære styrkene, og være en tydelig politisk stemme som sier at Afghanistan trenger en annen strategi enn opptrapping av krigen.

7. Når er situasjonen "god nok" til at Nato og Norge kan trekkes seg ut av Afghanistan.

- Målet i Afghanistan er at landet skal være i stand til å styre seg selv og sikre mennesker grunnleggende rettigheter. Det er ikke mulig å slå fast når det kan skje. En prosess med reelle fredsforhandlinger hvor alle grupper blir invitert til å delta vil gjøre at flere har interesse av å styrke den politiske prosessen og legge fra seg våpnene. Dette er derfor den beste måten å sikre en exit-strategi på.