TV 2 brakte 15.-18. april 2009 flere nyhets- og reportasjeinnslag i forbindelse med at dHamer hadde anlagt sivil rettssak mot den norske stat, ved Helse- og omsorgsdepartementet.

Saken gikk ut på at den tidligere legen Ryke Geerd Hamer fra Tyskland som er fradømt lisensen og har sonet flere år i fengsel for ulovlig behandling, saksøkte den Norske stat for å få legelisens i Norge. TV 2 viste i flere reportasjer at Hamer har en tilhengerskare i Europa og Norge, og hevdet at flere kreftpasienter var blitt overbevist av hans alternative behandlingsmetoder, som blir omtalt som «kvakksalveri». TV 2 viste samtaler med nære slektninger av en kvinne som var død etter å ha stolt på Hamers metoder.

Hamer klaget reportasjene inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU). Hamer hevdet han ikke hadde fikk mulighet til tilsvar før dag tre av rettssaken, og at det var vist videobilder av ham uten hans godkjennelse.

Klageren fikk ikke medhold. Pressens Faglige Utvalg finner det godtgjort at verken klageren eller hans advokat i forkant eller underveis har uttrykt ønske om å få komme til orde, men snarere har avvist TV 2s anmodninger om intervju.

Utvalget sier seg enig med TV 2 i at mediene på et saksområde som alternativ medisin har en samfunnsoppgave å ivareta. I det påklagede tilfellet finner også utvalget at det var relevant å ta utgangspunkt i klagerens fortid og metodene han står for, når den aktuelle rettssaken skulle omtales. Sett i lys av disse realitetene, må hensynet til klageren som person komme i annen rekke. Det forutsetter at de grunnleggende presseetiske kravene ellers er oppfylt, slik utvalget anser at de i denne klagesaken er.

Konklusjonen til PFU er at TV 2 har ikke brutt god presseskikk.